Яна Събева

Доцент, доктор по философия

e-mail: y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

 

Доцент по реторика, доктор по философия

 

Доц. д-р Яна Събева има магистърска степен по икономика (маркетинг и мениджмънт) от Университета за национално и световно стопанство и магистърска и докторска степен по философия (реторика) от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В периода 1996 – 2004 г. работи като журналист във водещи печатни издания, след което повече от десетилетие кариерата й продължава в сферата на връзките с обществеността. Има богат опит като ПР консултант и обучител в корпоративния и НПО сектора.

Започва академичната си кариера като редовен докторант на катедра „Реторика“. След това продължава работата си в катедрата първоначално като главен асистент, а след това – като доцент. Води курсове на български и на английски език по „Реторика“, „Бизнес комуникации“, „Връзки с обществеността“ и др.

Научни интереси: реторика, маркетинг, реклама, бизнес комуникация, връзки с обществеността.

Доц. д-р Събева е член на Българското дружество за връзки с обществеността от 2012 г., в т.ч. член на Управителния съвет на БДВО (2014-2016 г.) и член на Комисията по професионална етика към БДВО (2020-2022 г.).

 

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ

 

Монографии

  • Реторически аспекти на интегрираните маркетингови комуникации в условията на пандемия. (2022). ISBN:978-954-07-5427-7, София: УИ "Св. Климент Охридски"
  • Реторика и кризисни комуникации. Анализ на кризите на 2020 и 2021 г. (2022). ISBN:978-954-07-5475-8, София: УИ "Св. Климент Охридски"

Книга на базата на защитен дисертационен труд

  • Невербално общуване в бизнес комуникацията. (2020). София: ISBN:987-954-07-5016-3, УИ "Св. Климент Охридски"

Статии

  • Реторика и управление на комуникационните кризи в образованието в периода 2020 -2021 г., - В: Стратегии на образователната и научната политика: тримесечно научно-теоретично списание. – София: МОН, бр. 4, 2022. с. 369-383, 1310-0270 (print), 1314-8575 (online).
  • Културни специфики и бизнес реторика: развитие и перспективи за бъдещи изследвания. - В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 2022
  • Реторически аспекти и комуникационни специфики на протестите от 2020 г., - В: Политически хоризонти, бр. 6, 2020, с. 179-185, ISSN (online):2534 – 966X.
  • Ефективна комуникация и техники за разрешаване на юношески конфликти в онлайн среда. (2020). Сборник от научна конференция "Юношеството като преход между детството и зрелостта – предизвикателства и хуманистични перспективи", София:Авангард - Прима, с.:259-267, ISBN:978-619-239-500-1
  • Реторика и отчуждение във виртуалната среда. (2019). Сборник от научна конференция "Отчуждението в съвременното българско общество", София: Авангард - Прима, 2019, с.:246-258, ISBN:978-619-239-151-5
  • Реторика и екология: връзки и взаимодействия. (2018). Сборник от научна конференция "Екология и гражданско общество", София: Авангард - Прима, с.:275-283, ISBN:978-619-239-135-5

 

 

 

 

Автобиография

Яна Събева, главен асистент, доктор по философия

e-mail: y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

 

 

Яна Събева има магистърска степен по маркетинг от университета за Национално и световно стопанство – София и магистърска и докторска степен по философия (направление „Реторика“) от Философския факултет на СУ „Климент Охридски“.

В периода 1996 – 2004 г. работи като журналист във водещи печатни издания, след което повече от десетилетие работи в сферата на връзките с обществеността.

Защитила е дисертация на тема „Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти.

Научни интереси: реторика, невербална комуникация, бизнес комуникация, връзки с обществеността.

Публикации

Дисертация за докторска степен

Яна Събева, Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти, СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител: проф. д.ф.н. Величко Руменчев.

 Книги:

Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор":

Яна Събева, Невербално общуване в бизнес комуникацията, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2020, (рецензент – проф. Величко Руменчев)

Съставителство на сборници:

Обща и сравнителна реторика (Яна Събева, Донка Александрова, Герасим Петрински - съставители), УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2020.

Статии:

Яна Събева, Реторически аспекти и комуникационни специфики на протестите от 2020 г., сп. Политически хоризонти, 6, 2020, 179-185.

Яна Събева, Ефективна комуникация и техники за разрешаване на юношески конфликти в онлайн среда. Юношеството като преход между детството и зрелостта – предизвикателства и хуманистични перспективи, Авангард - Прима, 2020, 259-267.   

Яна Събева, Аргументативност на невербалното в епохата на социалните медии, Обща и сравнителна реторика: Сборник с материали от Национална научна конференция „Обща и сравнителна реторика“, 2020 

Яна Събева, Кризи и политическа комуникация в България в периода 2001-2005 г., Преходът и политическите езици, Авангард - Прима, 2019, стр. 204-213

Яна Събева, Реторика и отчуждение във виртуалната среда, Отчуждението в съвременното българско общество, Авангард - Прима, 2019, стр. 246-258

Яна Събева, Специфики на бизнес комуникацията в България в първите години на прехода (1989-2000 г.), Преходът и паралелната държава, Авангард - Прима, 2019, стр. 336-345

Яна Събева, Реторика и екология: връзки и взаимодействия, Екология и гражданско общество, Авангард - Прима, 2018, стр. 275-283.

Яна Събева, Реториката на българските юпита, сборник „Реторика във времето“, 2017, стр. 384-395

Яна Събева, Стив Джобс: човекът, който обвърза технологиите с хуманитарните науки и античността, Сборник с материали от конференции по реторика, 2017, стр. 150-176

Нели Стефанова, Яна Събева, „Мърдърборд” и тренингите по реторика, електронно научно списание „Реторика и комуникации”, бр. 23, 07 2016, rhetoric.bg

Яна Събева, Бизнес комуникацията: съдържание на понятието, функции и подфункции, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, стр. 413-421