Николай Йорданов Найденов

доктор по философия, доктор на политологичните науки, доцент по политическа антропология, професор по политология

научна област и интереси: политическо представителство, анализ на публичните институции и публичната сфера, неформална политика, корупция

nayden@phls.uni-sofia.bg

Професионална биография

Образование и специализации

 • 2008: Защитена научна степен „доктор на политическите науки“
 • 2004: Оксфордски университет, Колеж „Крайст Чърч“, изследователска стипендия за изследване на стандартите в публичния живот
 • 1988–1989: Римски университет „La Sapienza”, специализация по теория на собствеността
 • 1988: Защитена научна степен „доктор по философия“
 • 1976–1980: СУ „Св.Климент Охридски“, специалност „Социология“, магистър
 • 1971–1974: СПУ "В. Левски", гр. Ябланица.

Професионален опит и заемани длъжности

 • 2011–2013: СУ „Св.Кл.Охридски“, ръководител на катедра „Политология“
 • от 2011: СУ „Св.Кл.Охридски“, катедра „Политология“, професор
 • 2002–2011: СУ „Св.Кл.Охридски“, катедра „Политология“, доцент
 • 2001–2002: СУ „Св.Кл.Охридски“, катедра „Политология“, главен асистент
 • 1984–2001: СУ „Св.Кл.Охридски“, ПНИЛ за политическото поведение, научен сътрудник

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2007: Сп. „Политически изследвания“, член на УС
 • от 2002: Институт за управление на публичната среда, член на УС
 • от 2001: Българска асоциация по политически науки, член

Последна редакция: 25.11.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Основи на демократичната политика: раздел Политическо представителство
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | сп. Политология | титуляр на раздел
 • Антропология на публичното пространство
  СУ „Св. Кл.Охрисдки“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Непублична политика
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Корупция и противодействие на корупцията
  СУ „Св. Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Публична администрация | титуляр

ОКС Магистър

 • Анатомия на корупцията
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | МП Политически мениджмънт, Политическо консултиране, Политическа социология | титуляр
 • Политическо представителство и публична власт
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | МП Публичен мениджмънт и политики | титуляр
 • Корупция и противодействие на корупцията
  СУ „Св.Кл.Охрисдки“ | МП Публична администрация | титуляр

ОНС Доктор

 • Николай Живков Железов
  Политическото говорене и политическото действие в българския парламент
 • Пенка Начева Иванова
  Човекът на "светлото бъдеще": цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956 г.)

Последна редакция: 25.11.2015, А.Димитрова

Публикации

Монографии, студии и книги

 1. Nayden, N. 2011, 2012. Political Capital Conceptualization:  Reclaiming the Heart of Democracy. In: Political Theory: Political Philosophy eJournal (2012); В: Публични политики.Bg (2011) Vol. 2, No. 3, pp  23-58.
 2. Найденов, Н. 2011. Eлементите на корупционния акт: вместо дефиниция на корупцията. В: Публични политики.bg. Vol.2, No.4.
 3. Найденов, Н. 2008. Публика и политика: политическа антропология на Модерността. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 4. Найденов, Н. 2001. Антропология на патриархалния език. София: Университетско издателство  “Св. Климент Охридски”.
 5. Найденов, Н. 1993. Феодализъм и патриархалност. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Статии и обзори

 1. Nayden, N. 2014. Two Faces of Law: A Realistic Approach to the Role of Law in Corruptive Settings. In: William B. Simons ed. Law in Eastern Europe,  Volume 63. Leiden, Nl: Royal Brill. pp 175-197.
 2. Найденов, Н. 2011. Икономически и демографски показатели за силовия натиск над  българското население през XV, XVI и XIX век. В: Източна Европа и Източна Азия: исторически опит и системи. СУ „Св. Кл. Охридски“, Университет Сонгюнгуан (Южна Корея). с.95-104.
 3. Найденов, Н. 2010. Парадокси на публичното представителство. В M. Любенов (съст.) Българската политическа наука пред предизвикателствата на времето. София: Университетско издателство  “Св. Климент Охридски”. pp 15-30.
 4. Nayden, N. 2010. Un monde public sans relations publiques. In: A. Krasteva et A. Todorov, eds. Les sciences politiques en Bulgarie. Sofia: Nouvelle Université Bulgare. pp 12-28.
 5. Nayden, N. A Public World without Public Relations? Javnost – The Public, Vol.16, No.4, pp 23-40.
 6. Найденов, Н. 2007. Абстрахирането – същност на демокрацията и ключ към нейното изследване. Политически изследвания, бр.2, с.3-26.
 7. Найденов, Н. 2006. Освобождаване на публичните отношения от ‘PR’. В: А. Томов, Т. Буруджиева и Н. Найденов (съставители). 20 години българска политология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 8. Найденов, Н. 1998. Типология и механизми. В: Корупцията в съвременна България. София: Прозрачност без граници. с.4-14.
 9. Найденов, Н. 1998. Публиката и другите. В: Общества в преход, т.3. Велико Търново: Велико Търновски университет. с. 62-9.
 10. Найденов, Н. 1997. Корупция и приватизация. В: Общества в преход, т.2. Велико Търново: Велико Търновски университет. с.108-113.
 11. Найденов, Н. 1991. Предизборна борба 1990. ГСУ, ПНИЛ за политическото поведение. Том 83-84, с.105-129.
 12. Найденов, Н. 1987. “Помощта” като категория на феодалната икономика и елемент на възрожденския процес”. ГСУ, ПНИЛ за политическото поведение. Том 77, с. 23-36.
 13. Найденов, Н. 1985. Общественият характер на частната собственост. Социологически проблеми, бр.3, с.70-81.
 14. Найденов, Н. 1984. Изпитната практика и изпитът на практиката. В: Светоглед и рационалност в науката и практиката. София: Единен център по философия и социология. с.309-316.

Последна редакция: 25.11.2015, А.Димитрова