Анета Дончева Дончева

доцент, д-р

Научна област и интереси: Библиотекознание; Организация и управление на библиотеките; Организация и управление на информационните ресурси; Национална библиотечна и информационна политика (библиотечно законодателство; стратeгическо планиране, проекти); Мениджмънт на промените; Оптимизиране и ефективност на библиотечната дейност; Връзки с обществеността  и маркетинг на библиотеката; Международни библиотечни връзки; Ръководство и координация на проекти и програми.

adoncheva@phls.uni-sofia.bg

 

 

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/Doncheva_CV_juni_2016.pdf