Светла Ангелова Страшимирова

доктор по философия, доцент по политология (история на българския политически живот)

научна област и интереси: социология, култура и психология

strashimir@phls.uni-sofia.bg 
sstrash@abv.bg

Професионална биография

Образование и специализации

 • 2002: Институт за политически науки, Париж, Франция, квалификация по политология
 • 2002: Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА), София, експертна квалификация за оценяване и акредитация
 • 1985: Солун, Гърция, езикова квалификация по новогръцки език и култура
 • 1985: Защитена научна степен „доктор по философия“
 • 1978–1979: СУ „Св.Кл.Охридски“, Исторически факултет, катедра „История на България“, Институт по фолклор към БАН, следдипломна специализация по българска култура
 • 1971–1977: СУ „Св.Кл.Охридски“, специалност „История“, магистър
 • 1968–1971: 31 СПУ, София

Професионаленн опит и заемани длъжности

 • 1998–2015: Нов български университет, доцент
 • от 1997: СУ „Св.Кл.Охридски“, катедра „Политология“, доцент
 • 1993–1994: Сп. „Български наблюдател“, редактор
 • 1992–1998: Нов български университет, хоноруван преподавател
 • 1992–1995: Бургаски свободен университет, Юридически факултет, доцент
 • 1986–1997: СУ „Св.Кл.Охридски“, ПНИЛ за политическо поведение, научен сътрудник

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2002: Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА), експерт
 • 1997–2002: Висша атестационна комисия, Специализиран научен съвет по социология, политология и наукознание, член
 • 1992–1995: Фондация „Отворено общество“, експерт
 • Българска политологическа асоциация, член
 • Асоциация за социални изследвания, член

Последна редакция: 01.12.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Политическият живот в модерна България
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Политическа култура
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | титуляр
 • Политически процес и социокултурни рефлексии
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Политология | Геолого-географски факултет | сп. Регионално Развитие и Политика | титуляр
 • Социология на политиката
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | сп. Социология | титуляр

ОКС Магистър

 • Конфликтни ситуации и модели на поведение
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността, Политически мениджмънт | титуляр
 • Културни процеси в Европа: единство и специфики
  СУ „Св.Кл.Охридски“ | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр

Последна редакция: 30.11.2015, А.Димитрова

Публикации

Монографии, студии и книги:

 1. Страшимирова, Св. 2015. Българите „изгубени в превода“. Научен електронен архив на Нов български университет. София.
 2. Страшимирова, Св. 2014. Щрихи към българското политическо непълнолетие. Научен електронен архив на Нов български университет. София.
 3. Страшимирова, Св. 2013. Цивилизационна дисоциираност на българското общество. Научен електронен архив на Нов български университет. София.
 4. Страшимирова, Св. 2012. Житейски треактории от българския преход. Научен електронен архив на Нов български университет. София.
 5. Страшимирова, Св. 2011. Драмата на българския преход. Научен електронен архив на Нов български университет. София.
 6. Страшимирова, Св. 2009. Р. Пейков: драмата на нравствения максимализъм. Кама. София.
 7. Страшимирова, Св. 2009. Щрихи към образа на грешния поет И. Енев. Кама. София.
 8. Страшимирова, Св.  2000. Историята ни като преживяване (историкопсихологически ракурси към българския политически живот). Университетско издателство „Св. Кл.Охридски“. София.
 9. Страшимирова, Св. 1992. Българинът пред прага на новото време. Университетско издателство „Св. Кл.Охридски“. София.
 10. Страшимирова, Св. 1987. Да кандидатствам ли с история? (научнопопулярна). Университетско издателство „Св.Кл.Охридски“, София.

Статии и обзори

 1. Страшимирова, Св. 2011. Интелектуална заличеност и микроистория, която възсъздава. В: Исторически преглед, кн.3/2011
 2. Страшимирова, Св. 2010. Микроистория, която възсъздава. В: Исторически преглед, кн.3-4/2010
 3. Страшимирова, Св. 2010. Героят мъченик и принципът на удоволствието. В: Сб. Героите и историческата наука.
 4. Страшимирова, Св. 2009. За нуждата от социополитически психоанализ на българската култура. В: Сред текстовете и емоциите на българското Възраждане (сб. в чест на проф. д.ф.н. Румяна Дамянова). Марин Дринов. София.
 5. Страшимирова, Св. 2009. Новата книга на Р. Дамянова „Емоциите в културата на българското Възраждане“: значения за българската хуманитаристика. Сп. Литературна мисъл, кн.1/2009
 6. Страшимирова, Св. 2007. Балканският Иисус на  Н. Казандзакис. В: Сб. Балканската матрица, София.
 7. Страшимирова, Св. 2007. Простакът с власт. Сп. Историята. Живковизмът. София.
 8. Страшимирова, Св. 2006. Историческото повествование: отдалечаване от публиката (от История Славянобългарска до днешните учебници по история). В: Сб. 200 години българско книгопечатане.
 9. Страшимирова, Св. 2005. Конфликтът на раздвоението у модерния човек (с някои щрихи от българския път към модерността). В: Сб. Раздвоеният човек. София
 10. Страшимирова, Св. 2004. Свободният избор: между смъртта и живота. Сп. Философски алтернативи, кн.3/2004.
 11. Страшимирова, Св. 2004. ”Неделникът” – ключ към социокултурната мисия на Софроний Врачански. В: Сб. Софроний Врачански, София.
 12. Страшимирова, Св. 1999. Противоречивият диалог на българина с Бога. В: Сб. Религия и църква в България. Гутенберг. София
 13. Страшимирова, Св. 1994. Алтернативата ред-хаос в българския политически живот. Сп. Български наблюдател, бр.1/1994
 14. Страшимирова, Св. 1993. Свое и чуждо в българското политическо съзнание. Сп. Политически изследвания, бр.3/1993
 15. Страшимирова, Св. 1993. Дискомфортното настояще: житейските алтернативи на българина. В: Философски алтернативи, кн.5/1993
 16. Страшимирова, Св. 1993. Културен код на моралната проповед. В: Сб. Трансцедентална философия (наука и морал). София.
 17. Страшимирова, Св. 1991. Смяна в културното „поданство“ на българина през Възраждането и „длъжностите на гражданина“. Годишник на Софийски университет, Философски факултет,  ПНИЛ за политическо поведение, т.83-84.
 18. Страшимирова, Св. 1991. За русофилския комплекс на българина и… още нещо. В: История, общество, философия, кн.1/1991.
 19. Страшимирова, Св. 1989. Демократизмът на българите в представите на либерали и консерватори от Учредителното събрание. Сп. История и обществознание, кн.1/1989.
 20. Страшимирова, Св. 1989. Граждански значения в поучителните слова на Неделника. Сп. Култура, кн.4/1989.
 21. Страшимирова, Св. 1987. Към проблема за сантиментализма в структурата на руската и българската литература. В: Сб. Българо-руски връзки през вековете. София.

Последна редакция: 01.12.2015, А.Димитрова