Организационно поведение и консултиране на организацията

Обща информация


Ръководител:

гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Имейл: damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

Координатор:

Анна Иванова                             

Имейл: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

Телефон: 02/971 51 84

Срок на обучение

3 семестъра

Форма на обучение

Редовна

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по Организационно поведение и консултиране на организацията има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират, диагностицират, консултират и управляват организацията и поведението на нейните членове. В съдържателно отношение тя включва различни аспекти от управлението на организацията като организационно поведение, управление на промяната, организационно консултиране, управление и развитие на човешките ресурси, организационно развитие, организационна култура, лидерство и мениджърски умения, стрес и здравни проблеми на трудовата дейност и пр.

Обучение

Магистърската програма по Организационно поведение и консултиране на организацията е композирана в 3 семестъра и завършва със защита на магистърска теза. Учебният процес е с общ хорариум от 1380 часа, който се получава от: задължителни лекционни курсове (765 часа), избираеми лекционни курсове (60 часа), задължителни семинарни упражнения (300 часа), практически семинар (30 часа) и магистърска теза (225 часа). Магистърската програма дава общо 92  кредита (ECTS), разпределени в три семестъра. Общият брой на кредитите включва: 71 кредита от задължителните дисциплини + 4 кредита от задължително избираемите дисциплини + 2 кредита от практическите семинари + 15 кредита за защита на магистърска теза.

Минималната седмична натовареност на студентите е 24 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. По преценка на отделния преподавател изпитът може да бъде съчетан с курсов проект или практическо задание. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за работа, свързана с написването на магистърската теза. От избираемите дисциплини студентите избират задължително 2 дисциплини, локализирани в отделни семестри  (60 часа = 4 кредита). Магистърската програма завършва със защита на магистърска теза. Магистърската теза представлява теоретично и/или емпирично изследване в избрана от студента научна област, което се реализира под ръководството на научен ръководител. Защитата на магистърската теза се осъществява след приключване на третия семестър пред държавна комисия от хабилитирани преподаватели.

Професионални компетенции

Завършилите тази магистърска програма придобиват специализирани знания за същността, динамиката и развитието на организационните феномени, а също така и умения за тяхното изследване, диагностициране и оценка. Те получават квалификацията „магистър“ и придобиват правото да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

Професионална реализация

Учебният план на тази магистърска програма е разработен съобразно американските и европейските стандарти и включва такъв набор от учебни дисциплини, които дават необходимата теоретична и практическа подготовка за получаване на два типа лицензи: лиценз за „индустриален и организационен психолог“ и лиценз за „мениджър по управление на човешки ресурси“.

Описание на програмата

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл. ас. д-р Дамяна Иванова
Имейл: damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Анна Иванова
Имейл: anna.t.ivanova@phls.unisofia.bg
Телефон: 02/971 51 84

Магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират, консултират и управляват организацията и поведението на нейните членове.

В съдържателно отношение магистърската програма включва различни аспекти от управлението на организацията като организационно поведение, управление на промяната, организационно консултиране, управление и развитие на човешките ресурси, организационно развитие, организационна култура, лидерство и мениджърски умения, стрес и здравни проблеми на трудовата дейност, потребителско поведение, психология на рекламата и други.

Завършилите тази магистърска програма придобиват специализирани знания за същността, динамиката и развитието на организационните феномени, психологическите предпоставки и аспекти на протичащите на пазара процеси, а също така и умения за тяхното изследване и оценка. Те получават квалификацията „магистър“ и придобиват правото да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

Условия за прием

В магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията имат право да кандидатстват завършилите акредитирани висши учебни заведения в България и в чужбина с образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Кандидатите за включване в тази магистърска програма не се ограничават от гледна точка на тяхната научна специалност, пол и възраст.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обучение в магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията, подават следните документи за прием: молба, диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“ и автобиография.

Кандидатите, подали своите документи за прием, се явяват на интервю, което се оценява с „да“ или „не“. При интервюто се взимат под внимание комуникативните умения и мотивацията на кандидатите за включване в магистърската програма. Лицата, преминали успешно интервюто, се класират по бал въз основа на успеха от дипломата за висше образование.

Организация на учебния процес

Обучението в магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията се провежда в 3 семестъра. Минималната седмична натовареност на студентите е 20 часа. Всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. По преценка на отделния преподавател изпитът може да бъде съчетан с курсов проект или практическо задание. Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, включваща емпирично изследване в избрана от студента научна област и реализирана под научното ръководство на преподавател от екипа на магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията.

