Organizational psychology and cross-cultural management

Обща информация


Length of study: 4 semesters
Form of study: Part-time
Head: Prof. Snezhana Ilieva, PhD, DSc
E-mailseilieva@phls.uni-sofia.bg
CoordinatorAnna Ivanova
E-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Tel: 02/971 51 84

The Master’s degree program in Organizational Psychology and Cross-cultural Management in English is designed to prepare professionals to explore and analyze organizational processes and behavior in the context of intercultural interaction and cooperation. Preparation comprises the following problem areas that are fundamental to modern organizations: Cross-cultural communication, cross-cultural work and organizational psychology, conflict and crisis management, organizational development and consulting, human resources management, mentoring and coaching, team management and development, virtual work and organization.

Education in the Master’s program in Organizational Psychology and Cross-cultural Management is carried out in English language and it provides knowledge and skills in the field of organizational psychology, taking into account the cross-cultural perspective in studying of human behavior in organizations and meets the requirements of cross-cultural competence and tolerance in human resources development. The students develop knowledge and skills for working in a cross-cultural organizational environment and for application of work and organizational psychology achievements to organizational development and human resources management.

The third and fourth semesters are dedicated to studying of courses with predominantly applied orientation and to preparation related to writing the master’s thesis.

Admission: From winter semester

Terms of Admission
The applicants must have completed a Bachelor's degree or a Master's degree after secondary education in accredited higher education institutions in Bulgaria and abroad with a specialty in the following areas of higher education: Social, economic and legal sciences, Pedagogical sciences and Humanities.

Applicants who have completed a Bachelor’s degree or a Master’s degree in another speciality are also welcome, provided that they work under an employment/civil contract as specialists/consultants in the field of human resources, management, training and consulting of organizations. These applicants should submit, along with the other requested documents, a certificate issued by the organization where they work stating their position and length of service.

Persons who have graduated abroad can apply for the program when their length of study is three years (180 credits).

Minimum average grade from the diploma: Good.

The applicants should submit a Curriculum Vitae and a document certifying their written and spoken command of English and they must attend an interview, which is assessed with “Yes” or “No”.

The interviewers take into account the applicants’ communication skills, culture of expression, and motivation for admission to the master's program, as well as their previous experience.

The ranking, provided that they have received “Yes” at the interview, is based on the average grade from the diploma for completed bachelor's degree or master's degree, formed as the arithmetic mean of the average semestrial grades and the grades from the state examinations.

Professional qualification and realization

 1. Professional Qualification

The Master’s program develops knowledge and skills necessary for management and development of the “human” side of modern organizations, taking into account the role of cultural and individual differences in values, motivation and behavior of employees. Students acquire skills in cross-cultural communication, crisis and conflict management, emotional intelligence and intercultural sensitivity and develop competencies in applied areas significant to the modern organizations such as: Coaching and leadership development, team management and development, organizational development and consulting, strategic management and human resources management.

The graduates receive the qualification “Master” and acquire diagnostics and consulting practice rights.

 1. Professional Realization

The graduates of the Master’s program could pursue a successful and fulfilling career as organizational psychologists, organizational consultants, and experts in organizational development and human resources management in national and international organizations. They can work as experts and trainers, organizational consultants, organizational diagnostics and organizational development specialists, as well as managers in organizations in the public and private sectors.

Graduation
Students complete their two-year studies with the professional qualification "Master in Psychology - Work and Organizational Psychology" after successfully passing a state examination - Thesis Defense.

* The master’s thesis is a theoretical and empirical study in a scientific field chosen by the student, which is implemented under the guidance of a scientific supervisor. The thesis defense takes place after completion of the fourth semester in front of a state examination commission.

According to the curriculum, thesis defenses are held in two sessions:

According to the curriculum for the students who began their studies until the 2021/2022 academic year, including:
- First session – in March
- Second session – in July

According to the curriculum for the students who began their studies in 2022/2023 and all subsequent years:
- First session – in October-November;
- Second session – in March

Процедури по дипломиране

 


ДИПЛОМИРАНЕ месец МАРТ 2024 Г.


