Organizational psychology and cross-cultural management

Обща информация


Duration of instruction: 3 semesters

Form of instruction: Part-time

Director: Prof. Snezhana Ilieva, PhD, DSc

E-mail: seilieva@phls.uni-sofia.bg; sn_ilieva@abv.bg

Coordinator: Anna Ivanova

E-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg    Tel: 02/971 51 84

 

          The Master's program in Organizational psychology and cross-cultural management is designed to prepare professionals to explore and analyze organizational processes and behavior in the context of intercultural interaction and cooperation. The preparation is carried out in problem areas which are basic for contemporary organizations: cross-cultural communication, cross-cultural work and organizational psychology, intercultural dialogue and conflict management, organizational development and consulting, human resources management, coaching and leadership development, team management and development, virtual work and organization, diversity and multiculturalism in organizations.

   The Master’s program in Organizational Psychology and cross-cultural management provides knowledge and skills in the field of organizational psychology, taking into account cross-cultural perspective in the study of human behavior in organizations, and meets their requirements for cross-cultural competence and tolerance in human resources development. The third term provides disciplines with primarily applied orientation allowing and helping students to write their final thesis. The Master’s program ends with a thesis defense. The thesis represents a theoretical and empirical research in scientific field, selected by the student, which is implemented under the guidance of a supervisor. The defense of the thesis takes place after the third semester in front of a scientific committee of professors.

   Graduates of the Master's program can have career development as organizational psychologists, organizational consultants, and specialists in organization development and human resources management in national and international organizations. They can work as experts and trainers, organizational consultants, specialists in organizational diagnosis and organization development, human resource management and recruitment managers, as well as occupying managerial positions in organizations in the public and private sectors.

To qualify for the MA programme in Organizational psychology and cross-cultural management, applicants should:

• Have received a Bachelor degree with good results from a recognized university.

• Have a proof of proficiency in written and spoken English.

• Provide curriculum vitae.

• Attend an interview.

Applicants who successfully pass the interview will be ranked based on the Overall Average Grade of their Bachelor studies.

 

Процедури по дипломиране

ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г. 

 

Всеки, който желае да се дипломира през месец март 2019 г. и не е подал все още Молба за одобрение на тема на магистърска теза и научен ръководител, може да го направи в срок от 22.10.2018 г. до 21.12.2018 г. най- късно, в катедра "Публична администрация", бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, кабинет 112, при г-жа Анна Иванова, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа.

Молбата се предава предварително подписана от научен ръководител. Може да я изтеглите от ТУК.

 

Датите за държавни изпити все още не са известни, очаквайте определянето им през месец януари 2019г.

 

Формален вид

Титулната страница трябва да информира за:

1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;

2. Темата на дипломната работа;

3. Трите имена и факултетен номер на автора и електронна поща за кореспонденция;

4. Наименованието на магистърската програма;

5. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.

На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!

 

Важно:

Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.

Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа.

 

Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти“ http://phls.uni-sofia.bg/article/481  - изтегляте № 3.

Подавате молбата за магистърски програми -  ТОП р.ф.о., ТОП з.ф.о. и ОПКО р.ф.о. в блок 4, стая 237 на бул. „Цариградско шосе” 125 (при г-н Мехмедов).

Подавате молбата за магистърска програма ОПКМ на англ. език з.ф.о. в блок 4, стая  238 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Людмила Петрова)

 

Срок за подаване на молби в отдел „Студенти“: Ще бъде определен, след публикуване на датите за държавен изпит.

 

В отдел „Студенти“ изготвят справка дали сте семестриално завършили. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

Предаване на дипломната работа

Дипломната работа се предава в печатен вид с номерирани страници, подвързана със спирала, в два екземпляра с резюме и на диск + Декларация, удостоверяваща авторството на текста.

Предава се най-късно до  ???  Тази дата все още не е известна, ще бъде обявена през месец януари 2019г. в блок 4, стая 112 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Анна Иванова).

Определят се рецензенти, които предават рецензията си най-късно три дни преди датата на защитата в писмен вид и електронно я изпращат на кандидат-дипломанта.