Европейско партньорство за хуманитарни действия (EUHAP)

Европейско партньорство за хуманитарни действия (EUHAP), координирано от Мрежата за хуманитарни действия (NOHA) и финансирано от Европейската комисия Програма "Еразмус +", има за цел да насърчи обмена на най-добрите и иновативни практики, както и да подобри качеството и ефективността на образованието в областта на повишаване на компетентностите, увеличаване на пригодността за заетост, повишаване на възможностите на служителите и професионализирането в сферата на хуманитарните дейности. Проектът се проведе между 2014 г. и 2017 г.: проект № I4PS0003 (2014-1-BEO1-KA203-000920).

EUHAP е съвместен партньор на хуманитарни представители, представляващи академични среди (университети от 12 държави и 8 други европейски университети), организации, предоставящи обучение на хуманитарни работници (RedR ООН и Институт Bioforce), работодатели (Aktion Deutschland Hilft), служители (хуманитарни специалисти, представлявани от завършилите NOHA).

Инициативата се занимава главно с укрепването на професионализирането на предоставянето на хуманитарна помощ чрез обмен на най-добри и иновативни практики, както и подобряване на качеството и ефикасността на образованието и проучване на връзката между компетенциите, професиите и квалификациите. Тя ще бъде постигната чрез изготвянето на четири базисни продукта: характеристики на професиите, свързани с хуманитарни действия; проучване на това какво е признаването на хората, занимаващи се с хуманитарна дейност; хуманитарни действия - електронно обучение и карта на хуманитарните действия. По-конкретно проектът се опитва да:

- установи ясна връзка между професиите, уменията / компетенциите и квалификацията в сектора;

- улесни валидирането и признаването на хуманитарните квалификации, определяне на пътищата на обучение от професионално и друго образование в хуманитарния сектор до висшето образование;

- подобри достъпа до хуманитарно образование чрез развитие на отворените образователни ресурси;

- насърчи транснационалната общност на знания и практика чрез разработване на интерактивна платформа за хуманитарна дейност в Европа;

- създаде Европейска обсерватория за хуманитарна дейност с признати лаборатории за събиране на данни във всяка държава-членка;

Инициативата се основава на EUPRHA (Европейски университети за професионализация на хуманитарните действия - 2011-2014 г.).

Участници в проекта:

Университети:

- Университет в Грац, Австрия

- Католически университет в Лувен, Белгия

- Софийски Университет "Св. Климент Охридски", България

- Университет Палацки, Чешка република

- Университет Копенхаген, Дания

- Университет Екс ен Прованс, Марсилия, Франция

- Университета Рур, Бохум, Германия

- Университет на Исландия, Исландия

- Университетски колеж Дъблин, Ирландия

- Университет Павиа, Италия

- Университет във Вилнюс, Литва

- Малтийски Университет, Малта

- Университет Гронинген, Холандия

- Норвежки университет на науката и технологията, Норвегия

- Варшавски Университет, Полша

- Университет "Александър Йоан Куза", Румъния

- Университет "Коменски", Братислава, Словакия

- Университет Деусто, Испания

- Университет Упсала, Швеция

- Оксфорд Брукс Университет, Великобритания

Организации:

- Институт Биофорс, Франция

- RedR, Великобритания

- Aktion Deutschland Hilft, Германия

Ръководители на проектa

Управление на проекта и координация:

Софи Борел, генерален мениджър на NOHA

Артур Малантович, оперативен мениджър на NOHA

Ръководител на проекта за СУ “Св. Кл. Охридски":

- проф. дпсн Снежана Илиева;

Участници:

- гл.ас.д-р Плама Христова;

- гл. ас. д-р Валерия Витанова

Следващите два линка могат да Ви дадат по-подробна информация за самия проект, участниците в проекта и резултатите от проекта

http://euhap.eu/euhap/participants-euhap/

http://euhap.eu/ha-professions/-на този линк могат да се видят резултатите от работата наработна група 1 (в която участва и СУ), създала Органиграма на позициите в Хуманитарните организации и характеристики, квалификации и умения, необходими за различните позиции в хуманитарните организации, които са потенциален гарант за ефективната работа на служителите.