Изисквания към курсовите работи

  1. Курсовата работа трябва да бъде самостоятелна, не преразказна (в смисъла на голо рефериране на чужди позиции, били те на разглеждания автор или от вторичната литература) или фактологична (в смисъла на привеждане на исторически данни). Основната тежест трябва да падне върху собствените разсъждения (по схемата, която е описана по-надолу в изисквания 2 и 3). Не е нужно текстът да е обемист. По-важно е да се базира на самостоятелен анализ и да служи като свидетелство за Вашето вникване в проблематиката и за степента, в която Вие сте овладели релевантния концептуален апарат.
  2. Курсовата работа трябва да бъде аналитична. Под „аналитична“ следва да се разбира анализ на определен въпрос или проблем. В нея трябва да се проследят въпроси от типа на следните: Какъв е контекстът, в който проблемът възниква (или даден автор се изправя пред него)? Какво води до проблема? Какво следва от него? Каква е съвместимостта (и несъвместимостта) на последиците от него с други философски тези? Какъв би могъл да бъде начинът или алтернативните начини, по които той може да се реши? Или, ако не може, защо това е така? И др. под.
  3. Работата трябва да бъде с ясна структура. В нея трябва да бъдат различими (и да следват един след друг) следните елементи: (i) въвеждане в темата (поставяне на въпроса); (ii) основно изложение (анализ и съотв. изследване на въпроса); и (iii) заключение (обобщаване на резултатите от анализа).
  4. Добре би било, ако в началото се формулира и работна теза, която накрая да бъде потвърдена или отхвърлена, но това не е задължително. Достатъчно би било, ако просто се изследва конкретен въпрос или проблем, който накрая, след анализа, би могъл да остане и открит (като в този случай обаче следва да се даде обяснение защо това е така).