ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ м. август - септември 2017 г. за ОКС „бакалавър” и „магистър”- редовно и задочно обучение