Психология на здравето за бакалаври по психология

Обща информация


Директор

проф. д.пс.н. Соня Карабельова
Ректорат, 3 етаж, Южно крило, 61 каб.
тел. + 359 2 9308482
E-mail: karabeluov@phls.uni-sofia.bg

Секретар на програмата

Левена Езекиева

Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
тел. +359 2 9308 476

l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60
бул. Цар Освободител № 15
София 1504
psychology_g@phls.uni-sofia.bg

 

Психология на здравето е бързо развиваща се научноизследователска и приложна област. Акцентът в тази сфера е върху психологическите, поведенческите, социално-икономическите и организационните предпоставки на здравното поведение. При изучаването на детерминантите на здравето и болестта, както и в по-широкия контекст на грижите за подобряване на здравето, се прилагат различни психологически подходи и методи. В консултантската си практика здравните психолози използват теоретично и емпирично обосновани принципи за промяна на убежденията, поведението и социалните условия, свързани със здравето и болестта.

Основни цели в психологията на здравето

Разработване и проверка на теории и подходи за:

 • ролята на поведението за развитие на болестта,
 • прогнозиране на бъдещо здравно поведение,
 • взаимовръзките между психология и физиология,
 • ролята на психичното функциониране, когато сме болни,
 • ролята на психологическите фактори при лечението,
 • промяна на здравното поведение,
 • справяне в стресова ситуация.

Практическо приложение:

 • промоция на здраве,
 • промяна на нездравословния начин на живот,
 • превенция на болестите чрез:
 • промяна на убежденията и нагласите,
 • управление на стреса и стратегиите за справяне,
 • поведенчески интервенции и обучения,
 • повишаване качеството на живот и чувството за благополучие,
 • оптимизиране на здравната грижа и система.

Психология на здравето поддържа междудисциплинарни връзки с медицинските, хуманитарните, социалните и педагогическите научни области.

Магистърската програма по Психология на здравето в СУ „Св. Климент Охридски“ има за цел да подготви специалисти, които да извършват широк кръг от консултантски и изследователски дейности в сферата на социалните и здравните политики.

Програмата е ориентирана към разширяване и задълбочаване на базисни теоретични и изследователски познания, към развитие и усъвършенстване на професионалната компетентност, като е обвързана тематично и с актуални обществено значими проблеми. Програмата дава възможност за развиване и на по-тясна специализация в рамките на психологията на здравето.

В магистърската програма се развиват знания и умения, необходими за диагностично-експертна и консултативна дейност за намиране на адаптивни решения на индивидуално, групово и обществено равнище.

Професионална компетентност: психологически консултации, работа с хора със здравословни проблеми и хронични заболявания, промяна на поведението и адаптация в мултикултурна среда, провеждане на фундаментални и приложни психологически изследвания, разработване и прилагане на програми за здравно образование.

Завършилите програмата придобиват право на: диагностична дейност и консултантска практика, свързана с превенцията на болестите, подобряване на здравето, повишаване на качеството на живот, управление и оптимизиране на социалната и здравна политика.

Сфери на реализация: в системата на държавни, общински и частни здравни и социални служби; дневни и рехабилитационни центрове; медицински и фармацевтични компании; клиники и болници; образователни институции; изследователски центрове и институти; консултативни кабинети; неправителствени агенции и организации.

Магистрите по Психология на здравето могат да работят като експерти и консултанти с цел прилагане на програми и практики за подобряване на здравето, превенция на болестите, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование, повишаване на качеството на живота.

Изследователската и проектна дейност в магистърската програма по Психология на здравето се подпомага от учебно-научната лаборатория по Междукултурни изследвания на човешкото развитие и психичното здраве към Катедрата по Обща, експериментална и генетична психология на Философски факултет.

Студентите имат възможност да участват и в различни форми на студентска мобилност по програма „Еразъм +“. 

Описание на програмата

Информационна брошура на програмата

Срок на обучение

3 семестъра

Форма на обучение

Редовна

Подаване на документи онлайн: тук

Условия за прием

А) бакалавърска степен по психология;

Б) среден успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) „добър“ или по-висок;

В) Събеседване с кандидатите върху интересите и мотивацията им за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

Балообразуване

Класирането на кандидатите с бакалавърска степен по психология да се извършва въз основа на:

1.Сумарната оценка от: среден успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) от завършената бакалавърска степен.

