Румяна Петрова Коларова

доктор по политология, професор по сравнителна политология

научна област и интереси: сравнителна политология; методология на сравнителните изследвания; политически процес в ЕС

kolarova@phls.uni-sofia.bg

Професионална биография

Образование и специализации

 • 2003–2004: Специализация European University Institute, Florence
 • 1996–1997: Фулбрайтова специализация New School for Social Research, New York
 • 1990: Кандидатска дисертация по политически науки
 • 1988–1989: Специализация в London School of Economics and Political Science
 • 1979: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Философия“, специализация „Социология“, магистър
 • 1974: 114 Английска езикова гимназия, София

Професионален опит и заемани длъжностни

 • 06.08.2014–07.11.2014: Служебен министър на образованието и науката
 • от 2013: Секретар на Президента на Рапублика България
 • от 2013: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, катедра „Политология“, ръководител
 • от 2010: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, катедра „Политология“, доцент
 • от 2003: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС, ръководител програма
 • 1996–2009: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, катедра „Политология“, главен асистент
 • 1982–1996: СУ „Св.Кл.Охридски“, ПНИЛ за изследване на политическо поведение, научен сътрудник
 • 1980–1982: ВМЕИ, специалист

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2013: Българската асоциация по политически науки, член на УС
 • от 2011: Център за изследвания и политики за жените, председател на УС
 • от 2010: Член на Съвета на Media and Democracy in Central and Eastern Europe (MDCEE)
 • от 2009: Център за изследвания и политики за жените, член на УС
 • 2002–2004: European Political Science, Quarterly Journal of ECPR, член на редакционния съвет
 • 1998–1999: Фондация "Ценности", изпълнителен директор
 • 1996: "Обзор на законодателството" (Legislative monitor) (издание на Институт за конституционна и законодателна политика, Будапеща), кореспондент за България
 • 1995–1998: Сп. "Политически изследвания" (издание на Българската асоциация по политически науки), заместник главен редактор
 • 1994–2001: Сп. "Социологически изследвания" (издание на Българската социологическа асоциация), член на редакционната колегия
 • 1993–1997: Сп. "Източно европейски конституционен преглед" (East European Constitutional Review) (издание на Център за изучаване на Конституционализма в Източна Европа, Чикагски университет), кореспондент за България
 • 1992–2005: Сп. "Политически изследвания" (издание на Българската асоциация по политически науки), член на редакционната колегия 

Последна редакция: 08.12.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Методология на сравнителните изследвания
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Методология на сравнителните изследвания
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Българският преход
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Политическият процес в ЕС
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Човешко развитие и демокрация
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Политическа система на ЕС
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Европеистика | титуляр
 • Сравнителен анализ на европейските политически системи
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Европеистика | титуляр
 • Политология (медии и политика)
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Факултет по журналистика и масови комуникации | сп. Журналистика | титуляр
 • Европейски политически системи
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Факултет по класически и нови филологии | сп. Европейски съюз и европейска интеграция | титуляр

ОКС Магистър

 • Международни измерения на демократизацията
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр
 • Институции, право и процес на взимане на решения в ЕС
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС | титуляр
 • Представителство на интереси, лобиране, консултативни процедури в ЕС
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС | титуляр
 • Онлайн методи в политическите изследвания
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Е-Европа | титуляр
 • Европейски политически процес (институции и представителство на интереси)
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Европейска публична администрация | титуляр
 • Комитология (вземане на решения в ЕС)
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Европейска публична администрация | титуляр
 • Европейско управление – сравнителен анализ
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Политическа социология | титуляр
 • Методология на писане на магистърски тези
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Факултет по класически и нови филологии | МП Културни връзки и геополитика на Европейския съюз | титуляр

ОНС Доктор

 • Георги Борисов Методиев
  Президент на Република България: процес на институционализация и тенденции в дейността на президентите през периода 1991-2011
 • Горан Перо Шибаковски
  Структуриране на парламентарния елит в Република Македония (1991-2010 г.)
 • Дафинка Георгиева Прокопова
  Променящата се роля на Председателството на Съвета на ЕС и проблемът за дефицита на лидерство
 • Йорданка Георгиева Евгениева
  Новите политически елити в Тунис и Мароко и европейското измерение
 • Ралица Любомирова Симеонова
  Коалиционни кабинети и консолидиране на парламентарния режим в България (1990-2013 г.)

