Организационно поведение и консултиране на организацията

Обща информация

Без прием за учебната 2023-2024 година

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл. ас. д-р Дамяна Цветанова
Имейл: damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg 
Координатор: Анна Иванова
Имейл: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: 02/971 51 84

Магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират, консултират и управляват организацията и поведението на нейните членове.

В съдържателно отношение магистърската програма включва различни аспекти от управлението на организацията като организационно поведение, управление на промяната, организационно консултиране, управление и развитие на човешките ресурси, организационно развитие, организационна култура, лидерство и мениджърски умения, стрес и здравни проблеми на трудовата дейност, потребителско поведение, психология на рекламата и други.

Завършилите тази магистърска програма придобиват специализирани знания за същността, динамиката и развитието на организационните феномени, психологическите предпоставки и аспекти на протичащите на пазара процеси, а също така и умения за тяхното изследване и оценка. Те получават квалификацията „магистър“ и придобиват правото да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

Условия за прием

В магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията имат право да кандидатстват завършилите акредитирани висши учебни заведения в България и в чужбина с образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Кандидатите за включване в тази магистърска програма не се ограничават от гледна точка на тяхната научна специалност, пол и възраст.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обучение в магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията, подават следните документи за прием: молба, диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“ и автобиография.

Кандидатите, подали своите документи за прием, се явяват на интервю, което се оценява с „да“ или „не“. При интервюто се взимат под внимание комуникативните умения и мотивацията на кандидатите за включване в магистърската програма. Лицата, преминали успешно интервюто, се класират по бал въз основа на успеха от дипломата за висше образование.

Организация на учебния процес

Обучението в магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията се провежда в 3 семестъра. Минималната седмична натовареност на студентите е 20 часа. Всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. По преценка на отделния преподавател изпитът може да бъде съчетан с курсов проект или практическо задание. Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, включваща емпирично изследване в избрана от студента научна област и реализирана под научното ръководство на преподавател от екипа на магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията.

График на учебните занятия и изпити

 

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/1352


 

Преподавателски състав на програмата

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

ДИСЦИПЛИНИ

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА КОНТАКТИ

 

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Автобиография

Организационно поведение

Организационно развитие и управление на промяната

Организационна култура

 

seilieva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д-р Димитър Денков

Автобиография

Управление на проекти

 

denkov@phls.uni-sofia.bg

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Автобиография

Изграждане на екипи и групова ефективност

 

jankulova@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.п.н. Стойко Иванов

Автобиография

Социална психология

 

s_ivanov@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

Автобиография

Стратегически мениджмънт

Предприемачество и организационни инновации

 

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

+35928005111 /371/

Проф. д-р Емилия Алексиева

Автобиография

Експеримент и дизайн на психологическото изследване

Планиране и развитие на кариерата /избираема/

 

aleksieva@phls.uni-sofia.bg;

+35929308482; +35929308476

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

 Автобиография

Вербални и невербални комуникации /избираема/

Медийна психология /избираема/

 

tstoitsova@nbu.bg

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Автобиография

Измервания и методи в организационното поведение

 

 

k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Ергюл Таир

Автобиография

Трудова психология

Психология на личността

 

ergyul_tair@yahoo.com

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Директор на програмата

Автобиография

Икономическа психология

Бранд и социална отговорност;

Потребителско поведение

Бизнес етикет /избираема/

 

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Плама Христова

Автобиография

Организационно консултиране;

Управление на конфликти и водене на преговори;

Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси;

Мениджърът като организационен лидер /избираема/;

Управление на кризи в организациите /избираема/

 

plama@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

Автобиография

Управление на човешките ресурси

 

vihranaydenova@yahoo.com

Гл. ас. д-р Валерия Витанова

Автобиография

Обучение и развитие на персонала;

Социалнопсихологически измерения на корупцията /избираема/

 

v_vitanova@phls.uni-sofia.bg

д-р Елена Алтимирска

Автобиография

Коучинг /избираема/

 

elena.altimirska@gmail.com

д-р Биляна Александрова

Организационно поведение /упражнения/;

Организационно консултиране /упражнения/

 

biliana.tsv.alex@gmail.com

Процедури по дипломиране


ДИПЛОМИРАНЕ месец МАРТ 2024 Г.


Стъпка 1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

По учебен план защитите на дипломни работи са в две сесии:

 • ЗА ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ, заявление се подава до 20-ТИ ДЕКЕМВРИ най- късно
 • ЗА ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ, заявление се подава до 20-ТИ АПРИЛ най- късно

подписано и сканирано на имейл: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg, с копие до избрания научен ръководител. Образец за заявления може да я изтеглите от ТУК►

 ВНИМАНИЕ:  По одобрената тема се работи до готовност. Повторно подаване на тази молба има само при промяна на научен ръководител или тема


Стъпка 2 . ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА

Допускането до защита става след подаване на молба по образец, която може да изтеглите от ТУК►

Подавате молбата в срок 09 - 16.02.2024 г. на имейл адреса на г-жа Людмила Петрова (инспектор отдел "Студенти") petrova@phls.uni-sofia.bg с копие до г-жа Анна Иванова (администратор на МП) anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg подписана и сканирана/снимана.

 ВНИМАНИЕ:  

 • В молбата задължително посочвате имейл адреса, с който сте регистрирани в системата МУДЪЛ.
 • В отговор на получената молба, инспектор отдел студенти изпраща справка за статуса Ви. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

Стъпка 3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВАТА ДИПЛОМНА РАБОТА

На всички заявили желание да се дипломират през м. март 2024 ще бъде даден достъп до специално разкрито пространството в МУДЪЛ. То ще бъде озаглавено „Защити на дипломни работи – март 2024 г.“ и ще бъде достъпно в менюто „Моите курсове“.

