ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Описание

  • Следдипломната квалификация по оценка на въздействието е насочена специално към държавни служители и професионалисти от частния и неправителствен сектор занимаващи се с разработване на политики.

  • Завършилите следдипломната квалификация ще придобият конкретни умения за извършване оценка на въздействието, която е от решаващо значение за реализирането на стратегии в публичното управление.

  • Учебната програма се осъществява съвместно между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по публична администрация.

  • Лекторите в следдипломната квалификация по оценка на въздействието са професионалисти в практически опита в държавната администрация, НПО и частния сектор.

  • Първото обучение започва през март 2017 г.

  • Обща продължителност: 4 месеца, смесена форма на обучение – присъствено и електронно

  • Обучение: петък и събота (групови и индивидуални задачи).

Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет.

Документите за прием на кандидатите се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч. в периода от 23.01 2017 г. до 15.03.2017 г.

• Копие на диплома за завършено висше образование;

• Заявление по образец - ИЗТЕГЛИ

• СV

Такса за обучение: 750 лв.

По банков път: IBAN – BG52 BNBG 9661 3100 174301 ; BIC - BNBGBGSD

В паричен салон на СУ: Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Таксата за обучение може да се плаща разсрочено.

За допълнително информация:

От СУ: д-р Елена Калфова, тел. 029715184, е-mail: elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

От ИПА: Николай Бизев, гл. експерт, тел. 02/940 25 61, е-mail: n.bizev@ipa.governent.bg

ИЗТЕГЛИ ПОСТЕР

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