Трудова и организационна психология - редовно обучение

Обща информация


Директор

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Адрес: бул. „Цар Освободител“ №15, Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48

Тел.: тел. 02 846 81 59; 02 93 08 413

E-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

Понеделник, 15.30-16.30 ч., блок 4, каб. 218;

Вторник, 11-12 ч., Ректорат, каб. 55

Администратор на програмата

 

Адрес

бул. "Цариградско шосе" №125, блок 4, ет. 2, каб. 204

Срок на обучение

3 семестъра

Форма на обучение

Редовна

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират и управляват човешката страна на организацията, включваща: организационно поведение, организационнa промяна, управление на човешките ресурси, организационно консултиране, изграждане на ефективни екипи, разрешаване на организационни конфликти, корпоративна култура и др.

Обучение

Учебният процес е с общ хорариум от 1380 часа, който се получава от: задължителни лекционни курсове (780 часа), избираеми лекционни курсове (60 часа), задължителни семинарни упражнения (285 часа), практически семинар (30 часа) и магистърска теза (225 часа). Магистърската програма дава общо 92 кредита (ECTS). Общият брой на кредитите включва: 71 кредита от задължителните дисциплини + 4 кредита от задължително избираемите дисциплини + 2 кредита от практическите семинари + 15 кредита за защита на магистърска теза.

Минималната седмична натовареност на студентите е 24 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за работа, свързана с написването на магистърската теза. От избираемите дисциплини студентите избират задължително 2 дисциплини, локализирани в отделни семестри  (60 часа = 4 кредита). Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза. Магистърската теза представлява теоретично и/или емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на магистърската теза се осъществява след приключване на третия семестър пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

Професионални компетенции

Студентите придобиват специализирани знания по проблемите, свързани с потребителското поведение, организационната комуникация, връзките с обществеността, планирането на кариерата, бизнесмедиацията и воденето на преговори. завършилите програмата получават квалификацията „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика. Те могат да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор, като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика. Те могат да заемат мениджърски позиции във всички организации от държавния и частния сектор. Учебният процес е организиран в съдържателно отношение така, че включените в него учебни дисциплини дават необходимата теоретична и практическа подготовка за получаване на два типа лицензи: лиценз за „индустриален и организационен психолог“ и лиценз за „мениджър по управление на човешки ресурси“.

Описание на програмата

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева

тел.: 02/9308 246

е-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg; sn_ilieva@abv.bg

 

Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират, консултират и управляват човешката страна на организацията в следните проблемни области: организационно развитие и промяна, управление на човешките ресурси, лидерство и изграждане на екипи, кроскултурен мениджмънт и организационна култура, мотивиране, обучение и развитие на персонала, управление на кризи и конфликти в организацията.

В магистърската програма се развиват практически умения за управление на промяната и организационно развитие, мотивиране, обучение и развитие на човешките ресурси, организационно консултиране, управление на стреса, здравето и безопасността на работното място, подобряване на комуникативната компетентност, емоционалната интелигентност, управлението на кризи и конфликти и управлението на проекти.

Завършилите програмата получават квалификация „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика. Те могат да се реализират професионално като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси и могат да работят като експерти, обучители и мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор и развитие на персонала, както и да заемат мениджърски позиции във всички организации от държавния и частния сектор.

Условия за прием: В магистърската програма Трудова и организационна психология имат право да кандидатстват завършилите акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност: Психология, Социология, Икономика, Стопанско управление и всички останали специалности в професионално направление Икономика и Управление; Публична администрация, Културология, Политология, Европеистика, Философия, Социални дейности, Неформално образование, Социална педагогика и Педагогика.

Приемат се и кандидати с бакалавърска или магистърска степен и от други науки при условие, че работят на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на управлението, обучението и развитието на човешките ресурси. При кандидатстването си наред с другите документи само тези кандидати представят служебна бележка от фирмата/организацията, в която работят, удостоверяваща трудовия стаж и длъжността, която заемат.

Приемът в магистърската програма Трудова и организационна психология се осъществява по следния начин:

Кандидатите се приемат въз основа на молба и диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на писмен изпит по приложената програма, който се оценява с оценка. Кандидатите за платена форма на обучение се явяват на събеседване по приложената програма, което се оценява с „да“ или „не“.

