ЗА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ”

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 
                                                                  10 юли
2019 г. (сряда)

                                                                        начало: 9,00 часа

УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ -
                                                                 
15 юли 2019 г. (понеделник)

                                                                        начало: 9,00 часа
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА –

                                                                15 юли 2019 г. (понеделник)
                                                                 
       начало: 9,00 часа
 

          Молби за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа се подават до 5 юли 2019 г.  включително в - отдел „Студенти”, блок 4 – Философски факултет, етаж 2 - каб. № 239 - г-н А. Мехмедов – за бакалаври редовно и задочно; магистри- БИТ, УЕС, ИКЧ- задочно)

- каб. № 237- г-жа М. Недялкова – за магистри (БИНКП – задочно)         

В  срок до 5 юли 2019 г.  в Катедрата (каб. 413) се представят:

  • готовите дипломни работи – в 2 екземпляра (единият се получава обратно в деня на защитата);
  • попълнена декларация - по образец;
  • уверение за успех (над 5,50) – за „бакалавър”
  • електронният вариант на дипломната работа се предоставя задължително в системата за електронно обучение на СУ- Мудъл преди мнението на научния ръководител на следния адрес:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/assign/view.php?id=175495

(самозаписването е без ключ)

  • мнение на научния ръководител за допускане до защита.

При получаването на рецензията на дипломната работа, всеки дипломант ще се запознае с примерния  график на явяване на защита.

При по-голям брой дипломанти е възможно защитите на дипломни работи да продължат два дни.

          Държавните изпити се провеждат в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” – бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 1, етаж 4.

Залите ще бъдат определени допълнително.