Учебен план и учебни програми

Обща информация


Учебен план на програмата випуск 2019 г.

Задължителни дисциплини

ДИСЦИПЛИНИ

ECTS

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТЪР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Психодиагностика на развитието в детска и юношеска възраст І

6

60

І

Програма

Арт-техники в детска и юношеска възраст

7.5

75

І

Програма

Семейно консултиране

7.5

75

І

Програма

Психопатология на развитието. Детска и юношеска психиатрия (Практикум в детска психиатрична клиника “Св. Никола”)

7+2

75+30

І-ІІ

Програма

Психодиагностика на развитието в детска и юношеска възраст ІІ

6

60

ІІ

Програма

Агресия и тормоз от връстниците в училище

3

30

ІІ

Програма

Кризисни периоди в развитието и проблеми на поведението

9

90

ІІ

Програма

* Практикум в Национален център по хигиена и медицинска екология

 

30

ІІ

 

* Практикум в SOS  детски селища

 

30

ІІ

 

Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши

6

60

ІІ

Програма

Диагностика и терапия на специфични нарушения на способността за учене

6

75

ІІІ

Програма

Практикум – проблемно поведение в детска и юношеска възраст

7

90

III

Програма

* психологът в училище (две училища)

 

60

ІІІ

 

* диагностика и консултиране на деца и юноши (частен консултативен кабинет)

 

30

ІІІ

 

Избираеми дисциплини

Студентите задължително избират минимум по един курс в първи и в трети семестър, които носят по два кредита, и два курса във втори семестър - четири кредита

ДИСЦИПЛИНИ

ETSC

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТЪР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Родителски модели на поведение

2

30

І

Програма

Проективни методи за диагностика на развитието в детска и юношеска възраст

2

30

І

Програма

Разработване на проекти за приложни изследвания в детско-юношеската психология 2 30 ІІ Програма

Времева перспектива и саморегулация в юношеска възраст

2

30

ІІ

Програма

Интеграция на деца със специални нужди

2

30

ІІ

Програма

Работа с групи - Част І 2 30 ІІ Програма
Работа с групи - Част ІІ 2 30 ІІІ Програма
Травма в развитието 2 30 ІІ Програма
Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма 2 30 ІІІ Програма
Репродуктивна психология 2 30 І Програма

Подходи в измерването и скрининг на тревожно-депресивна симптоматика в училище

2

30

ІІ

Програма

Професионално ориентиране и консултиране в училище
* Практикум в Център за човешки ресурси “Фортуна”
* Практикум в Център за консултиране и педагогическо подпомагане
* Практикум междуниверситетски център “Кариера”

4

60

ІІІ

Програма

Етнокултурни аспекти на развитието в училище

2

30

ІІІ

Програма

Мотивация за учене и учебни постижения

2

30

ІІІ

Програма

Психология на емоционалните регулации 2 30 I Програма

УЧЕБНА ПРАКТИКА

30

450

ІV

 

Място на провеждане:
* В детски градини и училища
* Държавни и неправителствени институции и центрове за деца и юноши
* Диагностично-консултативни кабинети за деца, юноши и семейства

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Учебната практика се провежда през IV семестър и е избираема. Студентът може да се дипломира със или без преминаване през тази практика (във втория случай тя се вписва в дипломата за завършена магистърска степен).

Общият брой часове на учебна практика може да се изпълни в различни институции (според предпочитанията на студента). Ако студентът не е постигнал общият брой часове на учебна практика, в дипломата се вписва взетия брой часове.

​Взимането на съответния брой часове учебна практика се удостоверява с подпис на ръководителя на практиката (учебната практика не се оценява по шестобална система). Забележка: Към часовете на задължителните дисциплини са прибавени 150 (15 кредита) часа за защита на магистърска теза

ЗАБЕЛЕЖКА: Броят на изпитите и ECTS кредитите са изчислени при 4 задължително избираеми курса: по един в трети и пети семестър и два в четвърти семестър.