Клинична психология

Обща информация


Наредба № 29 за професионалната компетентност на лицата, ​завършили висше образование по специалността Психология

Директор

проф. д.пс.н. Румяна Крумова-Пешева
тел.: 9308 246
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 55 каб.
r.krumova@phls.uni-sofia.bg
rutsi@abv.bg

Секретар на програмата

Левена Езекиева
тел. 02 9308 476 
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 каб.
Бул. Цар Освободител 15
София 1504
psychology_e@phls.uni-sofia.bg

Срок на обучение

5 семестъра, от които 2 семестъра задължителна практика

Форма на обучение

Редовна

Завършилите магистърската програма по Клинична психология ще придобият теоретични знания и практически умения по прилагането на общопсихологически и специфични принципи, методи и процедури за превенция, диагностика и терапия на интелектуални, емоционални, психични, социални и поведенчески нарушения, дискомфорт или дезадаптация, приложени към широка популация. Компетентността на завършилите програмата са по отношение на оказване на психологическа помощ, подкрепа и грижа в клиничната практика. Основните професионални умения в областта на клиничната психология са: оценяване, диагностика, интервенция, консултиране, супервизия и администриране на обслужващи звена.

Организация на обучението

В програмата е включена Практика по специалността, засягаща консултативна и терапевтична дейност с деца и възрастни. Практиката е с продължителност 9 месеца (1500 часа практикум) и се провежда в специализирани медицински заведения след завършване на трисеместриалното обучение. Обособена е в отделен задължителен модул, който е само в платена форма.

Описание на програмата

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д.пс.н. Румяна Крумова-Пешена

тел.: 9308 246
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 55 каб.
r.krumova@phls.uni-sofia.bg
rutsi@abv.bg

 

 

 

Завършилите магистърската програма Клинична психология ще придобият теоретични знания и практически умения по прилагането на общопсихологически и специфични принципи, методи и процедури за превенция, диагностика и терапия на интелектуални, емоционални, психични, социални и поведенчески нарушения, дискомфорт или дезадаптация, приложени към широка популация. Компетентността на завършилите програмата е по отношение на оказване на психологическа помощ, подкрепа и грижа в клиничната практика. Основните професионални умения в областта на клиничната психология са: оценяване, диагностика, интервенция, консултиране, супервизия и администриране на обслужващи звена.

Организация на обучението: В програмата е включена практика по специалността, засягаща консултативна и терапевтична дейност с деца и възрастни. Практиката е с продължителност 9 месеца (1500 часа практикум) и се провежда в специализирани медицински заведения след завършване на трисеместриалното обучение. Обособена е в отделен избираем модул, който е само в платена форма.

Условия за прием:

І. За кандидати за места, субсидирани от държавата:

1. Програмата е предназначена за бакалаври по психология, здравни грижи, здравен мениджмънт;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);

3. Писмен конкурсен изпит по приложена програма;

4. Интервю с кандидатите, успешно положили писмения конкурсен изпит. Оценката от интервюто е с „да“ или „не“.

5. Получилите оценка „не“ на интервюто не участват в класирането.

ІІ. За кандидати в платена форма на обучение:

1. Програмата е предназначена за бакалаври или магистри по психология, медицина, дентална медицина/стоматология, здравни грижи, здравен мениджмънт;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);

3. Писмен конкурсен изпит по приложена програма;

4. Интервю. Оценката от интервюто е с „да“ или „не“.Получилите оценка „не“ от интервюто не участват в класирането.

ІІІ. За студенти от страни извън ЕС и европейското икономическо пространство условията са: Интервю. Оценката от интервюто е с „да“ или „не“. Получилите оценка „не“ от интервюто не участват в класирането.

ІV. За кандидати в модула „Клинична практика“: За обучение в модула могат да кандидатстват магистри по психология със завършена специализация по клинична психология или магистри по клинична психология от предходни учебни години с успех над мн. добър (4,50) от семестриалните и държавните изпити;

Балообразуване:

За кандидатите за места, субсидирани от държавата, успешно издържали интервюто – средноаритметично от оценките по т. 2 и 3 от условията за прием;

За кандидати в платена форма на обучение, успешно издържали интервюто – средноаритметично от оценките по т. 2 и 3 от условията за прием;

За кандидатите в модула „Клинична практика“ класирането се извършва въз основа на бал.

Програма

1. Клиничната психология като професия – възникване, развитие, цели и задачи, взаимодействие с други науки и професии, етични проблеми на клиничната практика;

2. Психодиагностика на когнитивните процеси. Интерпретация на разстройствата в когнитивното функциониране;

3. Разстройства на интелекта и психодиагностични методи за оценка;

4. Психодиагностични методи за изследване на личността в клиничната психология. Интерпретация при психични, соматични заболявания и при нарушения в социалната адаптация;

5. Психосоматика. Психологични теории за взаимовръзката личност – болест и подходи за консултиране;

6. Психодинамично направление в клиничната психология и психотерапия;

7. Когнитивно-поведенческото направление в клиничната психология;

8. Фамилна терапия и семейно консултиране;

9. Психодиагностика и консултиране при нарушения на развитието и дезадаптивно поведение в детска възраст;

10. Стрес и кризи. Кризисни интервенции.

Литература

Блейхер. В. М. Клиническая патопсихология, 1976.

Бренер. Ч. Психоанализа: Основен курс, 1993.

