Покана за участие в конференция на тема: Да преосмислим Европейския съюз, 11-12 май 2017 г., София

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Катедра „Европеистика“

Жан Моне Център за високи постижения

 с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“

 

 и Фондация „Ханс Зайдел“

 

организират

 

Четвърта международна конференция на тема:

Да преосмислим Европейския съюз

 

11-12 май 2017 г., София

Място: Конферентна зала на Дома на Европа в България, ул. „Г.С. Раковски“, №124

 

Последните няколко години от развитието на Европейския съюз бяха белязани от възникването на редица кризи, като повечето от тях все още не са преодолени и дори имат потенциала да се задълбочат допълнително. Като примери можем да посочим световната икономическа и финансова криза, възхода на радикалните националистически движения в някои държави членки на ЕС, намаляването на доверието към европейските институции и структури, вероятността за т.нар. Грекзит, референдумът за Брекзит и дискусиите за други бъдещи възможни „екзити“ от ЕС.

Кризата на много нива в Европейския съюз провокира въпроси относно ефективността на политиките на Съюза и относно готовността на държавите членки да следват общите правила, дискусии за „повече или по-малко Европа“. Стана ясно, че има нужда от нови идеи за преоформяне и реорганизиране на ЕС, за да може той да си възвърне доверието на европейските граждани.

Основната цел на организираната международна конференция е да засили този дебат и да ангажира вниманието на участниците и публиката с най-актуалните проблеми на европейската интеграция. Участниците ще имат възможността да обсъдят иновативни и устойчиви решения на стратегическите предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Предлагаме форум за дебат, в рамките на който да се коментира и преосмисли европейската интеграция, да се обменят нови идеи, различни гледни точки и да се помисли за бъдещето на ЕС.

Насърчаваме участниците да предложат теми и доклади, свързани със съвременните трансформации, както и с предложения за съответните изменения в рамката на ЕС, с които да те да бъдат посрещнати.

Темите могат да бъдат следните, без списъкът да е изчерпателен:

 • Кризи в ЕС – Предизвикателства, заплахи и възможности;
 • Настоящи тенденции в развитието на ЕС и необходимостта да преосмислим концепцията за ЕС;
 • Ефективност на политиките на ЕС – заетост, икономически растеж, конкурентоспособност;
 • Дефицитите в ЕС (на демокрация, представителство, лидерство) и как да се справим с тях;
 • Съюз на свобода и сигурност;
 • Развитие на еврозоната
 • Културни предизвикателства и изграждане на обща европейска идентичност;
 • Ролята на ЕС в глобален мащаб;
 • Разширяване на ЕС и европеизация на страните от Югоизточна Европа;
 • Визии за бъдещето на европейската интеграция.

 

Конференцията е предназначена основно за преподаватели от държавите членки на ЕС, както и от държави, които са кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС; или държави, които са част от Европейската политика за съседство. Конференцията е отворена за анализатори на  различни теми и въпроси, свързани с ЕС.

 

Важни дати:

Срок за изпращане на заявка за участие (приложена по-долу): 28 февруари 2017 г.

Заявилите участие ще бъдат уведомени за решението на Научния и организационен комитет до 31 март 2017 г.

Срок за изпращане на докладите на одобрените участници: 5 май 2017 г.

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в специален сборник, след като бъдат рецензирани.

Научен и организационен комитет

 1. Проф. д-р Ингрид Шикова, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – председател на Научния и организационен комитет
 1. Проф. Екарт Щратеншулте - Директор на Европейската академия, Берлин, Германия
 2. Проф. дсн Георги Димитров, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 3. Доц. дпн Калоян Симеонов, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 4. Доц. д-р Йован Андоновски, Факултет по право, Университет „Гоце Делчев“, Македония
 5. Доц. д-р Михаела Барбиеру – Факултет по социални науки, Университет в Крайова, Румъния
 6. Гл. ас. д-р Мируна Балошин, Факултет по европейски въпроси, Babes-Bolyai University, Клуж Напока, Румъния
 7. Доц. д-р Мирела Велева, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 8. Доц. д-р Теодора Калейнска, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
 9. Богдан Мирчев, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ – България
 10. Гл. ас. д-р Гергана Радойкова, катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 11. Д-р Енико Гал, Централноевропейски университет, Будапеща, Унгария 
 12. Д-р Борислав Мавров, Европейски институт, България

 

Работни езици:

Работните езици на конференцията са английски и български.

 

Програма на конференцията:

Конференцията ще започне в 9:00 часа на 11 май 2017 (цял ден) и ще приключи към 13:00 часа на 12 май 2017 г. Подробна програма ще бъде изпратена до участниците няколко дни преди събитието.

 

Финансови въпроси:

 

Не се изисква такса за участие в конференцията.

 

За участниците от страната (които са лектори) пътните разходи с автобус или влак, както и разходите за настаняване за до три нощувки се покриват от организаторите.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.

Всеки доклад следва да включва абстракт, 5 ключови думи и JEL класификация (за докладите на български език тази информация се подава на български и английски език, а за докладите на английски език – само на английски език). Абстрактът следва да бъде един параграф, между 100 и 200 думи, като следва да обобщава целта, методите, резултата и изводите от доклада. Източниците в библиографията на кирилица следва да бъдат допълнително транслитерирани и на латиница (в скоби след посочването на източника на кирилица).    

Максимален обем: 10 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, …

Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, първа буква от първото име, година на публикуването (в скоби), заглавие (италик), издателство и място на издаване, както и евентуално страница. Пример: Smith, D. (2008), The Cultural Foundations of Nations, Blackwell Publishing, Oxford, р.5.

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Катедра „Европеистика“, Философски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Център за високи постижения „Жан Моне“, с подкрепата на Програма „Еразъм плюс“ и Фондация „Ханс Зайдел“

 

Четвърта международна конференция:

Да преосмислим Европейския съюз

11-12 май 2017 г., София

1........................................................................................................................................

/Име, презиме и фамилия на автора/

 

2........................................................................................................................................

/Академична длъжност и научна степен/

 

3........................................................................................................................................

/Съавтор(и)/

 

4........................................................................................................................................

/Висше училище, организация, институция/

 

5........................................................................................................................................

/Адрес за кореспонденция, телефон, е-mail/

 

6........................................................................................................................................

/Заглавие на доклада/

 

7. ........................................................................................................................................

/Предложение за включване на доклада в някои от тематичните панели, описани в поканата/

 

8. Абстракт (до 200 думи), 5 ключови думи и JEL класификация

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

9. Заявката за участие изпратете на: euconference2017@gmail.com до 28 февруари 2017 г.