Преподавателски състав на програмата

Обща информация


Преподавателски състав на програмата

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДИСЦИПЛИНИ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА КОНТАКТИ

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Директор на програмата

Автобиография

Ценности и трудова мотивация; Организационна култура; Организационно консултиране; Организационно развитие и управление на промяната.

 

seilieva@phls.uni-sofia.bg

+35929308246

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова

 

Вербални и невербални комуникации /избираема/

 

tstoitsova@nbu.bg

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

Автобиография

Предприемачески проекти; Стратегически мениджмънт; Организационни теории /избираема/.

 

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

+35928005111 /371/

Доц. д-р Анелия Спасова

Автобиография

Икономическа психология; Интегрирани маркетингови комуникации; Потребителско поведение; Психология на рекламата.

 

anelia_p_spasova@yahoo.com

apspasova@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /293/

Доц. д-р Ергюл Таир

Автобиография

Организационно поведение

 

ergyul_tair@yahoo.com

Доц. д-р Емилия Алексиева

Автобиография

Планиране и развитие на кариерата /избираема/.

 

aleksieva@phls.uni-sofia.bg;

+35929308482; +35929308476

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Автобиография

Управление и изграждане на екипи.

 

jankulova@phls.uni-sofia.bg

 

Доц. д-р Калоян Харалампиев

Автобиография

Измервания и методи в индустриалната и организационна психология; Експеримент и дизайн на психологическото изследване.

 

k_haralampiev@hotmail.com, kaloyan_haralampiev@yahoo.com

Доц. д-р Невянка Кънева

 

Автобиография

Правни аспекти на управлението на човешките ресурси.

 

n_kaneva@hotmail.com

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Автобиография

Икономическа психология; Бизнес етикет /избираема/; Потребителско поведение; Психология на рекламата.

 

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /225/

Гл. ас. д-р Плама Христова

Автобиография

Мениджърът като организационен лидер; Организационно поведение; Актуални проблеми на бизнеса и управление на човешките ресурси; Управление на кризи в организациите /избираема/.

 

plama@phls.uni-sofia.bg

+35928005111 /290/

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

Автобиография

Стрес, здраве и безопасност в работна среда; Управление на човешките ресурси

 

vihranaydenova@yahoo.com

Д-р Елена Алтимирска

Автобиография

Коучинг /избираема/

 

elena.altimirska@gmail.com