ПРОГРАМА

Предварителна програма на Международна конференция по Публична администрация

„Международният трансфер на административни модели и инструменти:

възможности, ограничения и рискове"

София, СУ „Св. Климент Охридски“, 26-28 април 2017 г.

 

ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМАТА

 

26 април

9.00 – 9.30          Регистрация

9.30 – 10.00        Официално откриване, водещ: доц. Татяна Томова

Официални гости:

Проф. Анастас Герджиков, Ректор на СУ

Проф. Димитър Денков, Декан на Философски факултет

 

10.00 – 11.15     Пленарна сесия: Основни доклади;

Проф. Тодор Танев (СУ)„Фокусът на доброто управление: целта, ефективността, справедливостта или резултатът?“

Проф. Герхард Хамершмид (Herti School of Governance): “Реформата на Публичната администрация в Европа: Конвергенция или Продължаваща Хетерогенност“                                                                                             Фабрис Ларат (Ecole National d’Administration): “Ролята на националните школи по публична администрация в циркулацията на административни модели и инструменти: случаят на ENA”.

 

11.15 – 11.30     Кафе пауза

11.30 – 13.00     Първа тематична сесия: Общотеоретични  проблеми на международния трансфер на модели и политики, водещ: проф. Александър Маринов. Доклади:          

Проф. Ал. Маринов (СУ), „Контекстуалният анализ като условие за ефективен трансфер на модели на реформи“

Проф. Снежана Илиева, д-р Яна Чакърова, „ Ефективност на организационните практики за превенция на корупцията“

Д-р Борил Мечков (НБУ), „Публичното управление през погледа на екранните изкуства: граници на междукултурното взаимстване“

Доц. Георги Пеев (НБУ), „Използването на чужди административни модели в първите години на Третата българска държава“

Доц. Албена Танева (СУ), „Трансфер на знание и памет за държавната администрация“

Дискусия

 

13.00 – 14.00     Обяд

14.00 – 15.30     Втора тематична сесия: „Политическа икономия на България през последните 20 години“, модератор: доц. Красен Станчев

Доклади:          

Доц. д-р Огнян Боюклиев (Институт за икономически изследвания при БАН) : „Структура на аграрното министерство: проблеми и ефективност на администрацията“

Ас. Д-р Петя Брънзова (Институт за икономически изследвания при БАН): „Ролята на биоземеделието в новата Обща селскостопанска политика“

Георги Вулджев (Институт за пазарна икономика и ЕКИП): „Бюрокрацията в бизнеса – държавните предприятия“

Николай Вълканов (InteliAgro): „Пазар на селскостопанска земя и Общата аграрна политика в България“

Д-р Георги Ганев (Стопански факултет, СУ): „Икономиката на България: един дълъг поглед“

Гл. ас. Д-р Мария Коцева-Тикова(СУ): „Зелена икономика: оценка на резултатите от трансфера на европейски модели във ВЕИ сектора на България“

Дискусия

 

15.30 – 16.00     Кафе пауза

16.00- 17.30       Втора тематична сесия (продължение)

Доклади:          

Гл. ас. Д-р Милкана Мочурова (Институт за икономически изследвания при БАН): „Обобщена оценка на зелената икономика в България“

Хон ас. Стоян Панчев (Философски факултет, СУ и ЕКИП): „Държавно пенсионно дело и икономиката и политиката на България“

Георги Саракостов (бивш съдружник в Делойт България): „Държава, самоуправление и данъци“

Гл. ас. Д-р Катерина Войческа (УНСС, Институт за икономически изследвания при БАН): „Бенчмаркинг на финансовия мениджмънт – практика на трансфер“

Доц. д-р Красен Станчев (Философски факултет, СУ): „Политическа конкуренция и стопански реформи в България и Нова Европа“

Дискусия

18.00  Коктейл за добре дошли, ресторант Алма Матер

 

27 април

9.30 – 11.00    Трета тематична сесия: Секторни проблеми на трансфера на модели и политики, модератор: д-р Деница Хинкова

Доклади:          

Проф. Людмила Гузикова (Политехнически Университет, Санкт Петербург), „ Как да оценим ефективността на жилищната политика: случая на Русия“

Д-р Деница Хинкова (СУ), „ Трансферът на политики за хуманитарна помощ и възстановяване при бедствия в ЕС. Отвъд парадокса на уязвимостта“

Д-р Симеон Петров (СУ), “Ученето за политиките vs. трансфера на политики – политиката на заетост и OMK”

Д-р Любимка Андреева (СУ), „Промяната на публичното управление: ролята на регулаторната държава“

Дискусия

 

11.00 – 11.30.    Кафе пауза

11.30 – 13.00     Четвърта тематична сесия: Проблеми на трансфера на административни модели и практики, модератор: проф. Герхард Хамершмид

Доклади:          

Д-р Ана Даник Чеко (Университет „Йосиф Щросмайер“ в Осиек, Хърватия), „Обслужването на едно гише опростява ли хърватската административна процедура?“

