Психология на здравето за бакалаври с хуманитарни и други специалности

Обща информация


Директор

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова
Ректорат, 3 етаж, Южно крило, 61 каб.
тел. + 359 2 9308482
E-mail: karabeluov@phls.uni-sofia.bg

Секретар на програмата

Левена Езекиева
Ректорат, 3. етаж, Южно крило, 60 кабинет
тел. +359 2 9308 476

l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Ректорат, 3. етаж, Южно крило, каб. 60
бул. Цар Освободител № 15
София 1504
psychology_g@phls.uni-sofia.bg

 

Психология на здравето е бързо развиваща се научноизследователска и приложна област. Акцентът в тази сфера е върху психологическите, поведенческите, социално-икономическите и организационните предпоставки на здравното поведение. При изучаването на детерминантите на здравето и болестта, както и в по-широкия контекст на грижите за подобряване на здравето, се прилагат различни психологически подходи и методи. В консултантската си практика здравните психолози използват теоретично и емпирично обосновани принципи за промяна на убежденията, поведението и социалните условия, свързани със здравето и болестта.

Основни цели в психологията на здравето

Разработване и проверка на теории и подходи за:

 • ролята на поведението за развитие на болестта,
 • прогнозиране на бъдещо здравно поведение,
 • взаимовръзките между психология и физиология,
 • ролята на психичното функциониране, когато сме болни,
 • ролята на психологическите фактори при лечението,
 • промяна на здравното поведение,
 • справяне в стресова ситуация.

Практическо приложение:

 • промоция на здраве,
 • промяна на нездравословния начин на живот,
 • превенция на болестите чрез:
 • промяна на убежденията и нагласите,
 • управление на стреса и стратегиите за справяне,
 • поведенчески интервенции и обучения,
 • повишаване качеството на живот и чувството за благополучие,
 • оптимизиране на здравната грижа и система.

 

Психология на здравето поддържа междудисциплинарни връзки с медицинските, хуманитарните, социалните и педагогическите научни области.

Магистърската програма по Психология на здравето в СУ „Св. Климент Охридски“ има за цел да подготви специалисти, които да извършват широк кръг от консултантски и изследователски дейности в сферата на социалните и здравните политики.

Програмата е ориентирана към разширяване и задълбочаване на базисни теоретични и изследователски познания, към развитие и усъвършенстване на професионалната компетентност, като е обвързана тематично и с актуални обществено значими проблеми. Програмата дава възможност за развиване и на по-тясна специализация в рамките на психологията на здравето.

В магистърската програма се развиват знания и умения, необходими за диагностично-експертна и консултативна дейност за намиране на адаптивни решения на индивидуално, групово и обществено равнище.

Професионална компетентност: психологически консултации, работа с хора със здравословни проблеми и хронични заболявания, промяна на поведението и адаптация в мултикултурна среда, провеждане на фундаментални и приложни психологически изследвания, разработване и прилагане на програми за здравно образование.

Завършилите програмата придобиват право на: диагностична дейност и консултантска практика, свързана с превенцията на болестите, подобряване на здравето, повишаване на качеството на живот, управление и оптимизиране на социалната и здравна политика.

Сфери на реализация: в системата на държавни, общински и частни здравни и социални служби; дневни и рехабилитационни центрове; медицински и фармацевтични компании; клиники и болници; образователни институции; изследователски центрове и институти; консултативни кабинети; неправителствени агенции и организации.

Магистрите по Психология на здравето могат да работят като експерти и консултанти с цел прилагане на програми и практики за подобряване на здравето, превенция на болестите, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование, повишаване на качеството на живота.

Изследователската и проектна дейност в магистърската програма по Психология на здравето се подпомага от учебно-научната лаборатория по Междукултурни изследвания на човешкото развитие и психичното здраве към Катедрата по Обща, експериментална и генетична психология на Философски факултет.

Студентите имат възможност да участват и в различни форми на студентска мобилност по програма „Еразъм +“. 

 

Описание на програмата

Информационна брошура на програмата

Срок на обучение

5 семестъра

Форма на обучение

Редовна

Подаване на документи онлайн: тук

Условия за прием

А) завършена бакалавърска степен по хуманитарна специалност, медицина, фармация, стоматология, здравни грижи и др.

Б) среден успех от семестриалните и държавните изпити (или оценка от дипломна работа) - „добър“ или по-висок

В) събеседване (интервю) с кандидатите върху интересите и мотивацията за обучение в програмата. Оценката от интервюто е „да“ или „не“.

Балообразуване

Класирането на успешно преминалите през събеседването кандидати се извършва въз основа на средния успех от семестриалните и държавните изпити (защита на дипломна работа) от завършената бакалавърска степен.

Обучение

Студентите без образователна степен бакалавър по Психология преминават през два модула на обучение – базов и специализиран. Базовият модул от задължителни психологически дисциплини е с продължителност два семестъра. След завършването му студентите продължават обучението си в специализиран модул, чиято програмата е идентична с тази на завършилите бакалавърска степен по Психология.

