Социална и криминална психология

Обща информация


 

Директор на програмата

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев 

lgeorgiev60@gmail.com

Секретар на програмата

Левена Езекиева

тел. 02 9308 476 
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.

l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
Бул. Цар Освободител 15
София 1504
psychology_e@phls.uni-sofia.bg

Срок на обучение

3 семестъра / за бакалаври по Психология 

5 семестъра / за бакалаври хуманитарни и други специалности

Форма на обучение

Редовнa

Чрез обучението в програмата се подготвят специалисти психолози за различните сфери на обществения живот: изследователи на масовото поведение, общественото мнение, етническите взаимоотношения, народопсихологията и психологията на всекидневието. Специално място е отделено на подготовката на студентите за изследователи и експерти в институциите и неправителствените организации, занимаващи се с диагностика, превенция и контрол на престъпността в обществото.

Условия за прием за випуск 2022 г.:

за бакалаври по Психология / 3 семестъра

  1. Условия за прием – важат за кандидати за места в държавна субсидия и за кандидати за платена форма на обучение:

  2. В програмата могат да кандидатстват кандидати със завършена бакалавърска степен по Психология.
  3. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Мн. добър (4,50);
  4. Мотивационно интервю с всички кандидати. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“. 

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.

за бакалаври хуманитарни и други специалности / 5 семестъра

  1. В програмата могат да кандидатстват кандидати със завършена магистърска степен в специалност „Право“ или бакалавърска степен по: Международни отношения, Политология, Социология, Културология, Педагогика, Социални дейности, Социална педагогика, както и специалностите от Академията на МВР в бакалавърска степен: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред и Гранична полиция, във Факултет „Полиция”, както и завършилите магистърска степен в същия факултет по специалностите – „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред”. Програмата е подходяща и за завършили сходни специалности в областта на опазването на обществения ред, отбраната и националната сигурност и в други висши учебни заведения на територията на Република България.
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Мн. добър (4,50);
  3. Мотивационно интервю с всички кандидати. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.

 

  1. В програмата могат да кандидатстват кандидати със завършена магистърска степен в специалност „Право“ или бакалавърска степен по: Международни отношения, Политология, Социология, Културология, Педагогика, Социални дейности, Социална педагогика, както и специалностите от Академията на МВР в бакалавърска степен: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред и Гранична полиция, във Факултет „Полиция”, както и завършилите магистърска степен в същия факултет по специалностите – „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред”. Програмата е подходяща и за завършили сходни специалности в областта на опазването на обществения ред, отбраната и националната сигурност и в други висши учебни заведения на територията на Република България.
  2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над Мн. добър (4,50);
  3. Мотивационно интервю с всички кандидати. При интервюто кандидатите се оценяват с „да“ или „не“.

Балът за класиране на успешно издържалите интервюто е въз основа на успеха от семестриалните и държавните изпити.

Описание на програмата

Описание на програмата

График на учебните занятия и изпити

Зимния семестър 03.10.2022 г. - 20.01.2023 г

Летен семестър 20.02.2023 г. - 09.06.2023 г.

Зимна изпитна сесия 23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

Лятна изрпитна сесия 12.06.2023 г. - 07.07.2023 г.

Поправителна сесия 21.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

Разписи и графици

Защита на дипломни работи за МП Социална и криминална психология  - 04.07.2023 г., от 10:00 ч., зала 63 / Ректорат

В А Ж Н О !   ПРОЦЕДУРА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ тук

 

 

Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав

проф. д.пс.н. Людмил Георгиев Политическа психология

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

проф. д.пс.н. Дончо Градев Психология на масовото поведение, Психология на всекидневието, Планиране и реализация на социалнопсихологическото изследване  
проф. д.пс.н. Соня Карабельова Психология на средата

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

+35929308482

проф. д-р Александър Маринов Социална политика към младежката престъпност  
проф. д.пс.н. Татяна Янчева Спортна психология  
проф. д.ю.н. Мария Славова Основи на правото  
доц. д-р Николай Димитров Социална психология на маргинализирани общонсти, Медийна психология, Социална психология на виртуалното пространство, Психология на социалния пол

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

доц. д-р Неделчо Стойчев Криминална психология, Психология на девиантното поведение  
гл. ас. д-р Найден Николов Социалнопсихологическо консултиране в политиката, Социалнопсихологически тренинг

ncnikolov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма