Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по психология

Обща информация


Информационна брошура на програмата

Information leaflet

Директор

проф. д.пс.н. Пламен Калчев
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 49 кабинет
тел. +359 2 9308 240
pkalchev@phls.uni-sofia.bg

Секретар на програмата

Левена Езекиева
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
тел. +359 2 9308 476
l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60
бул. Цар Освободител № 15
София 1504
psychology_g@phls.uni-sofia.bg

Магистърската програма по Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) представлява второ образователно-квалификационно равнище на обучението по психология. Програмата предлага задълбочена теоретична подготовка и практически умения за психологическа работа с деца, юноши, с техните учители и семейства.

Детско-юношеските и училищните психолози притежават:

 • Задълбочени знания за теориите,  етапите, закономерностите и кризите на психичното развитие в детска и юношеска възраст;
 • Знания по психометрия, конструиране и използване на психологически тестове и други инструменти за психологическо оценяване;
 • Практически умения за психодиагностика и психологическо оценяване;
 • Практически умения за консултирани и интервенция;
 • Комуникативни умения, умения за работа в екип, рефлексия върху границите на собствената си компетентност и умения; разбиране и следване на етичните принципи на психологическата професия.

Детско-юношеските и училищните психолози работят за намирането на най-доброто решение за всяко дете. Използват разнообразни стратегии и взаимодействат ефективно с училището, семейството и с други институции, за да отговорят на индивидуалните потребности на всяко дете. Компетентността на детско-юношеските и училищните психолози включва знания и умения за практическа работа с деца, родители, учители, други представители на общността в следните области:

1. Диагностична дейност и вземане на решения. Детско-юношеският и училищен психолог оценява психичното развитие и провежда диагностични изследвания, за да идентифицира силните и слабите страни, възможностите и проблемите на детето. Планира и осъществява, в сътрудничество с учителите и други професионалисти програми за постигане на оптимални учебни резултати. Представя резултатите от оценяването в емпирично базирани решения и препоръки за практиката. Съобщава резултатите от психологичното оценяване на родителите, учителите и други отговорни за детето професионалисти по начин, който позволява да се разберат и да се адресират затрудненията на детето в ученето и взаимоотношенията с възрастните и връстниците. При необходимост уведомява оторизираните органи и насочва децата за допълнително изследване в специализирани институции (клиники, центрове за психично здраве, детски консултативни кабинети и други) за осигуряване на психологическо, медицинско и социално обслужване на нуждите на детето и семейството.

2. Консултиране. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за различни модели и методи на консултиране, както и умения за прилагането им в различни ситуации.

 • Сътрудничи с родителите, учителите и други професионалисти при планиране и вземане на решения.
 • Работи заедно с децата и подпомага развитието на адекватна учебна мотивация, преодоляване на проблемите в ученето, формиране на ефективни учебни умения и организация на учебната работа, формиране на чувство за учебна компетентност и увереност в собствените способности; позитивна лична, социална и етнокултурна идентичност.
 • Консултира децата – индивидуално и в група, използвайки интерактивни форми на тренинги (за социални умения, справяне с гнева, развитие на емпатийни способности и др.), лични интервюта и други психологически методи за подпомагане на личностното, социалното и емоционалното развитие.
 • Консултира родителите и учителите по въпроси на ученето и учебните постижения, проблеми на детското поведение, преодоляване на конфликти и създаване на благоприятен климат и мотивация за работа.
 • Помага на родителите и учителите в разбирането на детското развитие и влиянието, което то оказва върху ученето и поведението.
 • Организира и провежда тренинги за ефективни стратегии на възпитание, решаване на проблеми/конфликти, управление на поведението, превенция и адресиране на употребата на дрога/психоактивни вещества.
 • Работи директно с децата и техните семейства за подпомагане решаването на междуличностни и семейни проблеми, които възпрепятстват ефективното учене. Помага на семейството и училището за превенция и справяне с кризи (смърт, болест, самоубийство и други травматични/силно стресогенни събития).
 • Служи като консултант на педагогически съвет/училищното настоятелство по въпросите на психологическата служба в училище.

3. Препоръки и работа за развитие на когнитивните/учебни умения. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за процесите на учене, владее методи за оценка на тези процеси и пряко или непряко подпомага развитието на когнитивни/учебни умения. В сътрудничество с учителите и други професионалисти планира и разработва програми, насочени към ефективно учене и работа с деца с обучителни трудности, както и с надарени деца. Участва в реализацията на тези програми и оценява тяхната ефективност.

4. Социализация и развитие на жизнени умения. Училищният психолог притежава знания за психическото развитието и умения за неговото оценяване. Пряко или непряко подпомага психосоциалната адаптация, стимулира поведенческите и емоционалните аспекти на развитието, например справяне с агресията, формиране на просоциално поведение и умения за успешно интегриране в групата. В сътрудничество с други професионалисти разработва целите и планира дейности за развитието на поведенческите и емоционалните аспекти при ученици с различни способности и потребности. Прилага интервенции за постигането им и оценява тяхната ефективност.

5. Превенция, кризисна интервенция и психично здраве. Детско-юношеският и училищен психолог има знания за човешкото развитие и психопатологията и свързаните с тях биологични, културни и социални влияния върху поведението.

