Европейският университетски институт предоставя за първи път стипендия за обучение на докторанти - за академичната 2018/19

През 2016 г. Министерство на образованието и науката стана пълноправен член на Европейския университетски институт и предстой да предостави за първи път стипендия за обучение на докторант - за академичната 2018-2019 година.

Европейският университетски институт, базиран във Флоренция, е създаден през 1972г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия. Франция, Люксембург и Холандия и предлага докторски програми и научни изследвания по история и цивилизация, икономически. юридически, политически и правни науки.

Стипендията възлиза на 1315 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от страната членка, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ.

Специално определена комисия изготви национални критерии към кандидатите за предоставяната от МОИ стипендия в ЕУИ

Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребиваващ постоянно в България не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване:

2. Към крайния срок за кандидатстване кандидатът следва да е придобил образователно-квалификационна степен. Магистър";

3. Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър" - Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в държавата. в конто е придобита степента.

Всички останали изисквания. поставени към кандидатите от Европейския университетски институт, могат да бъдат открити на интернет страницата на института:

https://www.eui.eu/

Кандидатстването е до 31 януари 2018 г.