Последна редакция: 08.12.2015, А.Димитрова

Публикации

 1. Kolarova, R. 2012. „Coalition Government in Bulgaria: Stable Coalitions of Unstable Parties“ in “Bulgaria 2012” European Journal of Political Research Political Data Yearbook, vol. 52, issue 1, pp.35-38 (in co-authorship with Maria Spirova)
 2. Коларова, Р.  2012. „Законодателна власт” „Изпълнителна власт”. В: Оценка за националната система за почтеност в България: национален доклад 2001, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, с.39-77.
 3. Kolarova, R. 2011. “Bulgaria 2011”, European Journal of Political Research Political Data Yearbook, vol. 51, issue 1, pp.49-55 (in co-authorship with Maria Spirova)
 4. Коларова, Р. 2011. „Парламентарен капацитет при реализиране на политики за борба с организираната престъпност и политическата корупция”. В: Ролята на Народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията (2001-2011), Фондация Рискмонитор, София, 2011, с.34-49. Parliamentary Capacity for Policy Implementation in the Area of Combating Organized Crime and Political Corruption” In: Role of the National Assembly (Parliament) in Combating Organised Crime and Corruption in the period 2001-2011, RiskMonitor, Sofia, pp.31-44.
 5. Kolarova, R. 2010. “Bulgaria 2010”, European Journal of Political Research, vol. 50, issue 7-8, pp.922-928. (in co-authorship with Maria Spirova)
 6. Коларова, Р. 2010. Конституционен съд: Юриспруденция 1997-2006р Раздел ІV “Президент на републиката", Раздел І “Основни начала", (в съавторство), Институт “Отворено общество", София, с.453-480, 31-279.
 7. Kolarova, R. 2009. “Bulgaria 2009”, European Journal of Political Research, vol. 49, issue 7-8, pp.909-918. (in co-authorship with Maria Spirova)
 8. Коларова, Р. 2008. Сравнително европейско управление: институционален анализ, Мултипринт, София.
 9. Kolarova, R. 2009. “Bulgaria”. In: Wilhelm Lehmann, (ed.), The Selection of Candidates for the European Parliament by National Parties and the Impact of European Political Parties, pp.16-28, European Parliament, Directorate for Internal Policies (in co-authorship with Vladimir Shopov) January 2009.
 10. Kolarova, R. 2008. Citizens’ Europe? Reflections on the implications of the Lisbon Treaty, (co-editor and author of two chapters) BECSA: Sofia.
 11. Коларова, Р. 2007. Пътят на пост-комунистическите държави към Европейския съюз, (редактор) и автор на втъпителен текст „Пътят на пост-комунистическите държави към Европейския съюз: демократизиране чрез поставяне на условия”, Мултипринт, София.
 12. Kolarova, R. 2008. “European Political representation and the Citizen”, “Research Strategies in European Election Studies: Concluding reflections and recommendations”. In: Nikolov, Krasimir (ed.) Adapting to Integration in an Enlarged Union Vol. 2 Adapting the Enlarged Union to the Citizen, BECSA: Sofia, 2008, pp.64-75, pp.275-283
 13. Коларова, Р. 2008. “Европейски избори или многостепенни избори: изследователският дневен ред и въпросът за качеството на демокрацията в ЕС”. В: Кръстева, Анна и Толя Стоицова (ред.) Първа година европейска България: избори и образи, Издателство на НБУ: София, 2008, с.7-23.
 14. Kolarova, R. 2006. “Parliaments in Conflict and Post-Conflict Situations: Lessons Learned from Eastern Europe and CIS” (в съавторство). In: Democratising Security in Transition States, UNDP: Calder, 2006, pp.38-58.
 15. Коларова, Р. 2006. «Парламенты в конфликтных и постконфликтных ситуациях: Уроки извлечены из опыта Восточной Европой и стран СНГ» (в соавторстве). В: Сектор безопасности: Процесс Демократизации, Програма Развития ООН, Прага, 2006, с.42-66.
 16. Kolarova, R. 2006. “The State of Local Democracy in Bulgaria” (в съавторство). In: Gabor Soos (ed.) State of Local Democracy in Central Europe, Local Government and Public service reform Initiative, Open Society Institute, 2006, pp.25-163
 17. Коларова, Р. 2004. Антология по сравнителна политология, (редактор). В. Търново. (в съавторство)
 18. Kolarova, R. 2004. “Understanding Reform: A Country Study for Bulgaria”. In: Balkan ObservatoryWorking Papers 056 October 2004 (co-author)
 19. Коларова, Р. 2002. “Трансформация на българската партийна система”. В: Сп. Разум, кн. 2/2002, с.50-58.
 20. Kolarova, R. 2001. “Reforms, Institutional Design and Strategy of Good Governance: the Opportunistic Democratization of Bulgaria”. In: Lidija Basta Fleiner and Eduard M. Sviderski (eds.) Democratic Transition and Consolidation in Central and Eastern Europe, Institut du Federalisme Fribourg: Helbig & Lichtenhahn Bale, 2001; pp.115-127
