Трудова и организационна психология - задочно обучение

Обща информация


Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна/задочна
Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева
тел.: 02/9308 246
е-mailseilieva@phls.uni-sofia.bgsn_ilieva@abv.bg
Координатор: Анна Иванова
e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg   тел: 02/971 51 84

Магистърската програма по Трудова и организационна психология има за цел да подготви специалисти, които да изследват и  анализират поведението на хората в работен контекст и да консултират управлението на организациите в следните проблемни области: организационно развитие и промяна, управление на човешките ресурси, лидерство и  изграждане на екипи, кроскултурен мениджмънт и организационна култура, обучение и развитие на персонала, управление на кризи и конфликти в организацията.

В магистърската програма се развиват практически умения за изследване и диагностициране на организационните процеси,  консултиране по управление на промяната и организационно развитие, подбор, мотивиране, обучение и развитие на  човешките ресурси, управление на стреса, здравето и безопасността на работното място, подобряване на лидерските компетентности, емоционалната интелигентност и управлението на кризи и конфликти.

Завършилите програмата получават квалификация „магистър“ и придобиват право на диагностична дейност и на консултантска практика. Те могат да се реализират професионално като трудови и организационни психолози, организационни консултанти, специалисти по организационно развитие и по управление на човешките ресурси и могат да работят като експерти, обучители и мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор и развитие на персонала, както и да заемат мениджърски позиции във всички организации от държавния и частния сектор.

Условия за прием: В магистърската програма Трудова и организационна психология имат право да кандидатстват завършилите бакалавърска степен в акредитирани висши учебни заведения в България и чужбина със специалност в областта на социалните, педагогическите, икономическите и хуманитарните науки.

 • Приемът в магистърската програма Трудова и организационна психология се осъществява по следния начин:
  Кандидатите се приемат въз основа на молба, диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“ и автобиография, която се предава при приемането на документите. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на писмен изпит по приложената програма, който се оценява с оценка.  Кандидатите за платена форма на обучение  се явяват задължително на събеседване по приложената програма, което се оценява с „да“ или „не“.
 • Приемът на студентите в субсидираните от държавата места  се извършва на основата на бал, формиран от оценката на конкурсния изпит и от бала от дипломата за завършена бакалавърска степен, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити. При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Класирането на кандидатите за платена форма на обучение, при условие, че на събеседването са получили „да”, е по бала от дипломата за завършената бакалавърска степен, формиран като средно аритметично от средния семестриален успех и държавните изпити.
Кандидатите, които отговарят на условията за държавна субсидия, могат да участват в класирането за платена форма на обучение, без да се явяват допълнително на събеседване, при положение, че са посочили това при кандидатстването и имат положителна оценка от писмения изпит, която се приравнява на “да“.
Организация на учебния процес:
Минималната седмична натовареност на студентите е 20 часа. Всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа. От избираемите дисциплини студентите избират задължително 3 дисциплини, разпределени в три отделни семестри (90 часа = 6 кредита).
Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа. Дипломната работа представлява теоретико-емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на дипломната работа се осъществява след приключване на третия семестър пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.
Програма за писмен изпит

 1. Труд и ценности спрямо труда. Типологии на ценностите.
 2. Мотивация за работа. Теории за съдържанието и процеса на мотивация.
 3. Подходи за анализ на нагласите към работата. Включеност в работата и привързаност към организацията.
 4. Удовлетвореност от труда. Детерминанти и последствия на удовлетвореността от труда.
 5. Стрес в работата. Причини и източници за професионален стрес. Подходи и стратегии за управление на стреса.
 6. Ефективност на организационната комуникация.
 7. Управление на конфликти в организацията.
 8. Групи и междугрупово взаимодействие в организацията.
 9. Лидерство и лидерски стилове в организацията.
 10. Същност и особености на организационната култура.

Литература

 1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
 2. Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. Психологически анализ. София.
 3. Паунов, М., Паунова, М., Паунов,  А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.
 4. Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
 5. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“,
 6. Robbins,S., Judge, T. (2013). Organizational behavior. (15th). Pearson Education. Inc.
 7. Spector, P. (2003). Industrial and organizational psychology. Research and practice. John Wiley and Sons

Програма за събеседване

 1. Мотивация и мотивиране на персонала
 2. Стрес и справяне със стреса в организацията.
 3. Подходи за подобряване на комуникацията и комуникативните умения.
 4. Изграждане на екипи и работа в екип.
 5. Лидерство и развитие на лидери в организационна среда.