2. Събеседване (интервю) с кандидатите. Интервюто не предполага оценка на знания, а разговор за интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

3. Класирането на кандидатите, успешно преминали събеседването, се извършва въз основа на сумарната оценка по точка 1.

При равни други условия за местата, субсидирани от държавата, предимство имат кандидати, завършили бакалавърска степен по Психология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Организация на програмата

Минималната седмична натовареност на студентите е най-малко 20 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените изпитни сесии. Третият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа. Избираемите дисциплини са разпределени в първи, втори и трети семестър. В първи и втори семестър задължително трябва да се изберат дисциплини, които носят общо 6 кредита, а в трети – общо 3 кредита. За подготовка на магистърска теза са предвидени 15 кредита, които се прибавят към получените от задължителните дисциплини.

Преподавателски състав на програмата

Преподавател

Дисциплина

Контакт

проф. д.пс.н. С. Карабельова

Психология на здравето - културални аспекти

Здравословният начин на живот - новата религия

Технологии, здраве и благополучие

Изследоватески инструменти в психологията на здравето

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

проф. д.пс.н. В. Матанова

Клинична психология на здравето

matanovavanya@gmail.com

гл. ас. д-р Н. Цонева

ntsoneva@gmail.com

доц. д-р Д. Петров

Позитивна психология и здраве

Личностни детерминанти на здравното поведение

daniellp@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р М. Миланов

Количествени методи в психология на здравето за напреднали

Социално-икономически детерминанти на здравето и благополучието

mtmilanov@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Т. Томова

Здравни политики

Социални политики

tatiana.tomova@gmail.com

доц. д-р Е. Христова

Сън и здраве

dochkasanj@yahoo.com

проф. д.с.н. Д. Градев

Стигма и предразсъдъчни отношения

 

проф. д-р С. Минева

Етика и здравна политика

silvia_mineva@abv.bg

гл. ас. д-р П. Горанов

pgoranov@phls.uni-sofia.bg

д-р Ирина Тодорова

Качествени изследователски методи в психологията на здравето

ilgt1@comcast.net

проф. д.пс.н. Л. Георгиев

Културни модели на екзистенциалните преживявания

lgeorgiev60@gmail.com

проф. д.пс.н.П. Александров

Съзнание и човешко поведение

 

проф. д.пс.н. И. Димитров

Парасуицидно и суицидно поведение

itdimitrov@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р К. Ханчева

Палиативни грижи и хронична болест

Бебето в отношенческата система - психично развитие и здраве

hancheva@phls.uni-sofia.bg

проф. д.пс.н. И. Зиновиева

Управление на поведението в личния и професионалния живот

Психология на виртуалния свят (на английски език)

zinovieva@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Л. Денев

Психология на емоционалните регулации

ldenev@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Р. Масалджиева

Психология на здравето в в късна зряла възраст

rapsy_99@yahoo.com

проф.д.пс.н. П. Калчев

Тормоз и виктимизация от връстниците

plamen.kalchev@gmail.com

проф. д-р Х. Паницидис

Човешкото тяло: социокултурни контексти

Удоволствието - норма, патология

harry_panicidis@abv.bg

доц. д-р И. Бардов

Идеографични техники за проучване на личностни особености

bardov@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р М. Стойчева

Подготовка и управление на европейски проекти

maria.stoicheva@gmail.com

доц.д-р М. Якимова

Социология на медицината и здравеопазването

yakimova@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р В. Димитрова

vdimitrova@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Д. Христова

Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст

Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст

dahristova@phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Р. Пожарлиев

Философия на храненето

pozharliev@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р А. Атанасова

Психологически аспекти на кърменето

a.atanasova@phls.uni-sofia.bg

д-р Д. Тодорова-Папанчева

Реинтеграция на хора със сърдечно-съдови и онкологични заболявания

daniela_lt1@yahoo.com

проф. д.п.н. К. Сапунджиева

Социална работа и подобряване на здравето

sapundjievak@abv.bg

проф. д.пс.н. С. Илиева

Професионален стрес и превенция на здравето в организацията

sn_ilieva@abv.bg

гл.ас. д-р В. Найденова

vihranaydenova@yahoo.com

гл. ас. д-р В. Кръстева

Ранно детско развитие - норма и патология

 

Учебен план и учебни програми

Учебен план випуск 2019 г.