В срок от 17.02.2024 до 07:59 ч. на 21.02.2024 г. дипломантът трябва:

 1. Да прикачи файла с дипломната работа като чернова във формат (.doc), (.docx) или (.odt). Друг формат, напр. (.pdf) не е разрешен. Файлът задължително да бъде озаглавен "Дипломна работа, фак. № ………….";
 2. Да декларира (с отметка) авторството на текста;
 3. Да натисне бутон за окончателно изпращане на документа. До един час след изпращане (възможно е и повече), системата автоматично генерира анализ на текста за наличие или липса на плагиат.

 ВНИМАНИЕ:  

 • Брой файлове за прикачване: Разрешен е само ЕДИН (заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения трябва да са в един файл)
 • Брой опити за прикачване на правилния файл: Един.
 • Системата ще приема качване на файлове до 07:59 часа, след това се затваря автоматично!!! До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи!!!

ФОРМАЛЕН ВИД
Титулната страница трябва да информира за:
1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;
2. Темата на дипломната работа;
3. Вида на разработката. На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!
4. Трите имена и факултетен номер на автора;
5. Електронна поща за кореспонденция;
6. Наименованието на магистърската програма;
7. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница (при качване на дипломните работи в Мудъл не се изисква подпис на титулната страница от научен ръководител)
Важно: Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа


Стъпка 4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И СТАНОВИЩЕ ОТ НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Научните ръководители в срок 21 - 24.02.2024 г. изготвят и качват в МУДЪЛ пространството:

 • Протокол за проверка на оригиналността на текста;
 • Становище.

Стъпка 5. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЦЕНЗИИ

Дипломни работи, за които има положително Становище се допускат до защита и се предават за изготвяне на рецензии на 24.02.2024 г. Рецензиите се предоставят на дипломантите чрез поставянето им в същото пространство в МУДЪЛ, не по-късно от три дни преди датата за защита.


Стъпка 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Защитите на дипломни работи ще се проведат, както следва:
Дата, час и място: Ще бъдат определени през м. януари 2024 г. 


Стъпка 7. УСПЕШНО ПОЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния линк: https://alumni.uni-sofia.bg/

И предаване в отдел „Студенти“ на 1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. №.

 ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.

 

 

 
 •  късно ЗА ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ,

подписана и сканирана на имейл: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg, с копие до избрания научен ръководител.

Може да я изтеглите от ТУК.

ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА

Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти“ http://phls.uni-sofia.bg/article/481
  - изтегляте № 3.

Подавате молбата в срок 07 - 13.06.2021 г. на имейл адреса на г-жа Людмила Петрова (инспектор отдел студенти)  petrova@phls.uni-sofia.bg с копие до г-жа Анна Иванова (администратор на МП) anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg подписана и сканирана/снимана.

*В молбата задължително посочвате имейл адреса, с който сте регистрирани в системата МУДЪЛ.

*В отговор на получената молба, инспектор отдел студенти изпраща справка за статуса Ви. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.  

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

На всички заявили желание да се дипломират през м.юли 2021 ще бъде даден достъп до специално разкрито пространството в МУДЪЛ. То ще бъде озаглавено „Защити на дипломни работи – ... юли 2021 г.“ и ще бъде достъпно в менюто „Моите курсове“.

В срок от 14.06. до 07:59 ч. на 18.06.2021 г. дипломантът трябва:

1. Да прикачи файла с дипломната работа като чернова във формат (.doc) , (.docx) или (.odt). Друг формат, напр. (.pdf) не е разрешен. Файлът задължително да бъде озаглавен "Дипломна работа, фак. № ………….";

2. Да декларира (с отметка) авторството на текста;

3. Да натисне бутон за окончателно изпращане на документа. До един час след изпращане (възможно е и повече), системата автоматично генерира анализ на текста за наличие или липса на плагиат. 

Брой файлове за прикачване: Разрешен е само ЕДИН (заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения трябва да са в един файл)

Брой опити за прикачване на правилния файл: Един.

*Системата ще приема качване на файлове до 07:59 часа, след това се затваря автоматично!!! До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи!!!

ФОРМАЛЕН ВИД

Титулната страница трябва да информира за:

1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;

2. Темата на дипломната работа;

3. Трите имена и факултетен номер на автора;

4. Електронна поща за кореспонденция;

5. Наименованието на магистърската програма;

6. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.

* На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!

Важно:

Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.

Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И СТАНОВИЩЕ ОТ НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Научните ръководители в срок 18.06. - 20.06.2021 г. изготвят и качват в МУДЪЛ пространството:

 1. Протокол за проверка на оригиналността на текста
 2. Становище.

РЕЦЕНЗИИ

Дипломни работи, за които има положително Становище се допускат до защита и се предават за изготвяне на рецензии на 21.06.2021 г.

Рецензиите се предоставят на дипломантите чрез поставянето им в същото пространство в МУДЪЛ, не по-късно от три дни преди датата за защита. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Защитите на дипломни работи ще се проведат на  ......2021 (....) от 09:00 ч. в MS Teams.

УСПЕШНО ПОЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

След успешно положен държавен изпит в отдел „Студенти“ се предават:

 • 1 брой снимка 3,5х4,5 см. Надписана с три имена и фак. №;
 • бележка от библиотеката в бл. 2, ет. 2 и от библиотеката на ФФ, Ректорат, южно крило (подземие), че не се дължат книги.

График ще бъде изготвен и публикуван допълнително!!!