Стъпка 1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

По учебен план защитите на дипломни работи са в две сесии:

 • ЗА ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ, заявление се подава до 20-ТИ ДЕКЕМВРИ най- късно
 • ЗА ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ, заявление се подава до 20-ТИ АПРИЛ най- късно

подписано и сканирано на имейл: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg, с копие до избрания научен ръководител. Образец за заявления може да я изтеглите от ТУК►

 ВНИМАНИЕ:  По одобрената тема се работи до готовност. Повторно подаване на тази молба има само при промяна на научен ръководител или тема


Стъпка 2 . ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА

Допускането до защита става след подаване на молба по образец, която може да изтеглите от ТУК►

Подавате молбата в срок 09 - 16.02.2024 г. на имейл адреса на г-жа Людмила Петрова (инспектор отдел "Студенти") petrova@phls.uni-sofia.bg с копие до г-жа Анна Иванова (администратор на МП) anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg подписана и сканирана/снимана.

 ВНИМАНИЕ:  

 • В молбата задължително посочвате имейл адреса, с който сте регистрирани в системата МУДЪЛ.
 • В отговор на получената молба, инспектор отдел студенти изпраща справка за статуса Ви. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

Стъпка 3. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВАТА ДИПЛОМНА РАБОТА

На всички заявили желание да се дипломират през м. март 2024 ще бъде даден достъп до специално разкрито пространството в МУДЪЛ. То ще бъде озаглавено „Защити на дипломни работи – март 2024 г.“ и ще бъде достъпно в менюто „Моите курсове“.

В срок от 17.02.2024 до 07:59 ч. на 21.02.2024 г. дипломантът трябва:

 1. Да прикачи файла с дипломната работа като чернова във формат (.doc), (.docx) или (.odt). Друг формат, напр. (.pdf) не е разрешен. Файлът задължително да бъде озаглавен "Дипломна работа, фак. № ………….";
 2. Да декларира (с отметка) авторството на текста;
 3. Да натисне бутон за окончателно изпращане на документа. До един час след изпращане (възможно е и повече), системата автоматично генерира анализ на текста за наличие или липса на плагиат.

 ВНИМАНИЕ:  

 • Брой файлове за прикачване: Разрешен е само ЕДИН (заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения трябва да са в един файл)
 • Брой опити за прикачване на правилния файл: Един.
 • Системата ще приема качване на файлове до 07:59 часа, след това се затваря автоматично!!! До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи!!!

ФОРМАЛЕН ВИД
Титулната страница трябва да информира за:
1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;
2. Темата на дипломната работа;
3. Вида на разработката. На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!
4. Трите имена и факултетен номер на автора;
5. Електронна поща за кореспонденция;
6. Наименованието на магистърската програма;
7. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница (при качване на дипломните работи в Мудъл не се изисква подпис на титулната страница от научен ръководител)
Важно: Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа


Стъпка 4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И СТАНОВИЩЕ ОТ НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Научните ръководители в срок 21 - 24.02.2024 г. изготвят и качват в МУДЪЛ пространството:

 • Протокол за проверка на оригиналността на текста;
 • Становище.

Стъпка 5. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЦЕНЗИИ

Дипломни работи, за които има положително Становище се допускат до защита и се предават за изготвяне на рецензии на 24.02.2024 г. Рецензиите се предоставят на дипломантите чрез поставянето им в същото пространство в МУДЪЛ, не по-късно от три дни преди датата за защита.


Стъпка 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Защитите на дипломни работи ще се проведат, както следва:
Дата, час и място: Ще бъдат определени през м. януари 2024 г. 

Стъпка 7. УСПЕШНО ПОЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

След успешно положен държавен изпит задължителна е регистрация на следния линк: https://alumni.uni-sofia.bg/

И предаване в отдел „Студенти“ на 1 брой снимка 3,5х4,5 см. надписана с три имена и фак. №.

 ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.

 

 

ДИПЛОМИРАНЕ МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 Г.

ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

 • до 20-ТИ ДЕКЕМВРИ най- късно ЗА ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ,
 • до 20-ТИ АПРИЛ най- късно ЗА ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ,

подписана и сканирана на имейл: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg, с копие до избрания научен ръководител.

