Социална и юридическа психология

Обща информация


 

Директор на програмата

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев 

Секретар на програмата

Захаринка Петрова
тел. 02 9308 476 
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
zmarinova@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
Бул. Цар Освободител 15
София 1504>
psychology_e@phls.uni-sofia.bg

Срок на обучение

3 семестъра ​

Форма на обучение

Редовнa

Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти-психолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

Условия за прием

 1. Завършена бакалавърска степен по Психология или магистърска степен по Право;
 2. Среден успех от семестриалните и държавни изпити над мн. добър (4.50);
 3. Мотивационно интервю с кандидатите. При интервюто кандидатите се оценяват с „Да“ или „Не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавни изпити.

Описание на програмата

Описание на програмата

Учебен план и учебни програми

Учебен план на магистърската програма

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Психология на масовото поведение
6
60
Програма
Политическа психология
7
90
Програма
Юридическа психология
4
45
Програма
Психология на девиантното поведение
4
45
Програма
Основи на правото
5
60
Програма
Наказателно право
4
45
Програма
Криминалистика
4
45
Програма
Социално-психологически тренинг
4
45
Програма
Организирана престъпност – история и съвременни тенденции
10
90
Програма
Психология на религията
4.5
60
Програма
Социални проблеми и обществено мнение
2
30
Програма
Междукултурни статистически анализи на престъпността
4.5
60
Програма
Разработване на магистърска теза
15
120
 

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Психология на всекидневието
4
45 
Програма
Психология на агресивното поведение 4 45 Програма
Правни проблеми на малцинствата
4
45
Програма
Планиране и реализация на социалнопсихологическите изследвания: перспективата на качествената методология
4
45
Програма
Публична реч и пропагандно влияние
4
45
Програма
Социална политика към младежката престъпност
4
45
Програма
Международноправна защита на правата на човека
4
45
Програма

Забележка: Избираемите дисциплини ще се обявяват съобразно заетостта на преподавателите в интервала І–ІІІ семестър.

От предложените избираеми дисциплини студентите избират задължително по една за всеки семестър- общо три за цялото обучение, или общо 135 ч. – 12 кредита

График на учебните занятия и изпити

 • Нова публикация
 • Седмична програма

  График на изпитите

  Преподавателски състав на програмата

  Преподавателски състав

  Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма

  Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма

  Нова публикация

  Content

  Нова публикация

  Content