ЗА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ”

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ   
                                                               
28.01. 2019 г. (понеделник)

                                                                        начало: 9,00 часа

          УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ и
          ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

                                                               – 04.02. 2019 г.  (понеделник)

                                                                        начало: 9,00 часа

 

          Молби за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа се подават от 7 януари до 23 януари 2019 г.  включително
в отдел „Студенти”, блок 4 – Философски факултет, етаж 2
- каб. № 239 - г-н А. Мехмедов – за бакалаври редовно и задочно
; магистри – УЕС, БИТ, История на книгата и четенето, БИНКП.

          В срок до 23 януари 2019 г. (сряда) в Катедрата (каб. 413) се представят:

  • готовите дипломни работи – в 2 екземпляра (в деня след защитата се получава единият обратно) ;
  • магнитен носител -  диск ;
  • попълнена декларация ;
  • уверение за успех (над 5,50)- за бакалаври ;
  • мнение на научния ръководител за допускане до защита.

 

При получаването на рецензията на дипломната работа, всеки дипломант ще се запознае с примерния  график на явяване на защита.

При по-голям брой дипломанти е възможно защитите на дипломни работи да продължат два дни.

 

          Държавните изпити ще се проведат в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” –
бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 1, етаж 4.

Залите ще бъдат определени допълнително.