ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Технически указания за оформление на докладите

Докладите трябва да се депозират във формат на Word 2003 или по-нова версия. 
Обемът на един доклад е между 25,000 и 35,000 знака (with spaces), включително резюме, фигури, таблици и библиография. 

Докладите, предадени на български език, трябва да се придружени от превод на заглавието и резюмето на английски език. 

Сборникът с докладите от конференцията ще бъде двуезичен, като всеки доклад ще бъде публикуван на езика, на който е предаден. 


Оформлението на доклада трябва да следва посочените по-долу указния:

  • Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см.
  • Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered (следва един празен ред);
  • Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered (следва един празен ред);
  • Резюме: шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified (следва един празен ред);
  • Основен текст с шрифт на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal, justified; междуредие: 1,5; разстояние преди параграфа 0.6 pt; разстояние след параграфа - 0 pt
  • Таблиците и фигурите да са центрирани на страницата, а заглавията им да са центрирани спрямо самите таблици и фигури. Под таблиците и фигурите да бъде посочен източникът им, подравнен отляво, шрифт Times New Roman, 10 pt, normal.
  • По­зо­ва­ва­не­то е, как­то след­ва: ци­ти­ра­не в тек­с­та (фа­ми­лия го­ди­на); в слу­чай, че се ци­ти­ра кон­к­ре­тен от­къс (фа­ми­лия го­ди­на: стра­ни­ца). Нап­ри­мер: (Ве­бер 1997: 49).
  • Биб­ли­ог­ра­фи­я­та в края на ръ­ко­пи­са се да­ва по аз­бу­чен ред в след­ния вид: Heller, A. 1988. „On Formal Democracy“. In: Keane, J. (ed.) Civil Society and the State: New European Perspectives. London: Verso.