Следдипломна квалификация „Педагогическа психология“

 

Предназначение: Обучението в СДК „Педагогическа психология“ осигурява възможности за придобиване на нова и допълнителна квалификация в сферата на психологията в образованието и е предназначена както за студенти, така и за дипломирани специалисти от всички образователно-квалификационни степени (бакалавър, магистър, доктор).

Цели: СДК „Педагогическа психология“ има за цел да подготви специалисти, които да бъдат компетентни да разпознават, анализират, консултират и работят за подобряване на психичното здраве в образователен контекст, за преодоляване на временните отклонения в когнитивното, интелектуално, мотивационно, личностно и психо-социално развитие на ученици, учители, родители, както и за успешно справяне с трудности от различен характер (личностен/ междуличностен, социално-образователен и др.).

Организация на учебния процес: В рамките на СДК „Педагогическа психология“ са включени 240 часа качествено обучение, което се реализира от високо квалифицирани и утвърдени преподаватели от различни академични звена на СУ «Свети Климент Охридски». Обучението е 1-годишно (съботно-неделно), разпределено в 2 учебни семестъра с по 4 дисциплини, като всяка е с хорариум 30 часа. Има две изпитни сесии – зимна и лятна, в рамките на които специализантите полагат изпити по изучаваните дисциплини.

Дисциплините покриват актуални теми от областта на психологията на образованието като: Педагогическа психология; Психология на личността; Мотивация за учене и саморегулация на поведението; Социално-психологически аспекти на общуването в училище; Психология на класната стая; Дефицити при ученици с нарушения в ученето; Социално-педагогическа грижа и помощ на ученици със специални образователни потребности; Справяне със стреса в учителската професия.

Обучението приключва със защита на дипломен проект, а участниците получават свидетелство за допълнителна професионална квалификация по Педагогическа психология, като се присъждат и съответните кредити.

Професионална реализация: СДК „Педагогическа психология“ дава нова и допълнителна квалификация за психолози, педагози, педагогически съветници и ресурсни учители в училище, учители по психология, философия и др., както и за специалистите, работещи в социално-образователните институции. Завършилите следдипломната квалификация могат да работят в училища, ресурсни, психологически и педагогически центрове, както и в социално-образователни институции, където се предлагат високо специализирани грижи и професионална помощ на ученици, учители, родители.

Прием на документи за уч. 2018/ 2019 г.

Документите се приемат от 3 септември до 12 октомври 2018 г. в Ректората на Софийския университет, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Южно крило, Деканат на Философския факултет, ет. 3, каб. 47, тел. за връзка: 02/ 9871 046.

Необходими документи: 1) молба със свободен текст до Декана на Философския факултет за включване в обучение в СДК „Педагогическа психология“; 2) ксерокопие от диплома за завършена образователна степен (бакалавър/ магистър); 3) точен адрес, имейл-адрес, телефон за обратна връзка с кандидата. Включените в обучението кандидати трябва да заплатят таксите до 26 октомври 2018 г.