 • В сътрудничество с учителите и с други професионалисти разработва програми за превенция на проблемно/рисково поведение, ниски учебни постижения и риск от отпадане от училище.
 • Подпомага учителите в планирането и разработването на програми, насочени към работа с деца в риск: употребяващи психоактивни вещества, с прояви на агресивност, насилие и суицидна насоченост, с асоциално поведение, с рисково сексуално поведение и др.
 • Притежава умения за управление на кризисни ситуации и ефективна интервенция.
 • Подпомага психичното здраве и физическото благополучие на учениците.
 • Работи за превръщане на училището в сигурна среда за учене и социални взаимодействия.

6. Сътрудничество между училището, семейството, институциите и общността. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за семейната система, включително за ресурсите и слабите страни на семейството и влиянието им върху ученето, поведението и развитието на децата. Работи за постигане на сътрудничество и отношения на партньорство между семейството и училището. Владее методи за ангажиране на семейството с проблемите в ученето/поведението на детето. Подпомага взаимодействието и сътрудничеството между училището, семейството и другите служби/агенции, ангажирани с проблемите на детското развитие (детски психиатрични клиники, отдели за закрила на детето, центрове за профилактика и подкрепа на детското здраве, за превенция и интервенция при различни форми на девиантно поведение. Участва като член на многодисциплинарен екип за работа с деца в риск и с ученици с обучителни трудности.

7. Многообразие в ученето и развитието на учениците. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за индивидуалните различия, способности, ограничения на учениците, както и за потенциалното влияние на биологически, социални, културни, етнически, социаликономически, езикови, полови или други аспекти на опита фактори. Демонстрира чувствителност и умения, необходими за работа с хора от различни културни, социални, етнически групи и прилага стратегии, съобразени и адаптирани с тези характеристики. Съдейства за формиране на толерантност, разбиране и приемане на разнообразието от нагласи и индивидуални особености на децата в училищната общност.

8. Училището и организацията на образователната система. Детско-юношеският и училищен психолог притежава знания за системата на образованието и свързаните с нея институции. В сътрудничество с училищната администрация подпомага политиката на училището и формиране на подходящ училищен климат. Работи с отделни хора и с групи за реализацията на тази политика, за създаване и поддържане на сигурна, подкрепяща и ефективна среда за учене и социални взаимоотношения.

9. Изследвания и оценка на програми. Детско-юношеският и училищен психолог има знания за методологията и планирането на емпирични изследвания, владее методи за статистически анализ и изводи. Провежда изследвания за оценка на ефективността на въведени в училището програми/алтернативни форми на обучение.

10. Развитие на професионалната квалификация. Детско-юношеският и училищен психолог притежава разбиране за спецификата на психологическата работа с деца и юноши и осъзнава границите на собствената си компетентност и умения. Ефективно използва професионалната си общност за подпомагане и супервизия. Активно се стреми да поддържа и да повишава професионалната си квалификация.

11. Информационна технология. Детско-юношеският и училищен психолог има познания за съвременните информационни източници и технологии. Умее да търси, да намира и да  използва източници на информация по начин, който подобрява качеството на дейността му в училище и професионалната му компетентност.

Сфери на реализация:

 • в системата на държавните и частните училища, и детски градини;
 • общински, държавни и неправителствени агенции и организации (центрове за работа с деца, отдели за закрила на детето, детски педагогически стаи и други);
 • университети;
 • държавни и частни консултативни кабинети.

Описание на програмата

Срок на обучение

 • 3 семестъра + 1 семестър
 • учебна практика (избираем)

Форма на обучение

Rедовна

Условия за прием

А) за студенти с бакалавърска степен по психология, завършили СУ, вместо полагане на писмен изпит–тест за базови знания по психология на развитието в детска и юношеска възраст, за оценка на базовите знания се признава средният успех от оценката от семестриалните изпити по Психология на развитието в детска и юношеска възраст, Част 1 и 2;

Б) за студенти с бакалавърска степен по психология, които не са завършили СУ, се изисква явяване на писмен изпит–тест за базови знания по психология на развитието (студентите, завършили СУ, могат по желание също да изберат явяване на писмен изпит–тест за базови знания, ако предпочетат този компонент от балообразуването да се формира не от семестриалните изпити, а от резултатите от теста).

Подаване на документи онлайн: тук

Балообразуване

Класирането на кандидатите с бакалавърска степен по психология се извършва въз основа на:

 1. Сумарната оценка от: средния семестриален успех (с коефициент 1,5); успеха от дипломирането (с коефициент 1,5); средния успех от семестриалните изпити по психология на развитието в детска и юношеска възраст, Част 1 и 2 (с коефициент 1) – за бакалаври от СУ, или оценка от писмения изпит–тест (с коефициент 1), за бакалаври психолози от други университети.
 2. Събеседване (интервю) с кандидатите. Интервюто не предполага оценка на знания, а разговор за интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.
 3. Класирането на кандидатите, успешно преминали събеседването, се извършва въз основа на сумарната оценка по точка 1.

