ЗА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ”

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ   
                                                                –
29.06. 2020 г. (понеделник)

                                                                          начало: 9,00 часа

УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ и
ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

                                                               – 06.07. 2020 г.  (понеделник)

                                                                        начало: 9,00 часа

 

Молби за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа се подават от 12 юни до 16 часа на 17 юни 2020 г. включително по електронен път на служебните имейли на инспекторите в отдел „Студенти”:

 -        А. Мехмедов - mehmedov@phls.uni-sofia.bg - за бакалаври редовно и задочно обучение, специалност БИН; за магистри – УЕС, БИТ, История на книгата и четенето

-        Милана Недялкова – milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg – за магистърска програма БИНКП- 

Студентът се счита за допуснат до държавен изпит или защита на дипломна работа след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора.

Моля, в молбите посочвайте имейл и мобилен телефон за обратна връзка.

За повече информация – сайта на СУ-ФФ: http://phls.uni-sofia.bg/article/3050

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

В срок до 25 юни 2020 г. всеки дипломант

  • изпраща на имейл: bogdanova@phls.uni-sofia.bg уверение за успех (над 5,50) - за бакалаври ;
  • изпраща подписана декларация http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/1212/Deklaracia_diplomanti.pdf
  • предоставя електронния вариант на дипломната си работа в системата за електронно обучение на СУ – Мудъл за проверка за уникалност на текста. За целта от 19 юни 2020 г. всеки дипломант ще получи достъп, за да качи окончателния вариант на текста на дипломната си работа.

След получаване на доклада от проверката, всеки научен ръководител попълва и предоставя протокол и становище за допускане до защита https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=1583

При получаването на рецензията на дипломната работа, всеки дипломант ще се запознае с примерния  график на явяване на защита.

Държавните изпити ще се проведат както следва:

  • писменият изпит – присъствено в зала в катедрата,
  • устният и защита на дипломна работа – онлайн.

 

Успешно защитилите/издържали държавните изпити студенти ще получат електронна служебна бележка от филиална библиотека БИН, след като попълнят онлайн Анкета за завършили специалност БИН.