Конкурс за стаж на студенти от специалност Психология

Обща информация


Въз основа на сключено споразумение със специалност Психология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Международният център за обучения и изследвания PETRI-София към Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) обявява:

КОНКУРС

за стаж на студенти от специалност Психология

PETRI-София предлага на младите бъдещи специалисти възможност за:

 • придобиване на повече знания и умения в сферата на дейност на PETRI-София;
 • подпомагане на работата на международна младежка мрежа;
 •  участие в организирането на обучения, работни срещи и други събития;
 • участие в провеждането на изследвания;
 • работа в мултикултурна среда, и др.

 

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са следните:

 • да са български граждани;
 • да са студенти в трети или четвърти курс от бакалавърска степен на обучение, или студенти в магистърска степен на обучение;
 • да владеят много добре английски език (В1-В2 или по-високо). Владеенето на руски и/или арабски език ще се счита за предимство.
 • да имат компютърни умения: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Drive, Gmail, Google Chrome, Skype, социални мрежи, администриране на уебстраници; уменията за работа със статистически програми и софтуер (SPSS и други) ще се считат за предимство.

 

Преимущество ще имат кандидатите, които имат:

 • Среден успех от предходния семестър не по-нисък от Много добър 5.
 • Опит и интереси в:
  • сферата на здравеопазването и общественото здраве;
  • доброволчески дейности и работа с младежи;
  • реализацията на проекти;
  •  участието в/организацията на обучения и уъркшопи;
  • реализацията на изследвания и проучвания.

Документите, които се подават при кандидатстване за стаж са следните:

 • писмена  молба (свободен текст) до ръководителя на PETRI-София, депозирана най-малко един месец преди предполагаемата начална дата на стажа. В молбата се посочват: трите имена на кандидат-стажанта; постоянен адрес (по лична карта); информация за контакти (e-mail, телефони); продължителност на стажа (един или два месеца) и удобен за кандидат-стажанта период за провеждането му;
 • автобиография на английски език – европейски формат;
 • мотивационно писмо на английски език;
 • актуално уверение от учебното заведение;

Окончателният избор на кандидатите ще се извърши след събеседване с комисия, съставена от представители на PETRI-София и специалност Психология, СУ Св. Климент Охридски“.

Условия на работата по стажантската програма:

Стажантите ще работят в Националния център по обществено здраве и анализи в София.

Продължителност: 2 месеца (с възможност за удължаване с още два месеца на периода на стаж при договаряне);

Планира се стажът на първите двама студенти да започне през април 2017 г. за срок от два месеца. След изтичането на техния стаж ще приемем нови класирали се кандидати.

Работно време на стажантите: По време на стажантската програма, студентите са заети на непълен работен ден при гъвкаво работно време. Конкретните часове за работа се договарят с PETRI, като те могат да бъдат съобразени с учебната натовареност, така че да позволяват на студента едновременно да посещава лекционни и семинарни занятия и да изпълнява ангажиментите си към PETRI по време на стажа.

Стажантите няма да получават възнаграждение за периода на стажа.

Сертификат за успешно приключване на стажа ще бъде връчван на стажантите в края на периода.

За участието си в стажантската програма стажантите ще получат 5 кредита (ECTS), равняващи се на 120 работни часа.

Документите за кандидатстване за стаж могат да бъдат подавани на електронен адрес: petri.bulgaria@gmail.com в срок до 17 март 2017 г.