Международни отношения и проблеми на сигурността

Обща информация


 

» Кандидатстудентска кампания 2017/2018
» Такси за обучение

 

Програмата се предлага в следните форми:

 • редовна/задочна със срок на обучение 3 семестъра
 • редовна/задочна със срок на обучение 4 семестъра

Динамиката в развитието на международните отношения е особено осезателна в годините след края на Студената война. Свидетели сме на разпад на регионалните и международни системи за сигурност, упадък на държави и успех на движения за национално самоопределение. Тези процеси протичат в контекста на нарастваща глобализация и икономически подем, но и на финансови кризи и на все по-очевидно разделение на света на "бедни" и "богати". Съпроводени са и от появата на влиятелни над-държавни и не-държавни актьори, които оказват нарастващо въздействие върху развитието на международните отношения в широкия им спектър между "глобалния хаос" и "глобалния ред".

Магистърската програма съществува от 2002 г. Тя се разви в тясно сътрудничество с Academic Fellowship Program на Институт "Отворено общество", Будапеща. При нас са се обучавали както български, така и студенти от страни-членки на ЕС, САЩ, Турция, Иран и Израел.

Програмата има за цел, от една страна, да запознае студентите с основите на международните отношения. За нас е важно нашите магистри да познават теоретични школи и системи на международните отношения; да разбират действащото международно право; да оценяват ролята на международните организации в създаването на нов международен ред, да насърчим интереса към политическата икономия на международните отношения. И не на последно място, за нас е важно нашите магистри да придобият представа за глобалния конфликтен потенциал, проблемите на мироопазването, тероризма и организираната престъпност, както и да развият умения за анализ и управление на общностни конфликти.

От друга страна, програмата преследва и практически ориентирани цели. Бихме желали предлаганите от нас магистърски курсове да предоставят форум за ангажирани и професионални дискусии по конкретни теми от глобалната международна политика, като например, международни отношения и външна политика на Америка и Русия, обща външна политика и политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Проблемите на регионалната сигурност и интеграция са също част от нашия curriculum. Те обхващат Балканската политика, регионалните отношения на Европейския съюз, както и политиката в Близкия Изток и Кавказ. Проблемите на националната сигурност и външната политика на България са особен акцент в нашата програма.

Разработват се и различни изследователски проекти, които предоставят на студентите възможност за развитие на изследователски и аналитични умения. Чрез тях се насърчава работата в екип и се създават устойчиви перспективи за включване в национални и международни професионални мрежи - както академични, така и политически ангажирани. С участието си в проектната изследователска дейност нашите магистри многократно умножават шансовете си за успешна бъдеща професионална реализация.


Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 30.07.2015, А.Димитрова

Учебен план

» Политолози  |  » Неполитолози  |  » Учебни програми на дисциплини

 

  РЕДОВНА форма
 

» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

  ЗАДОЧНА форма
 

» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

Международни отношения и проблеми на сигурността за ПОЛИТОЛОЗИ

Срок на обучение: 3 семестъра

Учебният план съдържа 2 модула със задължителни дисциплини, 1 модул с избираеми дисциплини и 1 модул с избираеми форми на самостоятелна работа.

Избор на дисциплини: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини ИЛИ курсови проекти ИЛИ симулативни игри избират. За целия срок на своето обучение трябва да имат: минимум 8 избираеми дисциплини + минимум 2 курсови проекта + минимум 1 симулативна игра.

Набиране на кредити: Минималната натовареност за един семестър от задължителни и избираеми дисциплини е 30 кр. Обучаващите се в тази програма се допускат до защита на магистърска теза, при условие че за целия срок от своето обучение са набрали минимум 75 кр., в т.ч.: 40 кр. от задължителни дисциплини + 24 кр. от минимум избираеми дисциплини + 6 кр. от минимум избираеми курсови проекта + 4 кр. от минимум избираеми симулативни игри + 1 кр. по избор на студента от други форми на самостоятелна работа ИЛИ допълнително положен изпит (по избираеми дисциплина ИЛИ курсов проект) в рамките на програмата. Кредити от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на курс от програмата след преставяне на академична справка за завършено образователно ниво. Подготовката на магистърска теза носи още 15 кр., които се признават след успешната й защита.

» начало

 

  РЕДОВНА форма
 

» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

  ЗАДОЧНА форма
 

» випуск 2017 (зимен прием)
» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

Международни отношения и проблеми на сигурността за НЕПОЛИТОЛОЗИ

Срок на обучение: 4 семестъра

Учебният план съдържа 3 модула със задължителни дисциплини, 1 модул с избираеми дисциплини и 1 модул с избираеми форми на самостоятелна работа.

