Основни задължения на стажантите

Обща информация


Основни бенефициенти на тази стажантска програма са студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, специалност Психология, в трети или четвърти курс на бакалавърската програма или в магистърските програми по психология.

Целта на тази стажантска програма е:

 • да допринесе за по-тясно обвързване на университетското образование с изискванията на съвременната професионална среда;
 • да даде възможност на млади бъдещи специалисти от университетската общност да придобият повече знания и умения в сферата на дейност на PETRI-София;
 • да даде повече видимост на работата на PETRI-София, НЦОЗА и Y-PEER;
 • да популяризира стандартите и методите на обучението на връстници.

Основни области на задълженията на стажантите в PETRI-София

 • Съдействие за реализацията на дейности, свързани с младежи, включително от рискови групи на местно и национално ниво (обучения, срещи, публикации, обновяване на уебстраницата на PETRI, мобилизация на ресурси, застъпничество и подпомагане), съвместно с представители на НЦОЗА, международните стажанти в PETRI, Y-PEER и UNFPA.
 • Сътрудничество с българската Y-PEER мрежа при реализацията на младежки дейности, обучение на връстници, изследвания в сферата на младежкото сексуално и репродуктивно здраве и права и превенция на ХИВ на местно и национално ниво.

Под прякото ръководство на представители на НЦОЗА и в тясно сътрудничество с представители на UNFPA и Y-PEER и други младежки мрежи стажантите ще имат следните задачи:

 • Подпомагане на реализацията на:
  • обучения и срещи (административна роля, комуникация с обучители и участници, логистика, събиране на информация за обученията, последващите дейности и др.);
  • разработване, преглед и разпространение на публикации, свързани с младежката мрежа (информационен бюлетин, обучителни материали и др.);
  • обновяване на уебстраницата на PETRI с новини, събития, публикации в блога и др.;
  • подпомагане на представянето на младежи на събития, където се реализира застъпничество, свързано със сексуалното и репродуктивното здраве на младежите, както и с други релевантни теми;
  • участие в провеждането на изследвания.
 • Поддържане на комуникация с Y-PEER и други младежки мрежи и организации:
  • електронна комуникация и предоставяне на обратна връзка;
  • разпространение на информация, свързана с мрежата;
  • поддържане на връзка с българската мрежа на Y-PEER.
 • Утвърждаване на младежкото сексуално и репродуктивно здраве и права на национално ниво, комуникация с различни неправителствени организации и други институции, които работят в тази сфера.
 • Събиране и анализ на данни за нуждите на мониторинга и оценката.
 • Подпомагане на обновяването и поддръжката на базите данни с информация за обучения, обучители, членове на мрежата, събития и др.
 • Подпомагане на комуникационния процес, включително чрез подпомагане на създаването и разпространението на информационния бюлетин на Y-PEER и съобщения за пресата.
 • Подпомагане на процеса на подбор и обучение на млади хора, които да станат част от Y-PEER мрежата на национално ниво.
 • Подпомагане на разпространението на информация за кампании и дейности, организирани от Y-PEER на национално и международно ниво.
 • Подпомагане на събирането на информация и данни за дейностите на Y-PEER мрежата.
 • Предаване на окончателен отчет за работата в PETRI.

Изисквания към стажантите

 • Умение за работа с компютър: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, Gmail, Google Chrome, Skype, социални мрежи, администриране на уебстраници; уменията за работа със статистически програми и софтуер (SPSS и други) ще се считат за преимущество;
 • Много добро ниво на владеене на английски език (B1-B2 или по-високо); владеенето на друг чужд език е преимущество.

Преимущество имат кандидатите, чийто среден успех от предходния семестър не по-нисък от "много добър 5" и имат опит и интереси в:

 • сферата на здравеопазването и общественото здраве;
 • доброволческите дейности и работа с младежи;
 • реализацията на проекти;
 • участието във и организацията на обучения и семинари;
 • реализацията на изследвания и проучвания.

Кандидатът за стажант в PETRI-София трябва да има:

 • методично отношение към работата и внимание към детайлите;
 • умение да учи и да предава и обменя знания и опит;
 • умения за работа в екип;
 • умения за работа с конкретни срокове и точност;
 • умение за приоритизиране при изпълнението на няколко задачи едновременно;
 • умение за работа с хора от различни националности, културни общности, религии, с различна сексуална ориентация;
 • проактивно отношение към работата, инициативност;
 • увереност, креативност, ентусиазъм;
 • интерес към темите и областите на работа на НЦОЗА, PETRI-София, Y-PEER, към работата с младежи;
 • организационни умения и професионално отношение;
 • умения за писане и представяне.

Условия на работата по стажантската програма:

Стажантите ще работят в Националния център по обществено здраве и анализи в София.

Продължителност: 2 месеца (с възможност за удължаване с още два месеца на периода на стаж при договаряне); не по-малко от 120 и не повече от 160 работни часа.

Работно време на стажантите: По време на стажантската програма студентите са заети на непълен работен ден при гъвкаво работно време. Конкретните часове за работа се договарят с PETRI и има възможност да се съобразят с учебната натовареност, така че студентите да могат едновременно да посещават лекционни и семинарни занятия, и да изпълняват ангажиментите си към PETRI по време на стажа.

Стажантите няма да получават възнаграждение за периода на стажа.

В края на стажа студентите получават сертификат за успешното му приключване.

За участието си в стажантската програма стажантите ще получат 5 кредита (ECTS), равняващи се на 120 работи часа.

Настоящото Работно задание периодично ще се преразглежда и обновява съобразно развитието на дейностите на PETRI-София.

Работен план

Окончателният работен план на стажантите ще се определя след консултация между НЦОЗА и специалност Психология към Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.