 21. Kolarova, R. 1999, 2002. “Democratization in Bulgaria: Recent Trends”. In: Mary Kaldor and Ivan Vejvoda (eds.) Democratization in Central and Eastern Europe, Continuum, London, 1999, (Reprinted edition August 2002), pp.150-161;
 22. Коларова, Р. 1998. Кръглата маса: стенографски протоколи (3.01-15.15.1990) – редактор и съставител (в съавторство), Фондация “Д-р Желю Желев”, София.
 23. Коларова, Р. 1997. “Основни начала". В: Конституционен съд: Юриспруденция 1991-1996, Издателство “Отворено общество", София, (в съавторство), с.27-128.
 24. Коларова, Р. 1997. “Президент на републиката". В: Конституционен съд: Юриспруденция  1991-1996, Издателство “Отворено общество", София, с.259-281.
 25. Коларова, Р. 1997. "Таблици". В: Конституционен съд: Юриспруденция 1991-1996, Издателство “Отворено общество", София, с.561-583.
 26. Коларова, Р. 1996, 1997. “Власт". В: Енциклопедичен речник по социология, М-8-М, София, 1996, с.64-65; второ издание 1997, с.68-69;
 27. Коларова, Р. 1996, 1997. “Консерватизъм". В: Енциклопедичен речник по социология, М-8-М, София, 1996, с.210-211; второ издание 1997, с.216-217.
 28. Коларова, Р. 1996, 1997. “Политика". В: Енциклопедичен речник по социология, М-8-М, София, 1996, с.333-334; второ издание 1997, с.339-340.
 29. Коларова, Р. 1996, 1997. “Публичност". В: Енциклопедичен речник по социология, М-8-М, София, 1996, с.367-368; второ издание 1997, с.373-374.
 30. Коларова, Р. 1996, 1997. “Радикализъм". В: Енциклопедичен речник по социология, М-8-М, София, 1996, с.372-373; второ издание 1997, с.378-379.
 31. Коларова, Р. 1996, 1997. “Социален ред". В: Енциклопедичен речник по социология, М-8-М, София, 1996, с.388-389; второ издание 1997, с.394-395.
 32. Коларова, Р. 1996. “Теории за прехода и модели на преход: сравнителният анализ на процесите на демократизация". В: Сп. Политически изследвания, год. VI, кн. 4/1996, с.388-399.
 33. Коларова, Р. 1996. “Роберт Нозик и минималната държава". В: Сп. Политически изследвания, год. VI, кн. 2/1996, с.142-148.
 34. Kolarova, R. 1996. "Bulgaria: Can We Regain What We Have Already Lost". In: Social Research, Summer 1996, pp.543-559.
 35. Коларова, Р. 1996. “Българският конституционен съд: ключова политическа институция в процеса на демократизация". В: Парламентарни изследвания, кн.3/1996, с.4-18.
 36. Коларова, Р. 1995. "Политическата теория на Толкът Парсънз". В: Политически изследвания, год. V, No 2/1995, с.149-158.
 37. Kolarova, R. 1995. "The Roundtable Talks in Bulgaria". In: Jon Elster (ed.). The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism. Chicago Univ. Press, 1995, (в съавторство), pp.178-213.
 38. Коларова, Р. 1994. "Негласни споразумения в българския преход към демокрация". В: Сп. Политически изследвания, год. IV, кн. 1/1994, с.33-45.
 39. Kolarova, R. 1994. "Electoral Laws in Bulgaria". In: East European Constitutional Review, Vol. 3, No 2/1994, (в съавторство), pp.50-55.
 40. Коларова, Р. 1994. „Формирование избирательных законов”. В: Конституционное право: восточно-европейское обозрение, № 2 (7) - Лето 1994.
 41. Коларова, Р. 1994. "Избирателните системи и тяхната политическа приложимост у нас". В: Демократически преглед, май-юни 1994, (в съавторство), с.265-329.
 42. Коларова, Р. 1994. "Избори и изборно поведение: Велико Търново (юни-юли 1994)". В: Демократически преглед, септември 1994, (в съавторство), с.229-264.
 43. Kolarova, R. 1993. "Bulgaria: A Self Restricting Court". In: East European Constitutional Review, Vol. 2, No 2/1993, pp.48-51.
 44. Коларова, Р. 1993. "Джон Роулз и неговата теория за справедливостта". В: Политически изследвания, год. III, кн. 3/1993, с.36-41.
 45. Kolarova, R. 1993. "Tacit Agreements in the Bulgarian Transition to Democracy: Minority Rights and Constitutionalism". In: The University of Chicago Law School Roundtable, Volume 1993, pp.23-52.
 46. Kolarova, R. 1993. "Media Wars in Sofia". In: East European Constitutional Review, Vol. 2, No 3/1993, (в съавторство), pp.48-51.
 47. Коларова, Р. 1993. „Война за СМИ в Софии”. В: Конституционное право: восточно-европейское обозрение № 3 (4) - Лето 1993, с.45-49.
 48. Коларова, Р. 1988. "Понятието политическа сила в марксистката политическа теория". В: Годишник на Софийския университет, ПНИЛ за политическо поведение, Vol. 80-81.
 49. Коларова, Р. 1986. "Темата Странджа-Сакар на страниците на ежедневния печат (Май 1982–Декември 1983)". В: Социологически проблеми, кн.1/1986, с.61-71, (в съавторство).
 50. Коларова, Р. 1983. “Някои проблеми на организирането на българския народ като реална политическа сила". В: Годишник на Софийския университет, ПНИЛ за политическо поведение, vol. 77, с.111-124.

Последна редакция: 08.12.2015, А.Димитрова