Eлектронни анкетни карти за студентска оценка

Уважаеми студенти,

Законът за висше образование, чл.57 (2), т.5, ни задължава при атестирането на преподавателите всеки семестър да правим проучване на студентското мнение.

Участието ви в оценяването на работата на преподавателите по дисциплините от учебния план е изключително важно.

Приканваме ви да попълните електронните анкетни карти за студентска оценка. Събраната по този начин информация е от взаимна полза както за вас, така и за преподавателите ви, защото:

1. Вашето мнение става значимо.

2. След края на сесията преподавателите получават обобщени оценки под формата на проценти и средни стойности, което  им дава възможност да подобрят работата си.

3. Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

 

Достъп до анкетните карти за студентска оценка на преподавателите

Анкетата за студентска оценка на преподавателите е активна последните четири седмици от семестъра. По време на изпитната сесия анкетата няма да е активна.

 

Конкретните стъпки за достъп до анкетата са следните:

1. Влезте в Мудъл на адрес http://elearn.uni-sofia.bg/.

2. В горната дясна част на екрана изберете Вход и се регистрирайте с потребителското си име и паролата от СУСИ.

3. В горната лява част на екрана се избира Навигация à Моето табло.

4. Появяват се всички курсове, в които сте записан(а).

5. Моля, попълнете анкетната карта за студентската оценка на преподавателите за всеки от курсовете, в които сте записан(а). Това става като влезете последователно във всеки курс и изберете „Анкета за оценка на курс, летен семестър, 2016/2017“.

6. Когато влезете в анкетната карта, най-отгоре на страницата излиза наименованието на курса. Задължително е да попълните полето с името на преподавателя.

7. Ако курсът няма асистент или титулярът сам си води упражненията/семинарните занятия, тогава в полето за името на асистента не се попълва нищо. Не се отговаря и на въпросите от секция „ІІ. Оценка за работата на асистента“, както и на въпрос №32.

8. Ако упражненията/семинарните занятия се водят от асистент, различен от титуляра на курса, се попълва полето с името на асистента и се отговаря на всички въпроси в анкетната карта.

Студентската оценка на преподавателите е анонимна. На преподавателите не се предоставят индивидуалните отговори на студентите.