Може да я изтеглите от ТУК.

ДОПУСКАНЕ ДО ЗАЩИТА

Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти“ http://phls.uni-sofia.bg/article/481
  - изтегляте № 3.

Подавате молбата в срок 07 - 13.06.2021 г. на имейл адреса на г-жа Людмила Петрова (инспектор отдел студенти)  petrova@phls.uni-sofia.bg с копие до г-жа Анна Иванова (администратор на МП) anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg подписана и сканирана/снимана.

*В молбата задължително посочвате имейл адреса, с който сте регистрирани в системата МУДЪЛ.

*В отговор на получената молба, инспектор отдел студенти изпраща справка за статуса Ви. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.  

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

На всички заявили желание да се дипломират през м.юли 2021 ще бъде даден достъп до специално разкрито пространството в МУДЪЛ. То ще бъде озаглавено „Защити на дипломни работи – ... юли 2021 г.“ и ще бъде достъпно в менюто „Моите курсове“.

В срок от 14.06. до 07:59 ч. на 18.06.2021 г. дипломантът трябва:

1. Да прикачи файла с дипломната работа като чернова във формат (.doc) , (.docx) или (.odt). Друг формат, напр. (.pdf) не е разрешен. Файлът задължително да бъде озаглавен "Дипломна работа, фак. № ………….";

2. Да декларира (с отметка) авторството на текста;

3. Да натисне бутон за окончателно изпращане на документа. До един час след изпращане (възможно е и повече), системата автоматично генерира анализ на текста за наличие или липса на плагиат. 

Брой файлове за прикачване: Разрешен е само ЕДИН (заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения трябва да са в един файл)

Брой опити за прикачване на правилния файл: Един.

*Системата ще приема качване на файлове до 07:59 часа, след това се затваря автоматично!!! До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи!!!

ФОРМАЛЕН ВИД

Титулната страница трябва да информира за:

1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;

2. Темата на дипломната работа;

3. Трите имена и факултетен номер на автора;

4. Електронна поща за кореспонденция;

5. Наименованието на магистърската програма;

6. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.

* На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!

Важно:

Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.

Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа.

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА ТЕКСТА И СТАНОВИЩЕ ОТ НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Научните ръководители в срок 18.06. - 20.06.2021 г. изготвят и качват в МУДЪЛ пространството:

 1. Протокол за проверка на оригиналността на текста
 2. Становище.

РЕЦЕНЗИИ

Дипломни работи, за които има положително Становище се допускат до защита и се предават за изготвяне на рецензии на 21.06.2021 г.

Рецензиите се предоставят на дипломантите чрез поставянето им в същото пространство в МУДЪЛ, не по-късно от три дни преди датата за защита. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Защитите на дипломни работи ще се проведат на  ......2021 (....) от .... ч. в MS Teams.

УСПЕШНО ПОЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

След успешно положен държавен изпит в отдел „Студенти“ се предават:

 • 1 брой снимка 3,5х4,5 см. Надписана с три имена и фак. №;
 • бележка от библиотеката в бл. 2, ет. 2 и от библиотеката на ФФ, Ректорат, южно крило (подземие), че не се дължат книги.

График ще бъде изготвен и публикуван допълнително!!!

 

Учебен план и учебни програми

Curriculum –2023

Curriculum –2022

Compulsory Subjects

Crosscultural work psychology

Social psychology

Personality and individual differences

Organizational psychology

Crosscultural communication

Strategic management

Design and methodology of organizational and crosscultural research

Human resource management

Training and development

Seminar in organizational culture and behavior

Cultural characteristics and management models in East Asia

Conflict management and mediation

Consumer Behavior

Mentoring and coaching

Team management and development

Stress, health and safety at workplace

Practicum in Human resources development

Organization development and change management

Statistical methods in psychology

Performance management

Practicum in organizational consulting

Elective Subjects

Emotional intelligence and crosscultural competence

Social influence and persuasion

Crisis management

Innovation and entrepreneurship in organizations

Talent management and development

Virtual work and organization

Environmental psychology

New dimensions of work

Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав на програмата