Програма

1. Развитие на личността в детска и юношеска възраст

       1.1.Психодинамичен подход (З. Фройд, Е. Ериксън);

       1.2. Етологичен подход (Д. Боулби, М. Ейнсуърт);

       1.3. Поведенчески теории и теории за социалното учене (Д. Уотсън, Б. Скинър, А. Бандура);

       1.4. Културно-историческа теория (Л. Виготски и др.);

2. Когнитивно развитие в детска и юношеска възраст

       2.1. Теорията на Ж. Пиаже за развитието на интелекта

       2.2. Развитие на мисленето и речта (Л. Виготски)

       2.3. Информационният подход към когнитивното развитие

3. Особености в развитието на възприятието, вниманието и паметта

4. Структура и развитие на самосъзнанието в детска и юношеска възраст. Формиране на идентичност

5. Морално развитие. Агресия и просоциално поведение

Методически указания

ПИСМЕНИЯТ ИЗПИТ-ТЕСТ включва 50 въпроса, насочени към основни моменти от съдържанието на програмата. Въпросите са от закрит тип и предполагат избор от няколко варианта за отговор. Оценката от теста се извърша по точкова система, която се трансформира в степени от 2 до 6.

СЪБЕСЕДВАНЕ – до него се допускат кандидатите, преминали успешно писмения изпит–тест. Събеседването предполага обсъждане на предпочитана от кандидата тема от програмата. Поощряват се разсъжденията и личната гледна точка по излагания проблем. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

Литература

 • Литература – научни изследвания
 • Выготский, Л. С. Собрание сочинений. М., 1983, т. 3, т. 4.
 • Виготски, Л. С. Мислене и реч. С., 1983.
 • Димитров, И. Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието. С., Просвета, 2001.
 • Ериксън, Е. Идентичност: младост и криза. С., 1996.
 • Пиаже, Ж. Психология интеллекта. Логика и психология. М., 1992. (вж. също: Пиаже, Ж. Психология на интелекта. Педагогика, 1996, 18, 3–100.).
 • Фройд, З. Въведение в психоанализата. С., 1990.
 • Фройд, З. Детската душа. С., 1993.
 • Bowlby, J. Attachment and loss: Vol. 1 Attacment (1969), Vol. 2 Separation (1973), Vol. 3 Loss (1980). New York: Basic Books.

Учебници и учебни пособия

 • Бърк, Л. Изследване на развитието през жизнения цикъл. С.: Дилок, 2012
 • Berk, L. Child Development, 9th Ed., Boston: Pearson, 2012.
 • Damon,W., R. Lerner. (2008). Child and Adolescent Development. An Advanced Course. New Jersey: Wiley.
 • Davies D. (2010). Child Development. A Practitioner’s Guide. 3rd Ed., New York: Guilford.
 • Felldman, R. (2011). Development Across the Life Span. 6th Ed., New Jersey: Pearson.
 • Kail, R. (2012). Children and Their Development, 6th Ed., Boston: Pearson.
 • Shaffer, D., K. Kipp (2010). Developmental Psychology: Childhood and Adolescence, 8th ed. Belmont: Thomson Wadsworth.

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените учебници и учебни пособия са примерни.

График на учебните занятия и изпити

 

Зимния семестър 03.10.2022 г. - 20.01.2023 г

Летен семестър 20.02.2023 г. - 09.06.2023 г.

Зимна изпитна сесия 23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

Лятна изрпитна сесия 12.06.2023 г. - 07.07.2023 г.

Поправителна сесия 21.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

Разписи и графици

Защита на дипломни работи за МП Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)  - 10.07.2023 г., от 09:00 ч., зала 63/Ректорат

 

Учебен план и учебни програми

Учебен план на програмата випуск 2019 г.

Учебен план на програмата випуск 2020 г.

Задължителни дисциплини

ДИСЦИПЛИНИ

ECTS

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТЪР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Психодиагностика на развитието в детска и юношеска възраст І

6

60

І

Програма

Арт-техники в детска и юношеска възраст

7.5

75

І

Програма

Семейно консултиране

7.5

75

І

Програма

Психопатология на развитието. Детска и юношеска психиатрия (Практически занятия - в клиника)

7+2

75+30

І-ІІ

Програма

Психодиагностика на развитието в детска и юношеска възраст ІІ

6

60

ІІ

Програма

Агресия и тормоз от връстниците в училище

3

30

ІІ

Програма

Кризисни периоди в развитието и проблеми на поведението (Практически занятия - в детска градина и училище)

9

90

ІІ

Програма

Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши

6

60

ІІ

Програма

Психологическа оценка, консултиране и терапевтична работа с разстройства от аутистичния спектър 5 60 II Програма

Диагностика и терапия на специфични нарушения на способността за учене

6

75

ІІІ

Програма

Проблемно поведение в детска и юношеска възраст (Практически занятия - в детска градина, училище и консултативен кабинет)

7

90

III

Програма

Избираеми дисциплини

Випуск 2019: Студентите задължително избират минимум по един курс в първи и в трети семестър, които носят по два кредита, и два курса във втори семестър – четири кредита.

