НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ” ЮНСКА СЕСИЯ` 2018 година ”бакалавър” и „магистър”

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 09 юли 2018 г. (понеделник)
начало: 9,00 часа
УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ -12 юли 2018 г. (четвъртък )
начало: 9,00 часа
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА – 10 юли 2018 г. (вторник)
начало: 9,00 часа

Молби за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа се подават до 5 юли 2018 г. включително в - отдел „Студенти”, блок 4 – Философски факултет, етаж 2 - каб. № 239 - г-н А. Мехмедов – за бакалаври редовно и задочно; магистри- БИТ, УЕС, ИКЧ- задочно)
- каб. № 237- г-жа Р. Тончева – за магистри (БИНКП – задочно) В срок до 29 юни 2018 г. в Катедрата (каб. 413) се представят:

  • готовите дипломни работи – в 2 екземпляра (в деня след защитата се получава единият обратно);
  • магнитен носител - диск ;
  • попълнена декларация - по образец;
  • уверение за успех (над 5,50) – за „бакалавър”
  • мнение на научния ръководител за допускане до защита.

При получаването на рецензията на дипломната работа, всеки дипломант ще се запознае с примерния график на явяване на защита. При по-голям брой дипломанти е възможно защитите на дипломни работи да продължат два дни.
Държавните изпити ще се проведат в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” – бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 1, етаж 4.
Залите ще бъдат определени допълнително.