Магистърски тези 2017

2015-2017
Дипломант Тема на магистърската теза Научен ръководител

Ивета Ивова Симеонова

Сравнение между профсъюзните организации в България и Полша в годините на преход от 1989 г. до 2016 г. Оценка и анализ на въздействието им върху трудовите отношения.
Резюме
Гл. ас. Д. Хинкова

Цветинка Валентинова Гайдажиева

Организационен климат, въвлеченост в работата и баланс между професионален и личен живот в софтуерни компании.
Резюме
Проф. И. Зиновиева