Форуми и събития

Обща информация


 

18.01.2022 г. | от 18:30 ч.
в ел.платформа zoom: https://us02web.zoom.us/j/86931809630

Какво всъщност се случва в Казахстан?

Онлайн публична лекция на проф. дпн Татяна Дронзина: за контакт: i_ivanov@phls.uni-sofia.bg | покана

 

26.10.2017 г. | София, Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски“ №124

Научна конференция: ЕС след 2020 г. - в търсене на идентичност, устойчивост и растеж
По случай годишнината на Българската асоциация за европейски изследванияЗаявка за участие с доклад - краен срок: 10.07.2017 г., за контакт: d.hadjinikolov@unwe.bg | »Условия за участие с доклад, такси и изисквания | »Предварителна програма

 

27.05.2017 г. | София, СУ "Св. Кл.Охридски", Ректорат, Aula Magna
Международна научна конференция: Бъдещето на ЕС и Източна Европа
По случай 30-т години катедра "Политология" на Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Важни дати: до 28 април 2017 г. изпращане на заявка за участиедо 19 май 2017 г. изпращане на докладите или на подробни резюмета (изисквания) | Работни езици: български и английски | Финансови въпроси: не се изисква такса за участие | » Програма на конференцията


27.05.2017 | Sofia, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Aula Magna
International Conference: The Future of EU and Eastern Europe
Celebrating the 30th Anniversary of the Political Science Department of University of Sofia “St. Kliment Ohridsky”.
Deadline for sending an application form28 April 2017 | Deadline for submission of the paper (paper requirements)19 May 2017 | Working languages: English and Bulgarian | There is no participation fee for the conference. | » Conference programme

Научна конференция: Бъдещето на ЕС и Източна Европа

  Важни дати:
• до 28 април 2017 г.: изпращане на заявка за участие
• до 19 май 2017 г.: изпращане на докладите или на подробни резюмета (изисквания)
 

Работни езици:
• английски
• български

 

Финансови въпроси:
• не се изисква такса за участие в конференцият

27 май 2017 г. | София, Aula Magna, Ректорат на СУ

» Програма на конференцията

По случай отбелязване на 30-годишнината на Катедра „Политология“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

След 1990 година Европейският съюз имаше решаващо значение за държавите от Централна и Източна Европа. ЕС зададе основната цел на тяхното политическо развитие, неговата „мека сила“ повлия върху формирането на техните институции и процедури. Част от тези държави, включително и България, вече са членки на ЕС и неговото влияние върху тях е много по-пряко и видимо. Други се стремят към членство, а трети – като Русия – са тръгнали по свой собствен път, но тяхното развитие също е повлияно и структурирано от взаимодействието им с ЕС.

В настоящия момент Европейският съюз преживява множество кризи, някои от които са изключително сериозни. Финансовата архитектура на Еврозоната е поставена пред изпитание. Въпреки, че апогеят на кризата беше по-скоро през 2012 г., все още остават неразрешени редица проблеми, свързани с фискалната координация и интеграция, която продължава да тревожи ЕС. Публичният дълг на държавите от южната част от ЕС все още е тежък проблем, който хвърля сянка върху политическите процеси в Гърция, Италия и Испания. Референдумът за излизане на Обединеното кралство от ЕС е вероятно най-сериозният удар, който е понасял ЕС от историята на своето съществуване. Напускането на втората по големина икономика и на първата военна сила в ЕС без съмнение ще има тежки последици за бъдещото политическо развитие на европейското обединение.

Мигрантската криза внася допълнително напрежение и засяга нормалното протичане на политическите процеси в ядрото на ЕС – Германия, Франция и Холандия. В комбинация с нарастването на терористичната заплаха, кризата създава „благоприятна“ почва за разгръщането на националистически и популистки партии, които съвсем открито поставят като своя основна цел дискредитирането на ЕС.

Не на последно място, нестабилността по отношение гарантирането на сигурност на глобално ниво е все по-видима – не само заради неразрешените конфликти в Близкия Изток и Източна Украйна, но също и заради възраждането на авторитарните тенденции в ключови регионални играчи, като Русия и Турция. Като добавим към всичко това и факторът непредвидимост след избора на Тръмп за президент на САЩ, бъдещето на ЕС и Източна Европа се превръща в тема, по която има нужда от сериозна академична дискусия.

Тематични области за дискусия

 • Общ поглед към перспективите пред ЕС: разширяване или свиване?
 • Криза или залез на европейската демокрация: колко ефективно ЕС защитава и насърчава демокрацията?
 • Въздействието на финансовата криза върху институционалната архитектура на ЕС и неговите политическите ефекти.
 • Бежанци, мигранти и популисти – коя е най-голямата заплаха?
 • Меркел или Орбан: влиянието на популизма върху бъдещето на ЕС?
 • Проблемът корупция: ще бъде ли забравен от съображения за сигурност?
 • Външна политика или външни политики на ЕС: Украйна, Русия и Източна Европа?
 • Каква е Източна Европа 27 години след падането на Берлинската стена?
 • Западните Балкани и ЕС: завръщане на регионите?
 • Турция: потенциален член на ЕС или негов съперник?
 • Сирийската криза след избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ: как се позиционира Европа?