Випуск 2020: Студентите задължително избират минимум по един курс в първи, втори и в трети семестър, които носят по два кредита

 

ДИСЦИПЛИНИ

ETSC

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТЪР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Родителски модели на поведение

2

30

І

Програма

Проективни методи за диагностика на развитието в детска и юношеска възраст

2

30

І

Програма

Психология на емоционалните регулации 2 30 I Програма
Базисни статистически методи в Психологията 2 60 I Програма
Пренатална и перинатална психология 2 30 II Програма

Времева перспектива и саморегулация в юношеска възраст

2

30

ІІ

Програма

Психични проблеми на развитието в ранно детство 2 30 II Програма

Приобщаващо образование за деца със спецални образователни потребност

2

30

ІІ

Програма

Подходи в измерването и скрининг на тревожно-депресивна симптоматика в училище 2 30 II Програма
Работа по случай 2 30 II Програма
Травма в развитието 2 30 II Програма
Психологът в педиатричната практика 2 30 II Програма
Работа с групи - Част І 2 30 ІІ Програма
Работа с групи - Част ІІ 2 30 ІІІ Програма
Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма 2 30 ІІІ Програма

Професионално ориентиране и консултиране в училище
(Практически занятия - в училище)

4

60

ІІІ

Програма

Етнокултурни сходства и различия в развитието

2

30

ІІІ

Програма

Мотивация за учене и учебни постижения

2

30

ІІІ

Програма

Практикум - интервенции в превантивната работа с юноши, употребяващи психоактивни вещества 4 60 III Програма

УЧЕБНА ПРАКТИКА*

30

450

ІV

 

*ЗАБЕЛЕЖКА:

Учебната практика е избираема и се провежда след приключване на семесериалното обучение. Студентът може да се  дипломира със или без преминаване през тази практика (в първия случай тя се  вписва в дипломата за завършена магистърска степен). Практиката включва стаж  в училище, консултативни кабинети, болници/здравни заведения, центрове за работа с деца и и юноши или други държавни или частни институции, занимаващи се с оценка и консултиране на деца, юноши и семейства. Независимо от формата на прием (по държавна субсидия или платено обучение) модулът се заплаща от всички студенти по обявените такси за платена форма на обучение.

 

Преподавателски състав на програмата

ПРЕПОДАВАТЕЛ КУРСОВЕ КОНТАКТИ

Проф. д.пс.н. Пламен Петров Калчев

Психодиагностика на развитието І и ІІ (лекции)
Агресия и тормоз от връстниците (лекции)
Мотиви за учене и учебни постижения (лекции)

Проф. д.пс.н Иван Димитров

Кризисни периоди в развитието и проблеми на поведението (лекции)
Етнокултурни аспекти на развитието в училище (лекции)

Доц. д-р Евдокия Кънчева Христова

Арт-техники в детска и юношеска възраст (лекции и семинари/практически занятия)

Доц. д-р Емилия Алексиева

Проективни методи за диагностика на развитието в детска и юношеска възраст (лекции)

Гл.ас. д-р Анета Атанасова

Диагностика и терапия на специфичните нарушения на способността за учене (лекции и семинари и /практически занятия)
Интеграция на деца със специални нужди (лекции и семинари/практически занятия)
Аутизъм – психологическа оценка и терапевтична програма (лекции)

Гл. ас. Камелия Ханчева

Семейно консултиране (лекции и семинари/практически занятия)
Работа с групи. Част 1 (лекции)
Травма в развитието (лекции)

Гл. ас. д-р Диана Христова

Времева перспектива и саморегулация в юношеска възраст (лекции)

Гл. ас. д-р Жорж Балев

Подходи в измерването и скрининг на тревожно-депресивна симптоматика в училище (лекции)
Родителски модели на поведение (лекции)

Гл. ас. д-р Николай Рачев

Разработване на проекти за приложни изследвания в детско-юношеската психология (лекции)

Ас. Надежда Цонева

Клинична психология (семинари)

Проф. д.п.н. Яна Мерджанова

Професионално ориентиране и консултиране в училище (лекции)

Доц. д-р Моника Борисова

Професионално ориентиране и консултиране в училище (семинари/практически занятия)

Доц. д-р Надя Полнарева

Психопатология на развитието. Детска и юношеска психиатрия (лекции)

Доц. д-р Димитър Терзиев

Психопатология на развитието. Детска и юношеска психиатрия (семинари/практически занятия)

Доц. д-р по мед. Петър Василев

Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши (лекции)

Гл. ас. д-р Светлана Николкова

Психопатология и психиатрия (семинари)

Гл. ас. Красимира Костадинова

Кризисни периоди в развитието и проблеми на поведението (семинари/практически занятия)

Д-р Ваня Александрова

Репродуктивна психология (лекции и семинари и /практически занятия)

Александра Джонова

Психодиагностика на развитието І и ІІ (семинари/практически занятия)

Станислав Пандин

Практикум проблемно поведение (практически занятия)

Надежда Милева

Практикум проблемно поведение (практически занятия)

Светлина Колева

Работа с групи. Част 2 (семинари/практически занятия)

Светла Петрова-Стайкова

Психодиагностика на развитието І и ІІ (семинари/практически занятия)

Ваня Николова

Работа с групи. Част 2 (семинари/практически занятия)

Нина Тодорова

Кризисни периоди в развитието и проблеми на поведението (семинари/практически занятия)

Диана Здравкова

Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши (семинари/практически занятия)

Анета Кирова

Практикум проблемно поведение (практически занятия)

Илиана Кираджиева

Практикум проблемно поведение (практически занятия)

 

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2006-2007)

Дипломни работи, защитени през 2006 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

 

