Учебен план и учебни програми

Обща информация


Учебен план на програмата

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
История на клиничната психология
4
30
Екзистенциална психология
4
30
Програма
Невропсихология
4
30
Програма
Психодинамични теории в клиничната практика
7
45
Програма
Адаптация и справяне с житейските кризи
7
45
Програма
Нарушения на развитието
4
30
Програма
Психофизиология и психофизиологични разстройства
7
45
Програма
Органични и ендогенни психични разстройства
7
45
Програма
Групов тренинг-практикум
4
30
Програма
Студентски семинар “Етични и деонтологични проблеми на клиничната практика"
4
30
Програма
Психосоматика
7
45
Програма
Поведенческа медицина
4
30
Програма
Умения и стратегии за психологическо консултиране
4
30
Програма
Психотерапия и кризисни интервенции
7
45
Програма
Студентски семинар “Подходи в клиничната и консултативната практика"
4
30
Програма
Психични разстройства при злоупотреба с психоактивни вещества
4
30
Програма

Избираем модул Клинична практика (видове умения)

Брой часове от клиничната практика 1500 ч. – 60 ECTS

ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Личен опит и базови умения за консултиране
8
200
Програма
Диагностика и интерпретацияна когнитивни дисфункции вдетска и зряла възраст иподходи за интервюиране
8
200
Програма
Диагностика и оценка на интелектуалното функциониране в детска и зряла възраст
6
150
Програма
Невропсихологична диагностика и оценка на езиковото функциониране в детска възраст. Оценка и терапия при разпад на езиковата система
4
100
Програма
Диагностика на личностното функциониране. Емоционални и поведенчески нарушения
4
100
Програма
Консултиране и терапия на лица с хронични заболявания
3.5
90
Програма
Оценка на психичните състояния.Умения за консултиране и изготвяне на терапевтични стратегии в клиничната практика
6
150
Програма
Оценка на личностовото и социалното функциониране при зависимости
6
150
Програма
Оценка и терапия на психосоматични проблеми
6
150
Програма
Оценка и терапия на личностови разстройства
6
150
Програма
Сексуални дисфункции. Изготвяне на терапевтични планове и програми
2.5
60
Програма
Съдебно-психологическа експертиза
4
100

 Програма

От предложените избираеми дисциплини студентите избират най-малко три за цялото обучение

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ECTS
ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРИ
УЧЕБНА ПРОГРАМА
Проективни методи в клиничната практика
4
30
Програма
Семейно консултиране и фамилна терапия
4
30
Програма
Дислексия: диагностика и терапевтични подходи
4
30
Програма
Поведенчески нарушения и асоциално поведение
4
30
Програма
Психологическа оценка и консултиране при сексуални дисфункции
4
30
Програма
Психологическа рехабилитация на терминално и хронично болни
4
30
Програма
Социално-психологически тренинг при хронично и терминално болни
4
30
Програма
Суицидни кризи при деца и юноши
4
30
Програма
Психологическо консултиране и терапевтични подходи при деца с агресивно, хиперактивно и тревожно поведение
4
30
Програма
Психопатологията, психотерапевтите и психиатрите в киното
4
30
Изследване на ценностите: теоретични проблеми и експериментални подходи
4
30
Програма
Психогенетика: когнитивен и поведенчески фенотип при дисморфични синдроми
4
30
Програма
Психоонкология: психологически аспекти на работата с индивиди и фамилии, засегнати от злокачествени заболявания
4
30
Програма
Психология на стареенето: психични състояния и проблеми на стареенето
4
30
Програма
Въвеждане в психодрамата и груповата психотерапия
4
30
Програма
Медикаментозно лечение в психиатрията
4
30
Програма
Трансплатационна психология
4
30
Програма
Психоаналитична психотерапия. Среща на теорията и практиката
4
30
Програма
Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма
4
30
Програма
Психотерапевтични практики при психосоматични заболявания
4
30
Програма