Организация на програмата

Минималната седмична натовареност на студентите е най-малко 20 часа, а всяка от дисциплините задължително завършва със семестриален изпит, полаган в рамките на предвидените изпитни сесии.Петият семестър е предвиден за усвояване на дисциплините с доминираща практическа насоченост и за подготовка, свързана с написването на дипломна работа. Избираемите дисциплини са разпределени в трети, четвърти и пети семестър. В трети и четвърти семестър задължително трябва да се изберат дисциплини, които носят общо 6 кредита, а в пети – общо 3 кредита. За подготовка на магистърска теза са предвидени 15 кредита, които се прибавят към получените от задължителните дисциплини.

Преподавателски състав на програмата

Задължителни дисциплини – Базов модул

Преподавател

Дисциплина

Контакти

проф.д.пс.н. И. Зиновиева

Диференциална психология и индивидуална психологическа диагностика

zinovieva@phls.uni-sofia.bg

проф. д.пс.н. И. Димитров

Психология на развитието в детско-юношеска възраст

itdimitrov@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р П. Петкова

Клинична психология

ppetkova@gmail.com

гл. ас. д-р Н. Цонева

ntsoneva@gmail.com

гл. ас. д-р М. Миланов

Базисни статистически методи в психологията

mtmilanov@phls.uni-sofia.bg

проф. д.пс.н. С. Карабельова

Въведение в психология на здравето

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

доц.д-р Д. Петров

daniellp@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Д. Христова

Психология на развитието на възрастните

dahristova@phls.uni-sofia.bg

доц.д-р Е. Христова

Когнитивна психология

evdokia.christova@gmail.com

проф.д.с.н. Д. Градев

Социална психология

 

гл. ас. д-р Д. Петров

Психология на личността

daniellp@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Е. Алексиева

Експериментален дизайн и изследователски методи в психологията

emalex@abv.bg

 

Специализиран модул

Преподавател

Дисциплина

Контакти

проф. д.пс.н. С. Карабельова

Психология на здравето - културални аспекти

Здравословният начин на живот - новата религия

Технологии, здраве и благополучие

Изследоватески инструменти в психологията на здравето

karabeluov@phls.uni-sofia.bg

проф. д.пс.н. В. Матанова

Клинична психология на здравето

matanovavanya@gmail.com

гл. ас. д-р Н. Цонева

ntsoneva@gmail.com

гл.ас. д-р Д. Петров

Позитивна психология и здраве

Личностни детерминанти на здравното поведение

daniellp@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р М. Миланов

Количествени методи в психология на здравето за напреднали

Социално-икономически детерминанти на здравето и благополучието

mtmilanov@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Т. Томова

Здравни политики

Социални политики

tatiana.tomova@gmail.com

доц. д-р Е. Христова

Сън и здраве

evdokia.christova@gmail.com

проф. д.с.н. Д. Градев

Стигма и предразсъдъчни отношения

 

проф. д-р С. Минева

Етика и здравна политика

silvia_mineva@abv.bg

гл. ас. д-р П. Горанов

pgoranov@phls.uni-sofia.bg

д-р Ирина Тодорова

Качествени изследователски методи в психологията на здравето

ilgt1@comcast.net

проф. д.пс.н. Л. Георгиев

Културни модели на екзистенциалните преживявания

lgeorgiev60@gmail.com

проф. д.пс.н.П. Александров

Съзнание и човешко поведение

 

проф. д.пс.н. И. Димитров

Парасуицидно и суицидно поведение

itdimitrov@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р К. Ханчева

Палиативни грижи и хронична болест

Бебето в отношенческата система - психично развитие и здраве

hancheva@phls.uni-sofia.bg

проф. д.пс.н. И. Зиновиева

Управление на поведението в личния и професионалния живот

Психология на виртуалния свят (на английски език)

zinovieva@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Л. Денев

Психология на емоционалните регулации

ldenev@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Р. Масалджиева

Психология на здравето в късна зряла възраст

rapsy_99@yahoo.com

проф.д.пс.н. П. Калчев

Тормоз и виктимизация от връстниците

plamen.kalchev@gmail.com

проф. д-р Х. Паницидис

Човешкото тяло: социокултурни контексти

Удоволствието - норма, патология

harry_panicidis@abv.bg

доц. д-р И. Бардов

Идеографични техники за проучване на личностни особености

bardov@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р М. Стойчева

Подготовка и управление на европейски проекти

maria.stoicheva@gmail.com

доц.д-р М. Якимова

Социология на медицината и здравеопазването

yakimova@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р В. Димитрова

vdimitrova@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Д. Христова

Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст

Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст

dahristova@phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Р. Пожарлиев

Философия на храненето

pozharliev@phls.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р А. Атанасова

Психологически аспекти на кърменето

a.atanasova@phls.uni-sofia.bg

д-р Д. Тодорова-Папанчева

Реинтеграция на хора със сърдечно-съдови и онкологични заболявания

daniela_lt1@yahoo.com

проф. д.п.н. К. Сапунджиева

Социална работа и подобряване на здравето

sapundjievak@abv.bg

проф. д.пс.н. С. Илиева

Професионален стрес и превенция на здравето в организацията

sn_ilieva@abv.bg

гл.ас. д-р В. Найденова

vihranaydenova@yahoo.com

гл. ас. д-р В. Кръстева

Ранно детско развитие - норма и патология

 

Учебен план и учебни програми

Учебен план випуск 2018 г.