Елена Ангелова Гекова
Субективно благополучие, взаимоотношения с родители и връстници и мотивационно съдържание на БВП
проф. Пламен Калчев
Илиян Христов Дянков
Влияние на музикалното обучение върху развитието на интелекта в начална училищна възраст
проф. Ваня Матанова
Надя Димитрова Ангелова
Родителски развод и емоционални проблеми при децата (анализ на случай)
проф. Ваня Матанова
Даниела Христова Тахирова
Поведенчески модели и фрустрационни реакции при деца със заекване в предучилищна възраст
проф. Ваня Матанова
Илинка Цветанова Кирилова
Влиянието на общуването между възрастни и деца върху развитието на речта
проф. Иван Димитров
Петя Детелинова Данаилова
Детската рисунка като инструмент за оценка на интелектуалното функциониране в НУВ
проф. Ваня Матанова
Миглена Василева Механджийска
Особености при придобиването на грамотност при български и ромски деца
проф. Ваня Матанова
Невена Венкова Раданова
Сравнителен психоаналитичен анализ на отделни случаи: “Малкият Ханс” на З. Фройд и “Малката Анна” на К. Юнг
проф. Иван Димитров
Зорница Валериева Петрова
Оформлението на книгите на деца от 3 до 6 години като основи за адекватното възприемане на текста
проф. Ваня Матанова
Севина Краснодарова Хаджийска
Тотална комуникация: алтернативна комуникативна теория при деца с увреден слух
проф. Ваня Матанова
Маргарита Димитрова Димитрова
Динамика и междуличностно общуване в детската група. Работа със социометрични, игрови и рисувателни техники
доц. Евдокия Христова
Цветелина Димитрова Петрова
Тревожност и виктимизация от връстниците в начална училищна възраст
проф. Пламен Калчев
Мария Стоянова Григорова
Изследване на психични особености при деца, лишени от родителски грижи
проф. Пламен Калчев
Наталия Георгиева Малковска
Изобразителни стилове в композирането на пейзаж при деца на възраст 7–9 години
доц. Евдокия Христова
Златка Стоян Треноска
Особености на Аз-образа при деца на възраст от 7 до 10 години, изследвани с рисунка на човешка фигура и кинетична рисунка на семейство
доц. Евдокия Христова
Светлана Георгиева Колева
Враждебност, агресия и емпатия в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Станислав Петров Пандин
Манифестирано и латентно съдържание в детските съновидения: 6–7; 9–10 години
проф. Иван Димитров

Дипломни работи, защитени през 2007 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Мина Енева Ламбовски

Съвременни оздравителни практики в лечението на аутизма

проф. Яна Мерджанова

Александър Георгиев Радонов

Личностни особености и проблемно поведение при юноши, занимаващи се с екстремни спортове

проф. Пламен Калчев

Гергана Маринова Аксийска

Ранна идентификация на употребата на психоактивни вещества в юношеска възраст

проф. Пламен Калчев

Лиляна Веселинова Новоусиглиева

Личностни особености и проблемно поведение при юноши, отглеждани в институция

проф. Пламен Калчев

Гергана Николова Ненова

Емоционални признаци в рисунките на човешка фигура на деца в начална училищна възраст, лишени от родителска грижа

доц. Евдокия Христова

Таня Въчева Тодорова

Изследване на социалните стереотипи за добро и зло при юноши с методиката на фотоколажа

доц. Евдокия Христова

Росица Николова Цветанова

Изследване на изобразителните стилове чрез техниката “композиране на пейзаж” при деца (3–7 години)

доц. Евдокия Христова

Пламена Пенкова Петрова

Изследване на детските страхове при деца, отглеждани в институция

доц. Евдокия Христова

Ингрид Исинова

Връзка между емоционалното състояние и изобразителни стилове в непрезентативни рисунки при юноши

доц. Евдокия Христова

Наталия Тодорова

Личностни особености на жертвите, претърпели сексуално насилие в детска възраст

проф. Ваня Матанова

Деница Петрова Петрова

Социализация на деца с нарушение в развитието

проф. Ваня Матанова

Павел Йорданов Дончев

Идентичност, социална подкрепа и депресивни настроения в юношеска възраст

проф. Пламен Калчев

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2008-2009)

