Трудова и организационна психология - задочно обучение

Обща информация


Директор

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Адрес: бул. „Цар Освободител“ №15, Ректорат, Южно крило, ет.ІІІ, каб.48

Тел.: тел. 02 846 81 59; 02 93 08 413

E-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg

Приемно време:

Понеделник, 15.30-16.30 ч., блок 4, каб. 218;

Вторник, 11-12 ч., Ректорат, каб. 55

 

Администратор на програмата

 

Адрес

.бул. "Цариградско шосе" №125, блок 4, ет. 2, каб. 204

Срок на обучение

3 семестъра

Форма на обучение

задочна

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират и управляват човешката страна на организацията, включваща: организационно поведение, организационнa промяна, управление на човешките ресурси, организационно консултиране, изграждане на ефективни екипи, разрешаване на организационни конфликти, корпоративна култура и др.

Обучение

Учебният процес е с общ хорариум от 990 часа, който се получава от: задължителни лекционни курсове (420 часа), избираеми лекционни курсове (30 часа), задължителни семинарни упражнения (285 часа), практически семинар (30 часа) и магистърска теза (225 часа). Магистърската програма дава общо 92 кредита (ECTS). Общият брой на кредитите включва: 71 кредита от задължителните дисциплини + 4 кредита от задължително избираемите дисциплини + 2 кредита от практическите семинари + 15 кредита за защита на магистърска теза.

Минималната седмична натовареност на студентите е 24 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за работа, свързана с написването на магистърската теза. От избираемите дисциплини студентите избират задължително 2 дисциплини, локализирани в отделни семестри  (60 часа = 4 кредита). Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза. Магистърската теза представлява теоретично и/или емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на магистърската теза се осъществява след приключване на третия семестър пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

Професионални компетенции

Студентите придобиват специализирани знания по проблемите, свързани с потребителското поведение, организационната комуникация, връзките с обществеността, планирането на кариерата, бизнесмедиацията и воденето на преговори. завършилите програмата получават квалификацията „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика. Те могат да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор, като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

Професионална реализация

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика. Те могат да заемат мениджърски позиции във всички организации от държавния и частния сектор. Учебният процес е организиран в съдържателно отношение така, че включените в него учебни дисциплини дават необходимата теоретична и практическа подготовка за получаване на два типа лицензи: лиценз за „индустриален и организационен психолог“ и лиценз за „мениджър по управление на човешки ресурси“.

 

 

Описание на програмата

Срок на обучение

3 семестъра

Форма на обучение

Задочна

Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират и управляват човешката страна на организацията, включваща: организационно поведение, организационнa промяна, управление на човешките ресурси, организационно консултиране, изграждане на ефективни екипи, разрешаване на организационни конфликти, корпоративна култура и др.

Студентите придобиват специализирани знания по проблемите, свързани с потребителското поведение, организационната комуникация, връзките с обществеността, планирането на кариерата, бизнесмедиацията и воденето на преговори. Завършилите програмата получават квалификацията „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика. Те могат да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор, като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

Организация на учебния процес

Учебният процес е с общ хорариум от 990 часа, който се получава от: задължителни лекционни курсове (420 часа), избираеми лекционни курсове (30 часа), задължителни семинарни упражнения (285 часа), практически семинар (30 часа) и магистърска теза (225 часа). Магистърската програма дава общо 92 кредита (ECTS). Общият брой на кредитите включва: 71 кредита от задължителните дисциплини + 4 кредита от задължително избираемите дисциплини + 2 кредита от практическите семинари + 15 кредита за защита на магистърска теза.