Учебен план випуск 2019 г.

Учебен план випуск 2020 г.

Учебен план випуск 2021 г.

Задължителни дисциплини - базов модул

ДИСЦИПЛИНА
ECST
ЧАСОВЕ
СЕМЕСТЪР
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Диференциална психология и индивидуална психологическа диагностика

6

60
1
Психология на развитието в детско-юношеска възраст
6
45
1
Програма
Клинична психология
6

 60

1
Въведение в психология на здравето
6
60
1
Базисни статистически методи в психологията
6
60
1
Психология на развитието на възрастните
6
60
2
Програма
Когнитивна психология
6
45
2
Социална психология
6
45
2
Програма
Психология на личността
6
60
2
Експериментален дизайн и изследователски методи в психологията
6
60
2
Програма

 

Задължителни дисциплини - специализиран модул

ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
Психология на здравето - културални аспекти 4 60 3 Програма
Клинична психология на здравето 4 60 3 Програма
Позитивна психология и здраве 4 60 3 Програма
Статистически методи в психология на здравето за напреднали                 4 60 3 Програма
Здравни политики 2 30 3 Програма
Сън и здраве 2 30 3 Програма
Палиативни грижи и хронична болест 4 60 3 Програма
Стигма и предразсъдъчни отношения 3 45 4 Програма
Етика и здравна политика 4 60 4 Програма
Качествени изследователски методи в психологията на здравето 4 60 4 Програма
Здравословният начин на живот - новата религия 4 60 4 Програма
Културни модели на екзистенциалните преживявания 2 30 4 Програма
Съзнание и човешко поведение 3 45 4 Програма
Управление на поведението в личния и професионалния живот 4 60 4 Програма
Парасуицидно и суицидно поведение 2 30 5 Програма
Психология на емоционалните регулации 2 30 5 Програма
Психология на здравето в късна зряла възраст 3 45 5 Програма
Тормоз и виктимизация от връстниците 2 30 5 Програма
Човешкото тяло: социокултурни контексти 3 45 5 Програма

Избираеми дисциплини:

Студентите са длъжни да наберат от избираеми дисциплини през 3 сем. - 5 кредита, през 4 сем. - 7 кредита, през 5 сем. - 6 кредита.

 

ДИСЦИПЛИНИ ECTS ЧАСОВЕ СЕМЕСТЪР УЧЕБНА ПРОГРАМА
Технологии, здраве и благополучие 4 60 3 Програма
Идеографични техники за проучване на личностни особености 2 30 3 Програма
Подготовка и управление на европейски проекти 4 60 3 Програма
Социология на медицината и здравеопазването 4 60 3 Програма
Психосоциално развитие и здраве в ранна зряла възраст 2 30 3 Програма
Философия на храненето 4 60 3 Програма
Житейски кризи: Групово-консултативна работа 3 30 3 Програма
Личностни детерминанти на здравното поведение 2 30 4 Програма
Социално-икономически детерминанти на здравето и благополучието 2 30 4 Програма
Virtual world psychology 3 45 4 Програма
Психосоциално развитие и здраве в средна зряла възраст 2 30 4 Програма
Социални политики 2 30 4 Програма
Удоволствието - норма, патология 2 30 4 Програма
Консултативна и терапевтична роля на психолога в условията на социална услуга за лица с Генерализирани разстройства на психичното развитие 5 45 4 Програма
Психологически аспекти на кърменето 2 30 5 Програма
Бебето в отношенческата система - психично развитие и здраве 2 30 5 Програма
Реинтеграция на хора със сърдечно-съдови и онкологични заболявания 4 60 5 Програма
Социална работа и социална терапия 4 60 5 Програма
Професионален стрес и превенция на здравето в организацията 2 30 5 Програма
Ранно детско развитие - норма и патология 5 60 5 Програма
Специализирани изследоватески инструменти в психологията на здравето 2 30 5 Програма
Практикум - интервенции в превантивната работа с юноши, употребяващи психоактивни вещества 4 60 5 Програма
Основни консултативни умения  - втора част, с практикум 4 45 5 Програма
Практикум 1 4 45 3 Програма
Практикум 2 4 45 4 Програма
Практикум 3 4 45 5 Програма

График на учебните занятия и изпити

Зимния семестър 03.10.2022 г. - 20.01.2023 г

Летен семестър 20.02.2023 г. - 09.06.2023 г.

Зимна изпитна сесия 23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

Лятна изрпитна сесия 12.06.2023 г. - 07.07.2023 г.

Поправителна сесия 21.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

Разписи и графици

Защита на дипломни работи за МП Психология на здравето - 06.07.2023 г., от 10:00 ч., зала 63/Ректорат

В А Ж Н О !   ПРОЦЕДУРА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ тук

 

 

Прием за учебната 2023/2024 г.

 

 

Прием за учебната 2023/2024 г.