Ериксон, Е. Идентичност, младост и криза, 1996.

Кокошкарова, А. Психологическо изследване на личността в клиничната практика, 1984.

Гилбърт, П. Как да преодолеем депресията. Наръчиник за самопомощ, 1997.

Матанова. В. Психология на аномалното развитие, 2003.

Мечков, К. Медицинска психология, 1995.

Практическа психосоматична медицина, под ред. на Вл. Иванов, 1999.

Психиатрия, психология и психотерапия, под ред. на П. Маринов и Св. Николкова, 2003.

Фройд, 3. Психоанализата, 1993.

Фройд. 3. Неврозите, 1993.

Фройд. А. Егото и защитните механизми, 2000.

Nietzel M., D. Bernstein, R. Milich, Introduction to Clinical Psychology, 1991.

Wilkinson J., E. Campbell. Psychology in Counselling and Therapeutic Practice, 1997.

График на учебните занятия и изпити

Зимния семестър 03.10.2022 г. - 20.01.2023 г

Летен семестър 20.02.2023 г. - 09.06.2023 г.

Зимна изпитна сесия 23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

Лятна изрпитна сесия 12.06.2023 г. - 07.07.2023 г.

Поправителна сесия 21.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

Разписи и графици

Защита на дипломни работи за МП Клинична психология  - 05.07.2023 г., от 09:00 ч., зала 63/Ректорат

В А Ж Н О !   ПРОЦЕДУРА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ тук

 

 

 

Учебен план и учебни програми

Учебен план на програмата 2021

Учебен план на програмата 2023

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
История на клиничната психология
4
30
Екзистенциална психология
4
30
Програма
Невропсихология
4
30
Програма
Психодинамични теории в клиничната практика
7
45
Програма
Адаптация и справяне с житейските кризи
7
45
Програма
Нарушения на развитието
4
30
Програма
Психофизиология и психофизиологични разстройства
7
45
Програма
Органични и ендогенни психични разстройства
7
45
Програма
Групов тренинг-практикум
4
30
Програма
Студентски семинар “Етични и деонтологични проблеми на клиничната практика"
4
30
Програма
Психосоматика
7
45
Програма
Поведенческа медицина
4
30
Програма
Умения и стратегии за психологическо консултиране
4
30
Програма
Психотерапия и кризисни интервенции
7
45
Програма
Студентски семинар “Подходи в клиничната и консултативната практика"
4
30
Програма
Психични разстройства при злоупотреба с психоактивни вещества
4
30
Програма

Избираем модул Клинична практика (видове умения)

Брой часове от клиничната практика 1500 ч. – 60 ECTS

ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Личен опит и базови умения за консултиране
8
200
Програма
Диагностика и интерпретацияна когнитивни дисфункции вдетска и зряла възраст иподходи за интервюиране
8
200
Програма
Диагностика и оценка на интелектуалното функциониране в детска и зряла възраст
6
150
Програма
Невропсихологична диагностика и оценка на езиковото функциониране в детска възраст. Оценка и терапия при разпад на езиковата система
4
100
Програма
Диагностика на личностното функциониране. Емоционални и поведенчески нарушения
4
100
Програма
Консултиране и терапия на лица с хронични заболявания
3.5
90
Програма
Оценка на психичните състояния.Умения за консултиране и изготвяне на терапевтични стратегии в клиничната практика
6
150
Програма
Оценка на личностовото и социалното функциониране при зависимости
6
150
Програма
Оценка и терапия на психосоматични проблеми
6
150
Програма
Оценка и терапия на личностови разстройства
6
150
Програма
Сексуални дисфункции. Изготвяне на терапевтични планове и програми
2.5
60
Програма
Съдебно-психологическа експертиза
4
100

 Програма

Избираеми дисциплини - студентите избират по 3 дисциплини в първи и втори семестър и 4 дисциплини в трети.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Проективни методи в клиничната практика
4
30
Програма
Семейно консултиране и фамилна терапия
4
30
Програма
Дислексия: диагностика и терапевтични подходи
4
30
Програма
Поведенчески нарушения и асоциално поведение
4
30
Програма
Психологическа оценка и консултиране при сексуални дисфункции
4
30
Програма
Психологическа рехабилитация на терминално и хронично болни
4
30
Програма
Социално-психологически тренинг при хронично и терминално болни
4
30
Програма
Суицидни кризи при деца и юноши
4
30
Програма
Психологическо консултиране и терапевтични подходи при деца с агресивно, хиперактивно и тревожно поведение
4
30
Програма
Психопатологията, психотерапевтите и психиатрите в киното
4
30
Изследване на ценностите: теоретични проблеми и експериментални подходи
4
30
Програма
Психогенетика: когнитивен и поведенчески фенотип при дисморфични синдроми
4
30
Програма
Психоонкология: психологически аспекти на работата с индивиди и фамилии, засегнати от злокачествени заболявания
4
30
Програма
Психология на стареенето: психични състояния и проблеми на стареенето
4
30
Програма
Въвеждане в психодрамата и груповата психотерапия
4
30
Програма
Медикаментозно лечение в психиатрията
4
30
Програма
Трансплатационна психология
4
30
Програма
Психоаналитична психотерапия. Среща на теорията и практиката
4
30
Програма
Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма
4
30
Програма
Психотерапевтични практики при психосоматични заболявания
4
30
Програма

Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав на програмата

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма