Факултативни дисциплини

Обща информация


Учебен план на бакалавърската програма по психология

Психологическа практика; Учителска правоспособност

ДИСЦИПЛИНИ

ECTS

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТЪР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Педагогика*

5

60

VІІ

Програма

Методика на обучението по психология, философия, логика и етика с хоспитиране*

7

90

VІІ

Програма

Текуща педагогическа практика*

4

45

VІІ

 

Преддипломна педагогическа практика*

6

75

VІІІ

 

Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (АВИТО)*

1.5

15

VІІІ

Програма

Приобщаващо образование 2 15   Програма

Чужд език 1–3 курс

21

270

І-VІ

 

Спорт – 1–2 курс

15

180

І-ІV

 

Психологическа практика – теренна** 

10

120

ІІІ-VІ

 

Забележки

* Студентите, избрали да получат и учителска правоспособност, получават професионалната квалификация: БАКАЛАВЪР ПО ПСИХОЛОГИЯ И УЧИТЕЛ ПО ПСИХОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ЛОГИКА И ЕТИКА.

** Психологическа практика (теренна) е факултативен курс, в чиито рамки може ad hoc да се обявяват практики по различни дисциплини в учебния план в зависимост от появяващите се възможности за включване на определен брой студенти в научна и изследователска дейност.