С оглед придобиване на по-широко психологическо профилиране на студентите неспециалисти в магистърската програма са включени като задължителни три основни лекционни курса както следва: Социална психология, Икономическа психология, Трудова психология. Студентите, които не са завършили бакалавърска степен по специалност  Психология, задължително полагат изпити по тези дисциплини и получават съответните кредити. За студентите, които са завършили специалност Психология, тези изпити могат да бъдат признати чрез трансфер на кредити съгласно чл. 44а (2) от Закона за изменение и допълнение на ЗВО (ДВ., бр. 48/04.06.2004), но само по усмотрение на титулярите на съответните курсове и при съответствие на хорариума от лекции и семинарни упражнения.

Минималната седмична натовареност на студентите е 24 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. По преценка на отделния преподавател изпитът може да бъде съчетан с курсов проект или практическо задание. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост, за практически занимания (стаж) и за работа, свързана с написването на магистърската теза. В учебния план не се предвижда хорариум за стаж в частни или държавни организации, но той е желателен и се реализира със съвместните усилия на преподавателите и студентите. Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза. Магистърската теза представлява теоретично и/или емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на магистърската теза се осъществява след приключване на третия семестър пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

Условия за прием

В магистърската програма Трудова и организационна психология имат право да кандидатстват завършилите акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина с образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Кандидатите за включване в тази магистърска програма не се ограничават от гледна точка на тяхната научна специалност, пол, възраст, етническа, расова или религиозна принадлежност.

Приемът в магистърската програма Трудова и организационна психология се осъществява по следния начин: Кандидатите се приемат въз основа на молба и диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“. Кандидатите се явяват на интервю, което се оценява с „да“ или „не“. При интервюто се вземат под внимание комуникативните способности, културата на изразяване и мотивацията на кандидатите за включване в магистърската програма. Класирането на кандидатите е по бала от дипломата за завършената бакалавърска степен при условие, че на интервюта са получили „да”.

 

Квалификация

Студентите, успешно завършили тази магистърска програма, получават квалификацията Магистър по трудова и организационна психология и придобиват правото да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор, като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, специалисти по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

 

Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав на програмата

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДИСЦИПЛИНИ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА КОНТАКТИ

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Директор на програмата

Автобиография

Ценности и трудова мотивация; Организационна култура; Организационно консултиране; Организационно развитие и управление на промяната.

 

seilieva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

 

Вербални и невербални комуникации /избираема/

 

tstoitsova@nbu.bg

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

Автобиография

Предприемачески проекти; Стратегически мениджмънт; Организационни теории /избираема/.

 

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

+35928005111 /371/

Доц. д-р Анелия Спасова

Автобиография

Икономическа психология; Интегрирани маркетингови комуникации; Потребителско поведение; Психология на рекламата.

 

anelia_p_spasova@yahoo.com

apspasova@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /293/

Доц. д-р Ергюл Таир

Автобиография

Организационно поведение

 

ergyul_tair@yahoo.com

Доц. д-р Емилия Алексиева

Автобиография

Планиране и развитие на кариерата /избираема/.

 

aleksieva@phls.uni-sofia.bg;

+35929308482; +35929308476

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Автобиография

Управление и изграждане на екипи.

 

jankulova@phls.uni-sofia.bg

 

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Автобиография

Измервания и методи в индустриалната и организационна психология; Експеримент и дизайн на психологическото изследване.

 

k_haralampiev@hotmail.com, kaloyan_haralampiev@yahoo.com

Доц. д-р Невянка Кънева

 

Автобиография

Правни аспекти на управлението на човешките ресурси.

 

n_kaneva@hotmail.com

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Автобиография

Икономическа психология; Бизнес етикет /избираема/; Потребителско поведение; Психология на рекламата.

 

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /225/

Гл. ас. д-р Плама Христова

Автобиография

Мениджърът като организационен лидер; Организационно поведение; Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси; Управление на кризи в организациите /избираема/.

 

plama@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /290/

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

Автобиография

Стрес, здраве и безопасност в работна среда; Управление на човешките ресурси

 

vihranaydenova@yahoo.com

Д-р Елена Алтимирска

Автобиография

Коучинг /избираема/

 

elena.altimirska@gmail.com

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма