Учебен план и учебни програми

Обща информация


Учебен план на магистърската програма

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Психология на масовото поведение
6
60
Програма
Политическа психология
7
90
Програма
Юридическа психология
4
45
Програма
Психология на девиантното поведение
4
45
Програма
Основи на правото
5
60
Програма
Наказателно право
4
45
Програма
Криминалистика
4
45
Програма
Социално-психологически тренинг
4
45
Програма
Организирана престъпност – история и съвременни тенденции
10
90
Програма
Психология на религията
4.5
60
Програма
Социални проблеми и обществено мнение
2
30
Програма
Междукултурни статистически анализи на престъпността
4.5
60
Програма
Разработване на магистърска теза
15
120
 

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Психология на всекидневието
4
45 
Програма
Психология на агресивното поведение 4 45 Програма
Правни проблеми на малцинствата
4
45
Програма
Планиране и реализация на социалнопсихологическите изследвания: перспективата на качествената методология
4
45
Програма
Публична реч и пропагандно влияние
4
45
Програма
Социална политика към младежката престъпност
4
45
Програма
Международноправна защита на правата на човека
4
45
Програма

Забележка: Избираемите дисциплини ще се обявяват съобразно заетостта на преподавателите в интервала І–ІІІ семестър.

От предложените избираеми дисциплини студентите избират задължително по една за всеки семестър- общо три за цялото обучение, или общо 135 ч. – 12 кредита