Записване на избираеми дисциплини

От 06.06.2018 до 27.06.2018 г. избират всички бакалаври от редовна форма на обучение и следните магистърски програми:

 • Международни отношения и проблеми на сигурността
 • Политически мениджмънт
 • Политическо консултиране
 • Детско-юношеска и училищна психология за бакалаври по психология 
 • Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври с хуманитарна специалност
 • Клинична психология
 • Социална и юридическа психология
 • Организационно поведение и консултиране на организацията
 • Трудова и организационна психология
 • Обща психология на английски език
 • Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език)

Забележка: Отписване на дисциплини за зимен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 15 дни от стартирането на зимния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината.

Записване на дисциплини за зимен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 30 дни след стартирането на зимния семестър. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината.

Заявления за отписване и записване от дисциплини след този срок да не се приемат.