Докторантски четения '2016

На 26 и 27 септември 2016 г. в Конферентната зала на Ректората се проведоха "Докторантски четения`2016" с участници от различни специалности на Философски факултет. С това се постави началото на нова традиция в докторантското обучение на Факултета - да се даде ежегоден форум за изява на докторантите през м. септември.

Жури в състав  проф. д.ф.н. Оля Харизанова, проф. д.пс.н. Йоана Янкулова, доц. д-р Светла Маринова, доц. д-р Борис Попиванов, доц. д.н. Иван Кабаков, гл.ас. д-р Елена Калфова и гл.ас. д-р Цветина Рачева оцениха представените текстове, презентирането им поставяха въпроси и модерираха породилите се дискусии.

В края на събитието всеки от докторантите получи свидетелство за участие, а четири разработки бяха отличени с грамоти като много добри и с потенциал за развитие. Това бяха докладите на Димитър Кацарски от специалност „Социология“ – „Сблъсъкът между „реалното“ и „не-реалното“: теоретична разработка на понятието за „игра“, на Росен Стефанов от специалност „Библиотечно-информационни науки и културна политика“ – „Бариери и предизвикателства пред използването на модерните системи за цитатна справка и анализ като метод за оценяване на научноизследователска дейност“, на Георги Герджиков от специалност „Философия“ –„Прогресизъм, песимизъм, плурализъм“ и на Калоян Атанасов от специалност „Психология“ –„Ислямски религиозни предпоставки на насилието“.

Най-добрите доклади предстои да бъдат отпечатани в специализирано издание с докторантски статии (на книжен носител и в електронен формат) през декември 2016 г.

До нови срещи на "Докторантските четения '2017"...