Дипломни работи, защитени през 2008 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Андрей Веселинов Коцев
Идентичност и защитни механизми в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Людмила Цветкова Цветкова
Зрително-моторна интеграция при деца с умствена изостаналост
проф. Пламен Калчев
Катерина Благовест Димитрова
Нарушенията в езиковото развитие като предиктор за появата на специфични нарушения в способността за учене
проф. Ваня Матанова
Биляна Светославова Иванова
Изследване на връзката между употребата на Интернет и някои личностови особености
проф. Пламен Калчев
Надежда Владимирова Данчова
Аз-концепцията на децата с Даун синдром
проф. Пламен Калчев
Татяна Георгиева Предова
Употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст и личностни характеристика
проф. Пламен Калчев
Десислава Панайотова Георгиева
Личностни особености на юношите, употребяващи психоактивни вещества
проф. Пламен Калчев
Ана Божидарова Миланова
Употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст и взаимоотношения с родители
проф. Пламен Калчев
Рая Стефанова Димитрова
Мотиви за употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Ангел Иванов Ангелов
Оценка на емоционални и поведенчески проблеми в юношеска възраст чрез скрининговия въпросник на Гудман
проф. Пламен Калчев
Десислава Иванова Сотирова
Изследване на когнитивни стилове при 5–7-годишни деца
доц. Евдокия Христова
Лилия Благоева Боянова
Изследване на връзката между Аз-образа и взаимоотношенията при 5–7-годишни деца
доц. Евдокия Христова
Светлана Дочева Ненчева
Посланието на детската рисунка – изследователска работа с проективните рисувателни методи “Рисунка на семейство” на Луис Корман        и “Омагьосаното семейство” на Кос и Бирман
доц. Емилия Алексиева
Аделина Стефанова Петкова
Виктимизация  от връстниците. Агресия и тормоз в начална училищна възраст
проф. Пламен Калчев
Силвия Тодорова Кунчева
Влиянието на дисфункционалната семейна система върху социализацията на детето
проф. Пламен Калчев
Диана Владимирова Начева
Мотивация за постижения в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Петя Кирилова Петрова
Стратегии на поведение в конфликтни ситуации при юноши
проф. Иван Димитров
Людмила Иванова Ковачева
Характеристика на общуването в семейството през призмата на детските рисунки
проф. Иван Димитров
Мила Красимирова Патронова
Особености на самооценката при дислекция в НУВ
проф. Ваня Матанова

Дипломни работи, защитени през 2009 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Росица Иванова Александрова
Употреба на психоактивни вещества и екстернализирани проблеми в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Елена Феликсова Янева
Депресивно настроение, чувство за безнадеждност и мотиви за употреба на психоактивни вещества при юноши и лица със зависимост от алкохол и от дрога
проф. Пламен Калчев
Стефка Солакова
Проблеми на развитието и поведение в конфликтни ситуации
проф. Пламен Калчев
Таня Венциславова Петкова
Динамика на умствената готовност на деца за училищно обучение
проф. Иван Димитров
Ивелина Аспарухова Първанова
Родителски стилове на възпитание и емоционални и поведенчески проблеми в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Емел Орханова Махмудова
Индивидуално – типологични особености и Аз-образ при деца, упражняващи музикално-сценичната дейност
проф. Иван Димитров
Диана Андонова Пенелопова
Деца и юноши с опит за самоубийство. Анализ на отделни случаи
проф. Иван Димитров
Мариана Иванова Ценина
Тревожност, депресивност и самооценка при зависими от психоактивни вещества
проф. Пламен Калчев
Теодора Цветанова Тодорова
Представата в семейството в рисунките на децата на възраст от 6 до 8 години
доц. Евдокия Христова
Мария Хенрих Питерс
Особености на психосоциалното развитие на дете на 6 годишна възраст (анализ на отделни случаи)
доц. Евдокия Христова
Ася Бориславова Младенова
Потребността от майчинство и отношенията майка–дете
доц. Евдокия Христова
Нона Венчова Илиева
Семейните роли в “Омагьосаното семейство и проективно интервю
доц. Емилия Алексиева
Анита А. Карпенкова-Тодорова
Развитие на представата за детето у бременни жени
доц. Емилия Алексиева
Мариета Петрова Бъсина
Особености на емоционалното и социалното функциониране при заекващите деца в начална училищна възраст
проф. Ваня Матанова
Радостина Николаева Начева
Емпатия. Морална неангажираност и родителски модели
проф. Пламен Калчев
Мануела Ралчева Инджова-Стоева
Емпирично изследване на интелектуалната готовност за постъпване в училище
проф. Иван Димитров
Лушка Стойчева Петринска
Агресия, емпатия и морален дезангажимент при юноши в неравностойно семейно положение и нормална семейна среда
проф. Пламен Калчев
Мария Димитрова Митева
Изобразителните умения на децата с увреден слух като начин за оценка на личността
проф. Ваня Матанова
Звезделин Руменов Кацаров
Агресия, морална неангажираност и емпатия на деца в        проблемни семейства
проф. Пламен Калчев
Деница Христова Кюркчийска
Превенция на суицидни нагласи в подрастващите
проф. Иван Димитров
Поля Иванова Николова
Роля на родителите в терепевтичния процес при работа с деца с аутизъм
гл.ас. Анета Атанасова
Яна Владимирова Алексиева
Мотивация и изпитна тревожност
проф. Пламен Калчев
Анна Тодорова Йорданова
Изследване на ориентация в пространството и пространствените отношения в рисунките на деца (5-7-годишна възраст)
доц. Евдокия Христова
Калина Григориева Бахчисарайцева
Взаимовръзка между нивото на моторен дефицит и когнитивното и интелектуално развитие на деца с церебрална парализа в предучилищна възраст
проф. Ваня Матанова
Кремена Братоева Йонева
Употреба на психоактивни вещества в детско-юношеска възраст: сравняване на два скринингови метода
проф. Пламен Калчев
Мариола Димитрова Масларова
Изследвания на отношенията в семейството с проективната методика на Рене Жил при 7–9-годишни деца
доц. Евдокия Христова
Мирия Дину Флориду
Юношеството и рисковото поведение за използване на психоактивни вещества и субстанции
доц. Емилия Алексиева

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2010-2011)