Избор на дисциплини: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини ИЛИ курсови проекти ИЛИ симулативни игри избират. За целия срок на своето обучение трябва да имат: минимум 8 избираеми дисциплини + минимум 2 курсови проекта + минимум 1 симулативна игра.

Набиране на кредити: ​Минималната натовареност за един семестър от задължителни и избираеми дисциплини е 30 кр. Обучаващите се в тази програма се допускат до защита на магистърска теза, при условие че за целия срок на своето обучение са набрали минимум 105 кредита, в т.ч.: 64 кр. от задължителни дисциплини + 24 кр. от минимален брой избираеми дисциплини + 6 кр. от минимален брой курсови проекти + 4 кр. от минимален брой симулативни игри + 7 кр. по избор на студента от други форми на самостоятелна работа ИЛИ допълнително положени изпити (по избираеми дисциплини ИЛИ курсови проекти) в рамките на програмата. Кредити от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на курс от програмата след представяне на академична справка за завършено образователно ниво. Подготовката на магистърска теза носи още 15 кредита, които се признават след успешната й защита.

» начало

 

Учебни програми на дисциплини

|  А  |  Б  |  В  |  Д  |  Е  |  И  |  К  |  Л  |  М  |  Н  |  О  |  П  |  С  |  Т  |  Ю  |

А

Б

В

Д

Е

И

К

Л

М

Н

О

П

С

Т

Ю

» начало

Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 27.02.2018 г., А.Димитрова

Текущи програми и изпити

» Редовна форма  |  » Задочна форма

 

  ЗИМЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ЛЕТЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ПОПРАВИТЕЛНА сесия
 

» График на изпитите

Редовна форма на обучение

» Академичен календар за учебната година

Времетраенето на един семестър е 15 учебни седмици. В рамките на семестъра занятията по съответните дисциплини се организират на модули, като в делничните дни занятията се организират от 17:30 ч., а в събота и неделя целодневно от 10:00 ч.

В програмата на занятията и в графика на изпитите са описани всички дисциплини, които са активни за съответния семестър и форма на обучение, като в програмата на занятията те са подредени хронологично, в зависимост от датата, на която започва първата лекция, а в графика на изпитите - по азбучен ред. Към всяка дисциплина са отбелязани групите студенти, за които тя е актуална (т.е. в съответния учебен план дисциплината е обявена, че излиза през текущия семестър). В рамките на семестъра студентите посещават занятия (и съответно се явяват на изпит) по тези дисциплини, които са актуални за техния учебен план и които са избрали, ако дисциплината е избираема.

» начало

 

  ЗИМЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ЛЕТЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ПОПРАВИТЕЛНА сесия
 

» График на изпитите за 2015-2016

Задочна форма на обучение

» Академичен календар за учебната година

Лекциите в задочна форма на обучение (т.нар. "очни занятия") се организират два пъти в рамките на една учебна година - в края на зимния (т.е. в периода края на м.януари - началото на м.февруари) и в края на летния (т.е. в периода края на м.юни - началото на м.юли) семестър. Продължителността им е от две до три седмици, като занятията са целодневни, независимо дали става въпрос за делничен или почивен ден.

В програмата на занятията и в графика на изпитите са описани всички дисциплини, които са активни за съответния семестър и форма на обучение, като в програмата на занятията те са подредени хронологично, в зависимост от датата, на която започва първата лекция, а в графика на изпитите - по азбучен ред. Към всяка дисциплина са отбелязани групите студенти, за които тя е актуална (т.е. в съответния учебен план дисциплината е обявена, че излиза през текущия семестър). В рамките на семестъра студентите посещават занятия (и съответно се явяват на изпит) по тези дисциплини, които са актуални за техния учебен план и които са избрали, ако дисциплината е избираема.

» начало

Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 19.02.2017, А.Димитрова

Софийски университет "Св.Кл.Охридски", Философски факултет, Политология
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, Кампус "Изток"
(+359 2) 870 11 93, p_science@phls.uni-sofia.bg

Защити

http://phls.uni-sofia.bg/article/162#tab579

Завършили студенти

 • А

  • Адем Ахмедов Дурмушев

   факултетен номер: 15087
   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Процесът на институционализация на черноморското сътрудничество

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Александрина Владиславова Михайлова

   факултетен номер: 15180
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Влияние на ООН върху изработването на социалните политики в България (2007-2015 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Томова

  • Александър Александров Желев

   факултетен номер: 151041
   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Активността на албанския фактор в Косово и Македония в хода на Югокризата (1991-2001 г.)

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Александър Алексеев Стоянов

   факултетен номер: 15197
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Американските външнополитически инструменти за борба с разпространението на ядрено оръжие

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

  • Александър Венциславов Дончев

   факултетен номер: 15140
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Връзки между албанските политически елити в Косово и Македония и организираната престъпност в Западните Балкани

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Александър Веселинов Манов

   факултетен номер: 16131
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Трансформация на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа - преминаване от Пакт за стабилност към Съвет за регионално сътрудничество (2005 - 2008 г.)

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Александър Йорданов Цукев

   факултетен номер: 15065
   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ефектът на медийния образ на Сара Пейлин в американската президентска кампания `2008 (септември - ноември) - анализ на телевиционни дебати, интервюта, речи и обръщения (ABC, CBS, CNBC, CNN, Fox News, NBC)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Александър Красенов Коларов

   факултетен номер: 16244
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Отношенията между САЩ и Израел в контекста на проблема за ядрената политика на Иран

   • научен ръководител: ас. Борис Костов

  • Александър Людмилов Величков

   факултетен номер: 151031
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Мястото на Беларус в постсъветското пространство - проблеми и противоречия (1990 - 2010 г.)

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Александър Найденов Патарински

   факултетен номер: 16148
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Използване на деца-войници при въоръжени конфликти след края на Студената война: състояние, причини, превенция

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Александър Николов Манолчев

   факултетен номер: 15162
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Актуални проблеми, произтичащи от бежанските и миграционни потоци към България - предизвикателства към националната сигурност и подходи за тяхното разрешаване

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Александър Петров Даскалов

   факултетен номер: 16209
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Роля и значение на международните организации при прешаване на конфликтите в бивша Югославия и стабилизиране на обстановката в Западните Балкани, Босна и Косово (1991-2012 г.)

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Александър Христов Димитров

   факултетен номер: 161025
   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Киберхалифатът на "Ислямска държава" - основна заплаха за националната сигурност на Съединените американски щати

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

  • Алена Иванова Палашева

   факултетен номер: 161010
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политически проект за Евразийска икономическа общност

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Ангел Ангелов Петров

   факултетен номер: 15152
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политиката на Република Турция към кюрдското малцинство (2003-2013 г.): перспективи за стабилност или заплахи от нарастващо напрежение

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Ангелина Антонова Ангелова

   факултетен номер: 16250
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Анализ и оценка на механизмите за превенция и противодействие на корупцията в сектора за сигурност на Република България (2009-2014 г.)

   • научен ръководител: д-р Стойчо Стойчев

  • Анета Светлозарова Стефанова

   факултетен номер: 15177
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Проблемът за водните ресурси в политиката за сигурност на Индия (2000-2010 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Аника Страткова Димова

   факултетен номер: 161022
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Интелигентната сила на Хилъри Клинтън като средство за защита на американския национален интерес (2009-2013 г.)

   • научен ръководител:​ д-р Искрен Иванов

  • Анна Георгиева Цветанова

   факултетен номер: 15167
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Проблемът за международно-правния статут на Палестина и въздействието му за разрешаване на Близкоизточния конфликт (1993-2013 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Атанас Василев Сивенов

   факултетен номер: 15182
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Националните външнополитически интереси и развитието на българо-иранските отношения (2007-2014 г.) в рамката на ОВППС на ЕС

   • научен ръководител:​ д-р Деница Хинкова

  • Атанаска Любомирова Методиева

   факултетен номер: 16216
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейската енергийна сигурност в контекста на кризата в Украйна през 2013-2014 г. Рисковете пред проекта за Паневропейско енергийно пространство в отношенията "ЕС - Русия" в периода 2014-2050 г.

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

 • Б

  • Биляна Динева Петкова

   факултетен номер: 151052
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Решенията на НАТО в Уелс в контекста на Украинската криза

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

  • Благовест Иванов Младенов

   факултетен номер: 15198
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Образът на Спасителя: политическият имидж на Сакскобургготски и Борисов

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Благовеста Илиева Николова

   факултетен номер: 151007
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Програма "Съзвездие" на НАСА в сферата на международното космическо право

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Боряна Бойкова Велчева

   факултетен номер: 15118
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: От политически радикализъм към нормализация: партийното съревнование и публичната власт като фактори за идейната трансформация на крайно десните популистки партии в Европа (1998 - 2009 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Боряна Емилова Иванова

   факултетен номер: 151034
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическо развитие на Република Молдова след разпадането на СССР. Казусът Приднестровието.