Важни дати:
• до 28 април 2017 г.: изпращане на заявка за участие
• до 19 май 2017 г.: изпращане на докладите или на подробни резюмета (изисквания)

 

Работни езици:
• английски
• български

 

Финансови въпроси:
• не се изисква такса за участие в конференцият

International Conference: The Future of EU and Eastern Europe

 

 

Important deadlines:
28 April 2017: Deadline for sending an application form
19 May 2017: Deadline for submission of the paper (paper requirements)

 

Working languages:
• English
• Bulgarian

 

There is no participation fee for the conference

May 27, 2017 | Sofia, Bulgaria, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Aula Magna

» Conference programme

Celebrating the 30th Anniversary of the Political Science Department of University of Sofia “St. Kliment Ohridsky”

The EU has been of crucial importance for the countries of Central and Eastern Europe since 1990. It has provided an overriding goal for their political development, and it has projected its “soft power” in the shaping of their institutions and political practices. Some of these countries, including Bulgaria, have already become members of the EU and for them its influence has been much more direct and visible. Others are aspiring members. Still others – like Russia - have taken a path of their own but their development has also been influenced and structured by interaction with the EU.

At the moment the EU is undergoing a variety of crises some of which are quite serious. The financial architecture of the Eurozone has been put to the test. Although the peak of this crisis was probably in 2012, there are unresolved issues concerning fiscal coordination and integration, which continue to trouble the EU. The public debt management in the Southern periphery of the EU continues to be an issue and it casts its shadow over political processes in Greece, Italy and Spain.

The Brexit referendum was probably the most serious hit which the EU has taken in its recent history. The exit of the second largest economy and the country with the most serious military capability among the EU members will no doubt affect future political developments.

The so called migration crisis also adds pressure and affects political processes in the core countries of the EU – Germany, France and the Netherlands. Combined with the rise of terrorist activities this crisis provides a fertile ground for national-populist parties whose openly states aim is to dismantle the EU.

And finally, the deterioration of the global security situation is quite visible not only because of unresolved military conflicts in the Middle East and Eastern Ukraine, but also because of the rise of the authoritarian tendencies in key regional players such as Russia and Turkey. When the unpredictability factor of the Trump election in the US is added to that, the future of the EU and Eastern Europe become topics in need of serious academic discussion.

In this relation, the department of Political Science at the University of Sofia invites papers which should fall in some of the thematic areas listed below:

 • Generalizing on EU prospects: enlargement or shrinking?
 • EU democracy in crisis or in decline: how effective is EU in protecting and promoting democracy?
 • The impact of the financial crisis on the institutional architecture of the EU and its political implications.
 • Refugees, migrants and populists: who is the biggest danger?
 • Merkel or Orban: the impact of populism on the future of the EU?
 • The issue of corruption: is it going to be forgotten due to security considerations?
 • Foreign policy or foreign policies of the EU: Ukraine, Russia and the Eastern Europe.
 • What is Eastern Europe 27 years after the fall of the Berlin wall?
 • The Western Balkans and the EU: a return of the regions?
 • Turkey: a potential member or a rival of the EU?
 • The Syrian crisis after the Trump election in the US: where does Europe stand?
Важни дати:
• до 28 април 2017 г.: изпращане на заявка за участие
• до 19 май 2017 г.: изпращане на докладите или на подробни резюмета (изисквания)
 

Работни езици:
• английски
• български

 

Финансови въпроси:
• не се изисква такса за участие в конференцият

27 май 2017 г. | София, Aula Magna, Ректорат на СУ

ЕС след 2020 г. - в търсене на идентичност, устойчивост и растеж

26.10.2017 г. | София, Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски“ №124
Научна конференция по случай годишнината на Българската асоциация за европейски изследвания

Заявка за участие с доклад - краен срок: 10.07.2017 г., за контакт: d.hadjinikolov@unwe.bg | »Условия за участие с доклад, такси и изисквания | »Предварителна програма

Профил на конференцията

Какъв ще бъде Европейският съюз през новото десетилетие, как той ще успее да постигне висок, но при това устойчив икономически растеж, без да предизвиква нежелани вътрешни и външни дисбаланси? Това е въпросът, който ще е в центъра на вниманието в рамките на първия панел. Ще се дискутират бъдещето на единната валута, социалната цена на политиката на икономии и бюджетни ограничения, постиженията в опазването на околната среда и новите предизвикателства в тази сфера. Не може да се подмине и едно друго предизвикателство - постигането на съгласие по следващата многогодишна финансова рамка, определянето на нейните приоритети и на финансовите инструменти за тяхното постигане.

Вторият панел ще анализира утвърждаването на европейската идентичност и европейското гражданство – пътищата и средствата за противодействие на усилващия се популизъм и национализъм. Ще се търсят възможностите за усъвършенстване на институционалната система на Съюза, за постигането на по-голяма демократичност и прозрачност в процеса на взимане на решения.

Новото десетилетие се очертава да започне в условията на международна нестабилност и увеличаващи се рискове от тероризъм и конфликти. Каква трябва да бъде ролята на Европейския съюз в тази нова международна обстановка, може ли той да стане фактор на стабилност, за да се превърне светът в едно по-уютно място за живеене? Какви са перспективите пред единната политика за отбрана и сигурност, докъде може да стигне тя? Това ще са част от въпросите, дискутирани в рамките на третия панел.


Организационен комитет

проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов – председател | проф.д-р Динко Динков | проф.д-р Ингрид Шикова | проф.д-р Искра Христова-Балканска | доц. д.п.н. Калоян Симеонов | доц.д-р Валентин Петрусенко | доц.д-р Георги Чанков | доц.д-р Емилия Георгиева | доц.д-р Румяна Коларова | доц.д-р Теодора Калейнска | гл.ас. д-р Гергана Радойкова | гл.ас. д-р Катя Христова-Вълчева | д-р Драгомир Стоянов | д-р  Теодора Делисивкова.


Публикувано на: 29.06.2017 | А.Димитрова