Организационно поведение и консултиране на организацията

Обща информация


Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл. ас. д-р Дамяна Иванова
Имейл: damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Анна Иванова
Имейл: anna.t.ivanova@phls.unisofia.bg
Телефон: 02/971 51 84

Магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията има за цел да подготви специалисти, които да изследват, анализират, консултират и управляват организацията и поведението на нейните членове.

В съдържателно отношение магистърската програма включва различни аспекти от управлението на организацията като организационно поведение, управление на промяната, организационно консултиране, управление и развитие на човешките ресурси, организационно развитие, организационна култура, лидерство и мениджърски умения, стрес и здравни проблеми на трудовата дейност, потребителско поведение, психология на рекламата и други.

Завършилите тази магистърска програма придобиват специализирани знания за същността, динамиката и развитието на организационните феномени, психологическите предпоставки и аспекти на протичащите на пазара процеси, а също така и умения за тяхното изследване и оценка. Те получават квалификацията „магистър“ и придобиват правото да работят като експерти във всички организации от държавния и частния сектор като организационни консултанти, специалисти по организационна диагностика и организационно развитие, мениджъри по управление на човешките ресурси и подбор на персонала, както и да изпълняват ръководни функции, свързани с дейността на публичната администрация.

Условия за прием

В магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията имат право да кандидатстват завършилите акредитирани висши учебни заведения в България и в чужбина с образователна и квалификационна степен „бакалавър“. Кандидатите за включване в тази магистърска програма не се ограничават от гледна точка на тяхната научна специалност, пол и възраст.

Лицата, желаещи да кандидатстват за обучение в магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията, подават следните документи за прием: молба, диплома за завършено висше образование с образователна степен „бакалавър“ и автобиография.

Кандидатите, подали своите документи за прием, се явяват на интервю, което се оценява с „да“ или „не“. При интервюто се взимат под внимание комуникативните умения и мотивацията на кандидатите за включване в магистърската програма. Лицата, преминали успешно интервюто, се класират по бал въз основа на успеха от дипломата за висше образование.

Организация на учебния процес

Обучението в магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията се провежда в 3 семестъра. Минималната седмична натовареност на студентите е 20 часа. Всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените три изпитни сесии. По преценка на отделния преподавател изпитът може да бъде съчетан с курсов проект или практическо задание. Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, включваща емпирично изследване в избрана от студента научна област и реализирана под научното ръководство на преподавател от екипа на магистърска програма Организационно поведение и консултиране на организацията.

График на учебните занятия и изпити

 

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/1352


 

Преподавателски състав на програмата

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

ДИСЦИПЛИНИ

 

ЗА КОНТАКТИ

 

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Директор на програмата

Автобиография

 

 

 

 

 

Икономическа психология;

Потребителско поведение /упражнения/;

Реклама /упражнения/;

Бранд и социална отговорност;

Бизнес етикет /избираема/

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

 

 

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

 

Автобиография

 

 

 

Организационно поведение;

Организационно развитие и управление на промяната;

Организационна култура

seilieva@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

 

Проф. д.п.н. Стойко Иванов

 

Автобиография

Социална психология;

Управление на конфликти и водене на преговори

s_ivanov@phls.uni-sofia.bg

 

 

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Автобиография

 

Изграждане на екипи и групова ефективност

 

jankulova@phls.uni-sofia.bg

 

Проф. д-р Димитър Денков

 

Автобиография

Управление на проекти

 

denkov@phls.uni-sofia.bg

 

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

 

Автобиография

 

Стратегически мениджмънт;

Предприемачество и организационни иновации

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

 

 

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

 

 

Вербални и невербални комуникации /избираема/;

Медийна психология /избираема/

tstoitsova@nbu.bg

 

 

 

Доц. д-р Анелия Спасова

 

 

Автобиография

 

 

Реклама;

Комуникации и връзки с обществеността;

Потребителско поведение

anelia_p_spasova@yahoo.com

apspasova@phls.uni-sofia.bg

 

 

Доц. д-р Ергюл Таир

Автобиография

Трудова психология;

Психология на личността

ergyul_tair@yahoo.com

 

 

 

Проф. д-р Емилия Алексиева

Автобиография

 

 

Експеримент и дизайн на психологическото изследване;

Планиране и развитие на кариерата /избираема/

aleksieva@phls.uni-sofia.bg;

 

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Автобиография

 

Измервания и методи в организационното поведение

k_haralampiev@hotmail.com,

kaloyan_haralampiev@yahoo.com

 

 

Гл. ас. д-р Плама Христова

 

Автобиография

 

 

 

 

 

Организационно поведение;

Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси;

Мениджърът като организационен лидер /избираема/;

Управление на кризи в организациите /избираема/

plama@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

 

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

Автобиография

 

Управление на човешките ресурси

 

vihranaydenova@yahoo.com

 

 

Д-р Валерия Витанова

 

 

Автобиография

 

Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси;

Социалнопсихоло-гически измерения на корупцията /избираема/

v_vitanova@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

Д-р Елена Алтимирска

Автобиография

Организационно консултиране;

Коучинг /избираема/

 

elena.altimirska@gmail.com

 

 

 

 

Д-р Стоянка Христова

Автобиография

 

Социална психология /упражнения/;

Организационна култура /упражнения/

stoyanka.shopova@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

Таня Йорданова

 

Икономическа психология /упражнения/

 

tania_d_jordanova@abv.bg

 

Биляна Александрова

 

 

Организационно поведение /упражнения/;

Организационно консултиране /упражнения/

biliana.tsv.alex@gmail.com

 

 

Процедури по дипломирането

 

ДИПЛОМИРАНЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 г.

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 03 юли 2019 г., (сряда), з.202, бл.4, от 11:00 - 17:00 ч.

 

ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2019г.

Всеки, който желае да се дипломира през месец юли 2019 г. и не е подал все още Молба за одобрение на тема на магистърска теза и научен ръководител, може да го направи в срок до 10.04.2019 г. най- късно, в катедра "Публична администрация", бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, кабинет 112, при г-жа Анна Иванова, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа.

Молбата се предава предварително подписана от научен ръководител. Може да я изтеглите от ТУК.

 

Формален вид

Титулната страница трябва да информира за:

1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;

2. Темата на дипломната работа;

3. Трите имена и факултетен номер на автора и електронна поща за кореспонденция;

4. Наименованието на магистърската програма;

5. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.

На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!

 

Важно:

Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.

Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа.

 

Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти“ http://phls.uni-sofia.bg/article/481

Отдел студенти препоръчва - Философски факултет

phls.uni-sofia.bg

Моля, следете за евентуални промени на посочените дати в настоящия график.


  - изтегляте № 3.

Подавате молбата в блок 4, стая  238 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Людмила Петрова)

 

Срок за подаване на молби в отдел „Студенти“: 03 ЮНИ - 17 ЮНИ 2019 Г.

 

В отдел „Студенти“ изготвят справка дали сте семестриално завършили. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

Предаване на дипломната работа

Дипломната работа се предава в печатен вид с номерирани страници, подвързана със спирала, в един екземпляр и на диск + Декларация, удостоверяваща авторството на текста.

Предава се най-късно до 10 ЮНИ 2019 г. в блок 4, стая 112 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Анна Иванова).

Определят се рецензенти, които предават рецензията си най-късно три дни преди датата на защитата в писмен вид и електронно я изпращат на кандидат-дипломанта.