Защити на магистърски тези

Държавен изпит - защити  на магистърски тези в МП Реторика -  ще се проведат  в присъствена форма /при спазване на епидемиологичните мерки за защита/ на бул. "Цариградско шосе" №125, кампус Изток,  бл.4, ет.1, зала 130   на  14 юли /вторник/ от 11.00 часа.

Необходими стъпки за допускане до защита:

  • подаване на  заявление до  проф. дпсн Соня Карабельова- Декан на Философски факултет- /изтегля се от сайта/  за допускане до защита  в  срок   до 10 юли по електронен път  към  отдел Студенти - до инспектор Милана   Недялкова / milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg /

  • Предаване на магистърската теза  за  преминаване през процедура за проверка на оригиналността - до 3 юли 2020 г. За целта осъществете контакт с  гл.ас. д-р Донка  Петрова, оторизирано лице за тази процедура в катедра "Реторика"/ ел. адрес: d.petrova@phls.uni-sofia.bg/, за получаване на насоки за депозиране на работата за проверка. 

  • Предаване на магистърската теза за изготвяне на рецензия - до 5 юли 2020 г.