Приемът на студентите в субсидираните от държавата места се извършва на основата на бал, формиран от оценката на конкурсния изпит и от бала от дипломата за завършена бакалавърска степен. При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Класирането на кандидатите за платена форма на обучение е по бала от дипломата за завършената бакалавърска степен при условие, че на събеседването са получили „да”.

Кандидатите, които отговарят на условията за държавна субсидия, могат да участват в класирането за платена форма на обучение, без да се явяват допълнително на събеседване, при положение, че са посочили това при кандидатстването и имат положителна оценка от писмения изпит, която се приравнява на “да“.

Организация на учебния процес:

Минималната седмична натовареност на студентите е 20 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа. От избираемите дисциплини студентите избират задължително 3 дисциплини, разпределени в три отделни семестри (90 часа = 6 кредита).

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след приключване на третия семестър пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

Програма за писмен изпит

 1. Труд и ценности спрямо труда. Типологии на ценностите.
 2. Мотивация за работа. Теории за съдържанието и процеса на мотивация.
 3. Подходи за анализ на нагласите към работата. Включеност в работата и привързаност към организацията.
 4. Удовлетвореност от труда. Детерминанти и последствия на удовлетвореността от труда.
 5. Стрес в работата. Причини и източници за професионален стрес. Подходи и стратегии за управление на стреса.
 6. Ефективност на организационната комуникация.
 7. Управление на конфликти в организацията.
 8. Групи и междугрупово взаимодействие в организацията.
 9. Лидерство и лидерски стилове в организацията.
 10. 10. Същност и особености на организационната култура.

Литература

 1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
 2. Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. Психологически анализ. София.
 3. Паунов, М., Паунова, М., Паунов, А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
 4. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“,
 5. Robbins,S., Judge, T. (2013). Organizational behavior. (15th ed.). Pearson Education. Inc.
 6. Spector, P. (2003). Industrial and organizational psychology. Research and practice. John Wiley and Sons

 

Програма за събеседване

 1. Мотивация и мотивиране на персонала
 2. Стрес и справяне със стреса в организацията.
 3. Подходи за подобряване на комуникацията и комуникативните умения.
 4. Изграждане на екипи и работа в екип.
 5. Лидерство и развитие на лидери в организационна среда.

Литература

 1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
 2. Паунов, М., Паунова, М., Паунов, А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
 3. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“,

 

 

Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав на програмата

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДИСЦИПЛИНИ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА КОНТАКТИ

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Директор на програмата

Автобиография

Ценности и трудова мотивация; Организационна култура; Организационно консултиране; Организационно развитие и управление на промяната.

 

seilieva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

 

Вербални и невербални комуникации /избираема/

 

tstoitsova@nbu.bg

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

Автобиография

Предприемачески проекти; Стратегически мениджмънт; Организационни теории /избираема/.

 

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

+35928005111 /371/

Доц. д-р Анелия Спасова

Автобиография

Икономическа психология; Интегрирани маркетингови комуникации; Потребителско поведение; Психология на рекламата.

 

anelia_p_spasova@yahoo.com

apspasova@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /293/

Доц. д-р Ергюл Таир

Автобиография

Организационно поведение

 

ergyul_tair@yahoo.com

Доц. д-р Емилия Алексиева

Автобиография

Планиране и развитие на кариерата /избираема/.

 

aleksieva@phls.uni-sofia.bg;

+35929308482; +35929308476

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Автобиография

Управление и изграждане на екипи.

 

jankulova@phls.uni-sofia.bg

 

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Автобиография

Измервания и методи в индустриалната и организационна психология; Експеримент и дизайн на психологическото изследване.

 

k_haralampiev@hotmail.com, kaloyan_haralampiev@yahoo.com

Доц. д-р Невянка Кънева

 

Автобиография

Правни аспекти на управлението на човешките ресурси.

 

n_kaneva@hotmail.com

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Автобиография

Икономическа психология; Бизнес етикет /избираема/; Потребителско поведение; Психология на рекламата

 

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /225/

Гл. ас. д-р Плама Христова

Автобиография

Мениджърът като организационен лидер; Организационно поведение; Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси; Управление на кризи в организациите /избираема/.

 

plama@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /290/

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

Автобиография

Стрес, здраве и безопасност в работна среда; Управление на човешките ресурси

 

vihranaydenova@yahoo.com

Д-р Елена Алтимирска

Автобиография

Коучинг /избираема/

 

elena.altimirska@gmail.com

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма