ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

• Практически насочена програма, създадена от ИПА и СУ
• Лектори от държавната администрация, НПО и академичен сектор
• Участници от държавната администрация, НПО и частния сектор, възможност за networking
• Първото обучение за 2018 започва през март. При повече заявки интерес ще бъдат проведени обучения и през есента.
• Обща продължителност: 4 месеца,смесена форма на обучение – присъствено и електронно
• Обучение: петък и събота (групови и индивидуални задачи)
• Успешно завършилите студенти получават документ за следдипломна квалификация, издаден от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет. Документите за прием на кандидатите
се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч. в периода от 23.01.2018 г. до. 28.02.2018 г.
• Копие на диплома за завършено висше образование;
• Заявление по образец;
• СV.
Такса за обучение: 750 лв. (Таксата за обучението може да се плаща разсрочено.)
По банков път: IBAN – BG52 BNBG 9661 3100 174301 ; BIC - BNBGBGSD
В паричен салон на СУ: Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“
От СУ: д-р Елена Калфова, тел. 02/971 51 84, е-mail: elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg
От ИПА: Габриела Савова мл. експерт, тел. 02/940 25 61, е-mail: g.savova@ipa.governent.bg

Всички курсове са с обща продължителност от 30 учебни часа
Присъствено и електронно обучение