Леа Иванова Вайсова

Асистент.
Социална теория и прагматизъм, Социология на властта, Социология на идеологиите и История на социологията.
Основни полета на изследователски интерес: социални движения и критическа социална теория.
lea_vajsova@phls.uni-sofia.bg