Конкурс за написване на есе

Конкурс за есе 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Обявява

КОНКУРС ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА “ЛИЛЯНА ДАНЕВА – БРИЗБИ" ЗА ЕСЕ В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ТЕМА:

Публичната политика като постижение на резултати: моето разбиране и примери

("The meaning of Public Policy in action – my understanding and examples")

Есетата в размер до 20 страници трябва да бъдат предадени до 28 май 2018 г. в кабинет 112 в блок ІV на бул. “Цариградско шосе” № 125.

Право на участие имат всички студенти от Софийския университет.

НАГРАДАТА:

Грамота и приз в размер на 500 британски лири, любезно предоставени от семейство Бризби

Всички участници получават диплом за участие в конкурса.

За повече информация: http://phls.uni-sofia.bg/article/114

(Изисквания към оформлението:  Текстовете трябва да са написани с шрифт Times New Roman, 12, междуредие 1,5; не трябва да имат титулна страница с име на кандидата; при предаването на текста се получава номер, с който есето се представя на членовете на журито; Текстът се предава на хартиен и електронен носител; Представя се резюме на български и английски език.

Изисквания към съдържанието: Текстът трябва да съдържа основна теза на автора и аргументи; използваната литература трябва да бъде надлежно обозначена в цитати или с позоваване, а цитираните източници да бъдат описани в библиографска справка н края на текста )

Резултатите и наградите от конкурса се обявяват и връчват в Деня на специалност „Публична администрация“ – 30 май, 18-20 ч. Аула на Софийския университет.