Литература

 1. Илиева, С. (2009). Ценности и трудова мотивация. София, Университетско издателство.
 2. Паунов, М., Паунова, М., Паунов,  А. (2013). Организационно поведение. София, Сиела.
 3. Ригио, Р. (2006). Въведение в индустриалната/организационната психология. Дилок, София.
 4. Фърнъм, Е. (2012). Индивидуалните различия на работното място, София, „Изток-Запад“.

 

 

График на учебните занятия и изпити

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/1352​

 

 

 

 

Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав на програмата

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДИСЦИПЛИНИ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА КОНТАКТИ

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Директор на програмата

Автобиография

Ценности и трудова мотивация; Организационна култура; Организационно консултиране; Организационно развитие и управление на промяната.

 

seilieva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

 

Вербални и невербални комуникации /избираема/

 

tstoitsova@nbu.bg

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

Автобиография

Предприемачески проекти; Стратегически мениджмънт; Организационни теории /избираема/.

 

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

+35928005111 /371/

Доц. д-р Анелия Спасова

Автобиография

Икономическа психология; Интегрирани маркетингови комуникации; Потребителско поведение; Психология на рекламата.

 

anelia_p_spasova@yahoo.com

apspasova@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /293/

Доц. д-р Ергюл Таир

Автобиография

Организационно поведение

 

ergyul_tair@yahoo.com

Доц. д-р Емилия Алексиева

Автобиография

Планиране и развитие на кариерата /избираема/.

 

aleksieva@phls.uni-sofia.bg;

+35929308482; +35929308476

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Автобиография

Управление и изграждане на екипи.

 

jankulova@phls.uni-sofia.bg

 

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Автобиография

Измервания и методи в индустриалната и организационна психология; Експеримент и дизайн на психологическото изследване.

 

k_haralampiev@hotmail.com, kaloyan_haralampiev@yahoo.com

Доц. д-р Невянка Кънева

 

Автобиография

Правни аспекти на управлението на човешките ресурси.

 

n_kaneva@hotmail.com

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Автобиография

Икономическа психология; Бизнес етикет /избираема/; Потребителско поведение; Психология на рекламата.

 

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /225/

Гл. ас. д-р Плама Христова

Автобиография

Мениджърът като организационен лидер; Организационно поведение; Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси; Управление на кризи в организациите /избираема/.

 

plama@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /290/

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

Автобиография

Стрес, здраве и безопасност в работна среда; Управление на човешките ресурси

 

vihranaydenova@yahoo.com

Д-р Елена Алтимирска

Автобиография

Коучинг /избираема/

 

elena.altimirska@gmail.com

Процедури по дипломирането

 

ДИПЛОМИРАНЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 г.

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 04 юли 2019 г., (четвъртък), з.202, бл.4, от 09:00 - 17:00 ч.

 

ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019г.

Всеки, който желае да се дипломира през месец юли 2019 г. и не е подал все още Молба за одобрение на тема на магистърска теза и научен ръководител, може да го направи в срок до 10.04.2019 г. най- късно, в катедра "Публична администрация", бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, кабинет 112, при г-жа Анна Иванова, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа.

Молбата се предава предварително подписана от научен ръководител. Може да я изтеглите от ТУК.

 

Формален вид

Титулната страница трябва да информира за:

1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;

2. Темата на дипломната работа;

3. Трите имена и факултетен номер на автора и електронна поща за кореспонденция;

4. Наименованието на магистърската програма;

5. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.

На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!

 

Важно:

Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.

Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа.

 

Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти“ http://phls.uni-sofia.bg/article/481

Отдел студенти препоръчва - Философски факултет

phls.uni-sofia.bg

Моля, следете за евентуални промени на посочените дати в настоящия график.


  - изтегляте № 3.

Подавате молбата в блок 4, стая  239 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-н Айредин Мехмедов)

 

Срок за подаване на молби в отдел „Студенти“: 03 ЮНИ - 17 ЮНИ 2019 Г.

 

В отдел „Студенти“ изготвят справка дали сте семестриално завършили. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

Предаване на дипломната работа

Дипломната работа се предава в печатен вид с номерирани страници, подвързана със спирала, в един екземпляр и на диск + Декларация, удостоверяваща авторството на текста.

Предава се най-късно до 10 ЮНИ 2019 г. в блок 4, стая 112 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Анна Иванова).

Определят се рецензенти, които предават рецензията си най-късно три дни преди датата на защитата в писмен вид и електронно я изпращат на кандидат-дипломанта.