Дипломни работи, защитени през 2010 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Невена Живкова Христова
Невербални особености при деца с аутизъм
проф. Ваня Матанова
Боряна Валериева Димитрова
Невропсихологически предиктори за дислексия на развитието
проф. Ваня Матанова
Ваня Бонкова Бонева
Развитие на позитивна Аз-концепция чрез метода учене чрез преживяване
гл.ас. Жорж Балев
Жасмина Манолова Андреева
Родителски модели на поведение, социална подкрепа и екстернализирани проблеми на поведението през юношеството
проф. Пламен Калчев
Елена Николаева Игнатова
Агресия в начална училищна възраст
гл.ас. Жорж Балев
Весела Евгениева Скендярска
Тревожност, морална неангажираност и агресия в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Цветелина Димитрова Гаргова
Враждебност и морална неангажираност в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Виктория Иванова Тотева
Насилие на деца с проблеми в развитието
проф. Ваня Матанова
Константина Дигени Куппи
Особености на вниманието при ученици с дислексия или хипергенетичен синдром от ІІ клас на масовото училище
проф. Ваня Матанова

Дипломни работи, защитени през  2011 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Радослава Беева
Субективно благополучие и социална подкрепа в ранна юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Йоанна Стоянова Станишева
Измерване на интелекта в предучилищна възраст с тест BIVA
проф. Пламен Калчев
Екатерина Димитрова Захова
Взаимоотношенията с родителите и депресивно настроение в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Антоанета Димова Шишкова
Обсесивно-компулсивни феномени и дисфункционални убеждения в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Виргиния Милкова Мъсарлиева
Интеграция на ученици със специални образователни потребности – социометричен статус в класа и нагласи на учителите
гл.ас. Анета Атанасова
Стояна Петкова
Емпатия, агресия, тревожност и дегресия през периода на юношеството – корелации
проф. Пламен Калчев
Светослава Илиева
Агресия и морална неангажираност в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Владислава Ал. Алексиева
Особености на междуличностните взаимоотношения и социалното функциониране при деца със заекване в горна предучилищна възраст
проф. Ваня Матанова
Юлия Костадинова Иванова
Апробация на скала за оценка на депресивни тенденции при деца в ранна юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Анета Костадинова Кокаланова
Сравнение на когнитивното и социалното функциониране на деца с аутизъм и деца с умствена изостаналост в начална и предучилищна възраст
гл.ас. Анета Атанасова
Мария Колева
Аз-образ и ценности при тийнейджъри на разведени родители
проф. Иван Димитров
Гергана Кимон Ганева
Взаимовръзки между проблемно хранително поведение, телесен Аз-образ и отношения между децата в семейството в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Димитрина Петрова Рангелова
Депресия и враждебност през юношеството
проф. Пламен Калчев
Женя Емилова Милушева
Взаимоотношения в класа при ученици в начална училищна възраст
проф. Иван Димитров
Жасмина Янкова Петрова
Емпатия и морална неангажираност в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Ралица Нанова Христова
Когнитивно и социално функциониране на деца с разстройство от аутистичния спектър: сравнителен анализ на оценките от родители и специалисти
проф. Пламен Калчев
Боряна Атанасова Шишкова
Самооценка и трудности в развитието при деца и юноши на разведени родители
проф. Пламен Калчев
Зорница Красимирова Костова
Когнитивни стилове в рисунките на деца със слухови увреждания
доц. Евдокия Христова
Светлана Тодорова Иванова
Когнитивни стилове в рисунките на деца от 3 до 6 години
доц. Евдокия Христова
Минка Ванева
Тревожност и детски страхове в начална училищна възраст
проф. Пламен Калчев
Виолета Рангелова Кукова
Изследване емоционалните особености на деца с увреден слух чрез рисувателни техники
доц. Евдокия Христова
Недялка Николова Тюроленгова
Емпатия и екстернализирани проблеми на развитието в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2012-2013)

Дипломни работи, защитени през 2012 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Деница Петрова Станкова
Личностов профил и училищна тревожност при деца с дислексия от начална училищна възраст
проф. Ваня Матанова
Десислава Йорданова
Благополучие в юношеска възраст: сравнителен анализ на две скали с оценка
проф. Пламен Калчев
Ваня Пламенова Рачева
Сравнителна характеристика на сюжетно-ролевата игра при деца от детски градини и домове за деца
проф. Иван Димитров
Мина Лъчезарова Касабова       
Мотивация и атрибутивен анализ (учебни постижения и взаимоотношение с връстници
проф. Пламен Калчев
Виктория Стефанова Казакова
Враждебност, недоверие и психично благополучие в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Борислава Илиева Илиева
Възприемане и спазване на правилата на поведение
проф. Иван Димитров
Боян Веселинов Василев
Връзката между статусите на идентичност и склонността да се прощава като белег на социална зрялост
проф. Иван Димитров
Гергана Иванова Иванова
Участие в извънкласни дейности и благополучие в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Вероника Цветанова Базова
Агресия и виктимизация в ранно-юношеска възраст и родителски стилове
проф. Пламен Калчев
Стиляна Милчева Йорданова
Ревизирана скала за депресия на Л. Радлоф – начало на апробацията в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Таня Панайотова Колева
Социална тревожност и агресивно поведение в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Теодора Петкова Милотинова
Трансгенерационно предаване на модели на боледуване: изследване на майки и деца в остро детско отделение
проф. Пламен Калчев
Антония Жорова Даскалова
Психично благополучие и депресия в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Божидара Светославова Гочева
Емоционални стилове на реагиране при юноши
доц. Евдокия Христова

