Семинар на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“

Семинарът на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“ се проведе на 15 декември 2017 г. в зала „Яйцето”, ет. 1 в бл. 4, кампус „Изток“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”.

IMG_4852a

 

В семинара участват 20 докторанта. Някои от тях представиха резултати от научни изследвания, използвани от тях методи, планове за анализи и апробирани научни подходи.

Докторантите Надя Бирежакли, Иван-Петър Йончев, Мария Методиева, Десислава Антова, Пенка Василева-Георгиева, Велина Христова, Анита Николова и други представиха в презентации, доклади и постери свои идеи, планове, резултати и дизайн на научни изследвания.

Доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова направиха анализи на представените от докторантите резултати от техни научни изследвания. Доц. Харалампиев и д-р Петя Славова, които бяха лектори на първия семинар, дадоха на докторантите съвети и препоръки от методологична гледна точка как да се усъвършенстват уменията им при реализиране на техните изследвания.

 

Untitled-2

Дискусиите показаха ползата от това как да се прилагат методи, като е налице приемственост и устойчивост от дейностите по проекта. На първия семинар са дадени знания. На втория семинар са показани добри примери от защитили дисертации млади учени и от университетски преподаватели. На третия семинар докторантите вече се включват в интерактивна академична комуникация. Практико-приложните аспекти на получените теоретични познания се демонстрират от младите изследователи, които поставят фокус върху:

 

- планиране на научни изследвания;

- използване на утвърдени и съвременни методи;

- подготовка на изследванията и реализирането им;

- представяне на обобщени резултати от проучвания.

Семинарът се ръководи от проф. дфн Иванка Мавродиева.

Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Пенка Христова

Третият семинар е дейност от проекта „ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТОСТИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И МЕТОДИКИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ МЛАДИ УЧЕНИ“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”)