Учебен план випуск 2020 г.

Учебен план випуск 2021 г.

Задължителни дисциплини - специализиран модул

ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
Психология на здравето - културални аспекти 4 60 1 Програма
Клинична психология на здравето 4 60 1 Програма
Позитивна психология и здраве 4 60 1 Програма
Статистически методи в психология на здравето за напреднали 4 60 1 Програма
Здравни политики 2 30 1 Програма
Сън и здраве 2 30 1 Програма
Палиативни грижи и хронична болест 4 60 1 Програма
Стигма и предразсъдъчни отношения 3 45 2 Програма
Етика и здравна политика 4 60 2 Програма
Качествени изследователски методи в психологията на здравето 4 60 2 Програма
Здравословният начин на живот - новата религия 4 60 2 Програма
Културни модели на екзистенциалните преживявания 2 30 2 Програма
Съзнание и човешко поведение 3 45 2 Програма
Управление на поведението в личния и професионалния живот 4 60 2 Програма
Парасуицидно и суицидно поведение 2 30 3 Програма
Психология на емоционалните регулации 2 30 3 Програма
Психология на здравето в късна зряла възраст 3 45 3 Програма
Тормоз и виктимизация от връстниците 2 30 3 Програма
Човешкото тяло: социокултурни контексти 3 45 3 Програма

Избираеми дисциплини

Студентите са длъжни да наберат от избираеми дисциплини през 1 сем. - 5 кредита, през 2 сем. - 7 кредита, през 3 сем. - 6 кредита

ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
Технологии, здраве и благополучие 4 60 1 Програма
Идеографични техники за проучване на личностни особености 2 30 1 Програма
Подготовка и управление на европейски проекти 4 60 1 Програма
Социология на медицината и здравеопазването 4 60 1 Програма
Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст 2 30 1 Програма
Философия на храненето 4 60 1 Програма
Житейски кризи: Групово-консултативна работа 3 30 1 Програма
Личностни детерминанти на здравното поведение 2 30 2 Програма
Социално-икономически детерминанти на здравето и благополучието 2 30 2 Програма
Virtual world psychology 3 45 2 Програма
Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст 2 30 2 Програма
Социални политики 2 30 2 Програма
Удоволствието - норма, патология 2 30 2 Програма
Консултативна и терапевтична роля на психолога в условията на социална услуга за лица с Генерализирани разстройства на психичното развитие 5 45 2 Програма
Психологически аспекти на кърменето 2 30 3 Програма
Бебето в отношенческата система - психично развитие и здраве 2 30 3 Програма
Реинтеграция на хора със сърдечно-съдови и онкологични заболявания 4 60 3 Програма
Социална работа и социална терапия 4 60 3 Програма
Професионален стрес и превенция на здравето в организацията 2 30 3 Програма
Ранно детско развитие - норма и патология 5 60 3 Програма
Специализирани изследоватески инструменти в психологията на здравето 2 30 3 Програма
Практикум - интервенции в превантивната работа с юноши, употребяващи психоактивни вещества 4 60 3 Програма
Основни консултативни умения  - втора част, с практикум 4 45 3 Програма
Практикум 1 4 45 1 Програма
Практикум 2 4 45 2 Програма
Практикум 3 4 45 3 Програма

 

 

График на учебните занятия и изпити

 

Зимния семестър 03.10.2022 г. - 20.01.2023 г

Летен семестър 20.02.2023 г. - 09.06.2023 г.

Зимна изпитна сесия 23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

Лятна изрпитна сесия 12.06.2023 г. - 07.07.2023 г.

Поправителна сесия 21.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

Разписи и графици

 

Защита на дипломни работи за МП Психология на здравето - 06.07.2023 г., от 10:00 ч., зала 63/Ректорат

В А Ж Н О !   ПРОЦЕДУРА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ тук

 

 

Прием за учебната 2023/2024 г.

 

Прием за учебната 2023/2024 г.