Следдипломна квалификация

С цел създаване на устойчива система за подобряване на професионалната квалификация на заетите с управление на ЕСИФ в България  Институтът по публична администрация, съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, предлага следдипломна квалификация  в рамките на Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Академията за ЕСИФ е разработена в изпълнение на ангажиментите на Република България, поети в Споразумението за партньорство с Европейската комисия  до 2020 г. и представлява система от обучения за изграждане на систематизирано хоризонтално познание за процесите на управление на ЕСИФ. С Академията се цели развитие на административен капацитет за програмиране, управление и изпълнение на програмите и на проектите в областта на ЕСИФ. Обучението е с подчертана практическа насоченост като лекторският екип се състои от опитни държавни служители, университетски преподаватели и изследователи в областта на ЕСИФ. Завършилите Академията получават сертификат за следдипломна квалификация.

Академията се реализира от ИПА съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в партньорство с инициативата Jaspers на Европейската комисия,  Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Включен е обучителен курс по обществени поръчки, разработен съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Обучителните материали за първите девет модула са разработени с помощта на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Целева група

Академията е предназначена за служители от Управляващи органи на програмите, служители с отговорности за контрола и координацията при управлението на средствата от ЕСИФ, както и служители от администрации-бенефициенти.

 

Програма за обучение

Програмата се състои от 13 модула - 8 задължителни и 2 избираеми. Модулите са следните:

·         Модул 1: Стратегическа, институционална и нормативна рамка за управление на средствата по ЕСИФ

·         Модул 2: Програмиране на средствата от ЕСИФ. Оценка на програми

·         Модул 3: Разработване и оценка на проектни предложения

·         Модул 4: Договаряне и управление на проекти

·         Модул 5: Финансово управление на програми по ЕСИФ за периода 2014 – 2020

·         Модул 6: Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности

·         Модул 7: Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции – обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане

·         Модул 8: Мониторинг на програми и проекти и осигуряване на публичност

·         Модул 9: Борба с измами при усвояване на средства от ЕС

·         Модул 10: Управление на инструменти за финансов инженеринг през програмен период 2014 – 2020 г. Проекти, генериращи приходи (реализиран съвместно с инициативата JASPERS).

·         Модул 11: Анализ на разходите и ползите в контекста програмите по ЕСИФ за периода 2014 – 2020 г. (реализиран съвместно с инициативата JASPERS).

·         Модул 12: Прилагане на режима за държавни помощи (реализиран съвместно с инициативата JASPERS).

·         Модул 13: Прилагане на Закона за обществените поръчки

 

Форма на обучение

Обучението по различните модули е в присъствена и/или електронна форма, вкл.  самостоятелна подготовка.  Занятията на модулите, които са в присъствена форма, се провеждат в петък и събота – веднъж за всеки модул

Продължителност

Общата продължителност на обучението е 300 учебни часа. Всеки модул се провежда в рамките на две седмици с обща продължителност 30 учебни часа. месеца (от 16 март до 31 юли 2018 г.). Обучението в Академията е организирано в периода от 16 март до 31 юли 2018 г.

Процедура за подбор на кандидати

Изисквания към кандидатите:

 • завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • владеене на английски език - ниво B1;
 • добри компютърни умения - работа в електронна обучителна среда;
 • професионален интерес/опит в областта на ЕСИФ;

Необходими документи:

 • Заявление по образец от интернет страницата на ИПА.

 • Автобиография на български език с включена подробна информация за професионалния опит на кандидата, степен на владеене на чужди езици, допълнителни квалификации, обучения и странични занимания.

 • Мотивационно писмо за участие в Академията (на български език) - максимален обем - 1 стр. формат А4, шрифт 12, с отговор на следните въпроси: Какъв е интересът Ви към програмата? Моля опишете Вашият релевантен опит и как се отнася към програмата? Какви според Вас са предпоставките за по-ефективно управление на средствата от ЕСИФ? Как възнамерявате да приложите наученото в бъдещето?

 • Копие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Начин на кандидатстване:

Комплектът с документи за кандидатстване се изпраща по електронен път до ИПА на имейл: ipa@ipa.government.bg с попълнено поле Subject: ESIF Academy в периода от 1 до 23 февруари 2018 г.

Подборът на кандидатите се извършва от експертна комисия на Софийски университет и Института по публична администрация в периода 26 февруари - 2 март 2018 г.

Одобрените кандидати ще бъдат известени по имейл и ще бъдат поканени за сключване на договори за СДК в ректората на Софийски университет в периода 6-13 март 2018 г. Кандидатите следва да представят всички документи за кандидатстване на хартиен носител, както и документ за платена такса за обучение в СУ.

Важни дати:

 • Период за кандидатстване и подаване на документи: от 1 до 23 февруари 2018 г. по имейл към ИПА;
 • Подборът на кандидати:от 26 февруари до 2 март 2018 г.;
 • Класиране и покана за заплащане на такси в СУ:от 6 до 13 март 2018 г. – в сградата на ректората на СУ;
 • Начало на Академията ЕСИФ: 16 март 2018 г.

Допълнителна информация:

Някои от лекциите ще се провеждат на английски език с лектори от чужбина. Учебните материали са на български език, а за част от модулите на английски език.

При подбора на кандидати ще се спазват принципите на равнопоставеност между половете, представителност и многообразие на институциите от държавната администрация.

При преминаване на успешна процедура за подбор кандидатите следва да заплатят такса за участие в програмата и да представят документ за платената такса в Ректората на СУ.

 • Таксата за обучение е 750 лева и се плаща след одобрение на кандидатите по един от следните начини:

С банков превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

В брой в касата на Ректората

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
Факултет
Форма на обучение (задочно)
Степен на обучение (специализант)
*При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15
ПАРИЧЕН САЛОН
ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

 

Програма за обучение - пълен текст

Формуляр за кандидатстване

За информация:

Начко Миленов, тел: 02/940-25-60, GSM: 0887-213-136, e-mail: n.milenov@ipa.government.bg

Нина Иванова, тел: 02 800 51 71; 02 987 10 46, e-mail: npivanova@phls.uni-sofia.bg