Преподавателски състав на програмата

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

ДИСЦИПЛИНИ

 

ЗА КОНТАКТИ

 

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Директор на програмата

Автобиография

 

 

 

 

 

Икономическа психология;

Потребителско поведение /упражнения/;

Реклама /упражнения/;

Бранд и социална отговорност;

Бизнес етикет /избираема/

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

 

 

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

 

Автобиография

 

 

 

Организационно поведение;

Организационно развитие и управление на промяната;

Организационна култура

seilieva@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

 

Проф. д.п.н. Стойко Иванов

 

Автобиография

Социална психология;

Управление на конфликти и водене на преговори

s_ivanov@phls.uni-sofia.bg

 

 

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Автобиография

 

Изграждане на екипи и групова ефективност

 

jankulova@phls.uni-sofia.bg

 

Проф. д-р Димитър Денков

 

Автобиография

Управление на проекти

 

denkov@phls.uni-sofia.bg

 

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

 

Автобиография

 

Стратегически мениджмънт;

Предприемачество и организационни иновации

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

 

 

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

 

 

Вербални и невербални комуникации /избираема/;

Медийна психология /избираема/

tstoitsova@nbu.bg

 

 

 

Доц. д-р Анелия Спасова

 

 

Автобиография

 

 

Реклама;

Комуникации и връзки с обществеността;

Потребителско поведение

anelia_p_spasova@yahoo.com

apspasova@phls.uni-sofia.bg

 

 

Доц. д-р Ергюл Таир

Автобиография

Трудова психология;

Психология на личността

ergyul_tair@yahoo.com

 

 

 

Проф. д-р Емилия Алексиева

Автобиография

 

 

Експеримент и дизайн на психологическото изследване;

Планиране и развитие на кариерата /избираема/

aleksieva@phls.uni-sofia.bg;

 

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Автобиография

 

Измервания и методи в организационното поведение

k_haralampiev@hotmail.com,

kaloyan_haralampiev@yahoo.com

 

 

Гл. ас. д-р Плама Христова

 

Автобиография

 

 

 

 

 

Организационно поведение;

Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси;

Мениджърът като организационен лидер /избираема/;

Управление на кризи в организациите /избираема/

plama@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

 

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

Автобиография

 

Управление на човешките ресурси

 

vihranaydenova@yahoo.com

 

 

Д-р Валерия Витанова

 

 

Автобиография

 

Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси;

Социалнопсихоло-гически измерения на корупцията /избираема/

v_vitanova@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

Д-р Елена Алтимирска

Автобиография

Организационно консултиране;

Коучинг /избираема/

 

elena.altimirska@gmail.com

 

 

 

 

Д-р Стоянка Христова

Автобиография

 

Социална психология /упражнения/;

Организационна култура /упражнения/

stoyanka.shopova@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

Таня Йорданова

 

Икономическа психология /упражнения/

 

tania_d_jordanova@abv.bg

 

Биляна Александрова

 

 

Организационно поведение /упражнения/;

Организационно консултиране /упражнения/

biliana.tsv.alex@gmail.com

 

 

Процедури по дипломирането

ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г. 

 

Всеки, който желае да се дипломира през месец март 2019 г. и не е подал все още Молба за одобрение на тема на магистърска теза и научен ръководител, може да го направи в срок от 22.10.2018 г. до 21.12.2018 г. най- късно, в катедра "Публична администрация", бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, кабинет 112, при г-жа Анна Иванова, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа.

Молбата се предава предварително подписана от научен ръководител. Може да я изтеглите от ТУК.

 

Датите за държавни изпити все още не са известни, очаквайте определянето им през месец януари 2019г.

 

Формален вид

Титулната страница трябва да информира за:

1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;

2. Темата на дипломната работа;

3. Трите имена и факултетен номер на автора и електронна поща за кореспонденция;

4. Наименованието на магистърската програма;

5. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.

На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!

 

Важно:

Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.

Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа.

 

Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти“ http://phls.uni-sofia.bg/article/481  - изтегляте № 3.

Подавате молбата за магистърски програми -  ТОП р.ф.о., ТОП з.ф.о. и ОПКО р.ф.о. в блок 4, стая 237 на бул. „Цариградско шосе” 125 (при г-н Мехмедов).

Подавате молбата за магистърска програма ОПКМ на англ. език з.ф.о. в блок 4, стая  238 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Людмила Петрова)

 

Срок за подаване на молби в отдел „Студенти“: Ще бъде определен, след публикуване на датите за държавен изпит.

 

В отдел „Студенти“ изготвят справка дали сте семестриално завършили. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

Предаване на дипломната работа

Дипломната работа се предава в печатен вид с номерирани страници, подвързана със спирала, в два екземпляра с резюме и на диск + Декларация, удостоверяваща авторството на текста.

Предава се най-късно до  ???  Тази дата все още не е известна, ще бъде обявена през месец януари 2019г. в блок 4, стая 112 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Анна Иванова).

Определят се рецензенти, които предават рецензията си най-късно три дни преди датата на защитата в писмен вид и електронно я изпращат на кандидат-дипломанта.