Д-р Мариана Димитрова (НБУ), „Опитът в прилагането на системи за оценка на изпълнението в публичната администрация“

Д-р Милена Караджова (НБУ), „Правото на собственост в България – национални традиции и чужди модели“

Д-р Андрей Велчев (хон. преп. в ПУ), „Моделът на изграждане на обществена съпричастност при публично-частни партньорства: проблеми при прилагането в България“

Дискусия

 

13.00 – 14.00     Обяд

14.00 – 15.30     Пета тематична сесия: Териториални проблеми на трансфера на модели и политики, водещ: доц. Милена Стефанова

Доклади:          

Д-р Елена Калфова (СУ), „Сдружаване на общините за предоставяне на услуги – иновативна практика или ограничаване на самоуправлението?“

Доц. Климент Найденов, д-р Методи Иванов (ГГФ, СУ), „Регионални особености при трансфера на инструменти, влияещи при определянето на националната и регионалната политика на страната“

Доц. Милена Стефанова (СУ), „ Етикетът за иновации и добро управление на общинско ниво на Съвета на Европа – унификация на практики или измерване на специфики“

Д-р Атанас Славов (СУ), „Овластяване на гражданите: модели на директно гражданско участие в сравнителна регионална перспектива“

Дискусия

 

15.30 – 16.00     Кафе пауза

16.00 – 17.30     Шеста тематична сесия: Трансфер на модели и практики в областта на социалната политика и образованието, модератор: доц. д-р Татяна Томова

Доклади:          

Проф. Йежи Кшишковски (Лодзки университет, Полша), „ Детерминанти на въвеждането на Доброто управление в пост-комунистическите страни: случаят на социалните услуги в Полша“

Доц. Ярослав Дворак (Университет Кайпеда, Литва), „Родителите като ко-производители на услуги за предучилищно образование в Литва“

Д-р Владислав Акулов-Муратов (Национална академия по публична администрация към президента на Украйна), „Tеорията за отношенията между заинтересованите страни и международния трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения, рискове (случаята на националната политика за отглеждане и защита на децата)“

Доц. Татяна Томова (СУ), „Значение на трансфера на политики за развитието на социалната политика в България след влизането й в ЕС“

Дискусия

 

28 април

9.30 – 11.00        Кръгла маса: Международният трансфер на модели и политики: гледната точка на публичната администрация (съвместно с Института по Публична администрация), с участието на Флориан Хаузер (Европейска Комисия)

Main topics:

Европейска подкрепа за „добро управление и администрация“;

Международен обмен на знание и учене (“Quality Public Administration Toolbox” и “Transnational Cooperation”);

Възможности и предизвикателства на европейския подход;

Размишления за възможния бъдещ европейски подход.

 

11.00 – 11.30     Кафе пауза

11.30 – 13.00     Кръгла маса: Международният трансфер на модели и политики: гледната точка на публичната администрация

 

13. 00 – 14.00    Обяд

14.00 – 15.30     Докторантски четения, модератор доц. д-р Албена Танева

Доклади:          

Галина Стоянова (СУ), „Сравнителен анализ на философията и ефективността на политиките за превенция на зависимостите от психоактивни вещества в България и някои европейски държави“

Детелин Димитров (СУ), „Особености на използването на заградителни гранични съоръжения като инструмент на миграционната политика в някои страни от ЕС“

Венко Петков (СУ), „Преносимост на подходите за управление на изпълнението в администрацията на съдебната власт в различен културен и политико-управленски контекст“

Ясен Цветков (УНСС), „Предизвикателства пред административната система на сектор „Сигурност“ в процеса на интеграция към европейските практики“

Георги Темелков (СУ), „Отговорността на съветника за прехвърляне на добри практики на трети страни“

Георги Станков (СУ), „Когато гражданите предприемат действие: референдумът в община Горна Малина и неговите последствия“

                              

Дискусия

15.30 – 16.00     Кафе пауза

16.00 – 17.30     Докторантски четения

Доклади:          

Петя Кръстева (СУ), „ Международният трансфер на модели и политики - път към модернизацията на публичната администрация в Югоизточна Европа след разпада на Османската империя“

Николета Ефремова (УНСС), „Информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика в България – сравнение с практиката на Португалия, Латвия и Полша“

Тодор Ижбехов (СУ), „Трансферът на политики в образователната сфера: същност, значение,  възможности и ограничения“

Лилия Еленкова (СУ), „Пресечени точки между ECVET и ECTS, ползи от синхронизиране на двете системи. Примерът Малта.“

Искра Милева (СУ), „Сравнителен анализ на стратегически подходи за оптимизиране на отношенията „държава - висше образование и наука - социална практика“ във водещи страни“

Мариела Йорданова (СУ), „Трансфер на модели и практики при създаването на академичните програми по публична администрация в България“

Дискусия

ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМАТА