НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ” ЮНСКА СЕСИЯ` 2017 година

ЮНСКА СЕСИЯ` 2017 година

”бакалавър” и „магистър”

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 06 юли 2017 г. (четвъртък) начало: 9,00 часа

УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 10 юли 2017 г. (понеделник) начало: 9,00 часа

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА – 11 юли 2017 г. (вторник) начало: 9,00 часа

Молби за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа се подават до 30 юни 2017 г. включително в - отдел „Студенти”, блок 4 – Философски факултет, етаж 2 - каб. № 239 - г-н А. Мехмедов – за бакалаври редовно и задочно; магистри- БИТ, УЕС, ИКЧ- задочно) - каб. № 237- г-жа Р.Тончева – за магистри (БИНКП – задочно) В срок до 30 юни 2017 г. в Катедрата (каб. 413) се представят:

 готовите дипломни работи – в 2 екземпляра (в деня следзащитата се получава единият обратно);

 магнитен носител - диск ;

 попълнена декларация - по образец;

 уверение за успех (над 5,50) – за „бакалавър”

 мнение на научния ръководител за допускане до защита.

При получаването на рецензията на дипломната работа, всеки дипломант ще се запознае с примерния график на явяване на защита. При по-голям брой дипломанти е възможно защитите на дипломни работи да продължат два дни. Държавните изпити ще се проведат в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” – бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 1, етаж 4.

Залите ще бъдат определени допълнително.