Социална и юридическа психология

Обща информация


 

Директор на програмата

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев 

Секретар на програмата

Захаринка Петрова
тел. 02 9308 476 
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
zmarinova@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
Бул. Цар Освободител 15
София 1504>
psychology_e@phls.uni-sofia.bg

Срок на обучение

3 семестъра ​

Форма на обучение

Редовнa

Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти-психолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

Условия за прием

  1. Завършена бакалавърска степен по психология или магистърска степен по право, а също така и бакалаври по Международни отношения;
  2. Среден успех от семестриалните и държавни изпити над мн. добър (4.50);
  3. Мотивационно интервю с кандидатите. При интервюто кандидатите се оценяват с „Да“ или „Не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавни изпити.

Описание на програмата

Описание на програмата

Учебен план и учебни програми

Учебен план на магистърската програма

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Психология на масовото поведение
6
60
Програма
Политическа психология
7
90
Програма
Юридическа психология
4
45
Програма
Психология на девиантното поведение
4
45
Програма
Основи на правото
5
60
Програма
Наказателно право
4
45
Програма
Криминалистика
4
45
Програма
Социално-психологически тренинг
4
45
Програма
Организирана престъпност – история и съвременни тенденции
10
90
Програма
Психология на религията
4.5
60
Програма
Социални проблеми и обществено мнение
2
30
Програма
Междукултурни статистически анализи на престъпността
4.5
60
Програма
Разработване на магистърска теза
15
120
 

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Психология на всекидневието
4
45 
Програма
Психология на агресивното поведение 4 45 Програма
Правни проблеми на малцинствата
4
45
Програма
Планиране и реализация на социалнопсихологическите изследвания: перспективата на качествената методология
4
45
Програма
Публична реч и пропагандно влияние
4
45
Програма
Социална политика към младежката престъпност
4
45
Програма
Международноправна защита на правата на човека
4
45
Програма

Забележка: Избираемите дисциплини ще се обявяват съобразно заетостта на преподавателите в интервала І–ІІІ семестър.

От предложените избираеми дисциплини студентите избират задължително по една за всеки семестър- общо три за цялото обучение, или общо 135 ч. – 12 кредита

График на учебните занятия и изпити

График на учебните занятия за учебната 2017-2018 година

 

Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма