Конференция "Език и познание"

Катедра „Философия“ при Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ ви кани на организираната от нея конференция за преподаватели, изследователи и студенти на тема „Език и познание“, която ще се проведе на 12 - 13.03.2016 г. в зала 1 на СУ „Св. Кл. Охридски“. Докладите трябва да бъдат с продължителност до 20 минути. Резюметата трябва да бъдат с обем до 200 думи. Заявките изпращайте на адрес http://goo.gl/forms/KNl0NDL8V3 до 10.02.2016 г. Програмата на конференцията ще бъде публикувана до края на м. февруари 2016 г. Конференцията се посвещава на паметта на Мила Ганева, студентка по философия в СУ, активно работила по проблемите на езика, съзнанието и познанието.

Езикът е безспорно много важен инструмент на социалното учене, гарантирайки разпространението, запазването и натрупването на знанието в обществото. Влияе ли той обаче върху индивидуалното учене? Зависи ли възприятието и паметта от езика? Какво е отношението между мислене и език? Не е ли дори съзнанието езиков конструкт, както твърди американският психолог Дж. Джейнс, например? Само обоснованото истинно убеждение ли е знание? Как културата и социалните условия въздействат върху връзката между език и познание? Тези и други въпроси очертават приблизително темите на конференцията. Каним всички, интересуващи се от скицираната по-горе проблематика, да участват. Докладите ще бъдат публикувани в сборник. Очакваме Ви!

 

Организационен съвет на конференцията:

          Проф. дфн Анета Карагеоргиева

          Проф. дфн Русен Русенов

          Доц. д-р Димитър Иванов

          Докторант Боян Василев, представител на Факултетния студентски съвет