Дипломни работи, защитени през март 2013 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Незабравка Николаева Генчева
Агресия при юноши, активно занимаващи се с колективни видове спорт
проф. Пламен Калчев
Анета Петрова Запряванова
Агресия и коравосърдечни черти, морална неангажираност и нарцисизъм в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Златина Гочева Кирова
Влияние на общуването с майката върху речевото и емоционалното развитие на детето в младенческа възраст
проф. Иван Димитров
Калина Георгиева Маринова
Взаимодействие майка-дете в семейната система и връзката им с моделите на привързаността
проф. Пламен Калчев
Александра Кръстева Джонева
Стимулиране на социално-комуникативното развитие при деца от аутистичния спектър чрез метода DIR/Floorine
гл.ас. Анета Атанасова

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2014-2016)

Дипломни работи, защитени през 2014 г

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Валерия Игнатова Милчева

Нагласи на учителите за интеграция на деца със специфични образователни потребности в масовите училища в България

Гл. ас. Анета Атанасова

Момчил Маринов Георгиев

Оценка на конструктната валидност на въпросник за психопатни черти в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Десислава Марио Костова

Личностни черти и агресивно поведение в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Теодора Данаилова Костова

Личностни детерминати на асоциалното поведение в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Виолета Трифонова Тръпкова

Приложение на Монтесори метода при работа с деца с  аутизъм – проследяване на случай

Гл. ас. Анета Атанасова

Ралица Иванова Коцелова

Социално-психологически и фактори при избор на професия на юноши в риск

Проф. Яна Мерджанова

Анелия Стефанова Петрова

Проблемно поведение и психично благополучие в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Полина Дачева Иванова

Ефекти на медийното влияние върху удовлетвореността от собственото тяло в юношеска възраст

Проф. Иван Димитров

Кристина Костова Хаджиева

Сходства и различия на когнитивните стилове  в кинетични рисунки на  „Къща, дърво, човек“ (междукултурен анализ)

Доц. Евдокия Христова


Дипломни работи, защитени през 2015 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Симеон Венциславов Маринов

Агресия, тревожност и виктимизация в ранното юношество при ученици с различен етнически произход

Проф. Пламен Калчев

Милена Симеонова

Взаимовръзка между нарцисизъм, самооценка и агресия в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Анна Рабаджийска

Изисквания към работата, стрес и емоции на работното място при педагози в масово училище и специалисти, работещи с деца с увреждания

Проф. Пламен Калчев

Камелия Живкова Желева

Психопатни черти, безпокойства и екстернализирано поведение в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Калина Драгоева

Предъвкване на негативен опит, враждебност и морална неангажираност в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Елена Симеонова Алексова

Сравнителен анализ на човешко изображение при деца с аутизъм и деца с лека умствена изостаналост

Гл. ас. Анета Атанасова

Ася Енчева Захариева

Влияние на общуването с биологична и „социална“ майка върху вербалната и невербалната експресия при деца в младенческа възраст

Проф. Иван Димитров

Карина Петкова

Психопатни личностни характеристики, благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Ангелина Петрова

Психопатни личностни характеристики и екстернализирани проблеми на развитието

Проф. Пламен Калчев

Магдалена Георгиева Данаилова

Изследване на умения за социално взаимодействие при деца с аутизъм, преди и след курс за социални умения

Доц. Евдокия Христова

Ана Стефанова Денева

Възприемане на училището, вътрешна мотивация и цели в ученето

Проф. Пламен Калчев


Дипломни работи, защитени през 2016 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Димитриос Атанасиус Самарас

Стилове на привързаност и суицидно идеация в юношеска възраст

Проф. Иван Димитров

Гергана Красимирова Райнова

Психопатни черти, тревожност и депресия в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Златка Христова Дюлгярова

Самооценка, тревожност и депресия при прехода от начална училищна към ранна юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Ивона Стоилкова

Личностни предпоставки за агресия и просоциално поведение в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Таня Николаева Мушникова

Възрастова динамика на удовлетвореността от живота в рамките на юношеството

Проф. Иван Димитров

Десислава Владимирова Котова

Психично благополучие и взаимоотношения с родители, учители и връстници при активно спортуващи юноши

Проф. Пламен Калчев

Надежда Портокалска

Самооценка, тревожност и депресия в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Марта Личева

Трансгенерационно предаване на модели за справяне в семейството

Гл. ас. Камелия Ханчева

Биляна Ралчева

Жизнеустойчивост и стратегии за справяне при юноши с различна етнокултурна принадлежност

Проф. Иван Димитров

Александра Алексанрова Александрова

Взаимовръзка между „Теория на ума“ и социална компетентност при деца в предучилищна възраст

Гл. ас. Анета Атанасова

Гергана Стефанова Дичева

Изследване на връзката между потребност от постижения, стилове на учене и професионален тип по Дж. Холанд

Гл. ас. Методи Коралов

Цветелина Макавеева

Психопатни черти, взаимоотношения и цели в ученето в юношеска възраст

Проф. Пламен Калчев

Златко Валериев Гълъбов

Библейските ценности и съвременната им психологическа интерпретация

Проф. Иван Димитров