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Боряна Йонкова Тотевска

   факултетен номер: 16149
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Женски самоубийствен тероризъм в Турция. Причини, цели, мотивация, актьори

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

 • В

  • Валя Димитрова Станимирова

   факултетен номер: 16138
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Радикални мюсюлмански секти в България. Отношения с общностите на традиционния ислям, статус, дейност.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Васил Василев Кюшелиев

   факултетен номер: 15143
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Роля на Държавна агенция "Национална сигурност" в системата за управление и контрол на рисковете за националната сигурност

   • научен ръководител: д-р Стойчо Стойчев

  • Васил Маринов Петров

   факултетен номер: 16129
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Международни радикални мрежи. Анализ на случаите на Ал Кайда и Хизб ут Тахрир ал Аслами

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Василена Тодорова Серафимова

   факултетен номер: 16068
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейският опит в публично-частното партньорство: приложим ли е той в България? Публично-частното партньорство като форма на взаимодействие между публичния и частния сектор.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Велизара Красимирова Андреева

   факултетен номер: 16237
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Заплахите за националната сигурност на България, произлизащи от бежанската криза в периода след 2013 г.

   • научен ръководител: д-р Стойчо Стойчев

  • Велислав Пламенов Вучков

   факултетен номер: 16141
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Тероризмът на Балканите след разпадането на бивша Югославия до наши дни

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Велислава Василева Панова

   факултетен номер: 16103
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на Виетнам за стратегическо партньорство с ЕС срещу нетрадиционни рискове за сигурността в Югоизточна Азия след 2012 г.

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Величка Сашева Иванова

   факултетен номер: 16249
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Сексуалната експлоатация в България като проблем за човешката сигурност: регулации и политики

   • научен ръководител: д-р Стойчо Стойчев

  • Венцислава Георгиева Узунова

   факултетен номер: 15119
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Мирният процес в Близкия Изток и създаването на независима палестинска държава (2000 - 2010 г.)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Вероника Иванова Господинова

   факултетен номер: 16161
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: България и европейската политика за сигурност и отбрана: стратегия, мисии, финансиране

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Вероника Юрченко

   факултетен номер: 15199
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Трансформация на украинската партийна система (2014-2015 г.)

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

  • Весела Атанасова Василева-Кларк

   факултетен номер: 16101
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Членството на Турция в Европейския съюз - предизвикателства и перспективи

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

  • Весела Владимирова Паскалева

   факултетен номер: 15151
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Стратегически рамки на междудържавните политически отношения между Руската Федерация и Китайската Народна Република (по време на първите два мандата на Владимир Путин и този на Дмитрий Медведев)

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Весела Николаева Николова

   факултетен номер: 16246
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Кипърският въпрос в гръцко-турските отношения (2004-2014 г.)

   • научен ръководител: доц. Агоп Гарабедян

  • Веселин Анатолиев Нинов

   факултетен номер: 15112
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Етнополитическа мобилизация в руско-грузинския конфликт в Южна Осетия

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Веселин Каменов Николов

   факултетен номер: 16205
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: "Големият Близък Изток" след арабските революции от 2010 г. Анализ на геополитическите трансформации в региона като продължение на теориите на Збигнев Бжежински

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Виктория Иванова Славейкова-Ангелова

   факултетен номер: 16113
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Управлението на средствата от Европейския съюз. Оперативна програма "Администативен капацитет" - как да подобрим институционалния и административния капацитет (2007 - 2013 г.)

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Виктория Петрова Тахир

   факултетен номер: 16012
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Образователна политика и интеграция на етническите малцинства в България в контекста на Лисабонската стратегия

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Виолета Димитрова Събева

   факултетен номер: 161005
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: ООН и международните операции за поддържане на мира в Африка (1988 - 1995 г.)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Владимир Иванов Димитров

   факултетен номер: 161012
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Място и значение на Балканите в регионалната геополитика на Русия от 1990 г. до днес

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Владимир Йорданов Величков

   факултетен номер: 15154
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европеизация на десните политически партии в България, членки на ЕНП (2007-2013 г.). Сравнително изследване на предизборните им платформи.

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Владимир Стоицов Петров

   факултетен номер: 16211
   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Териториалните спорове в Южнокитайско море и политиката на президента Обама за ребалансиране - рискове и възможности (2009-2012 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Вяра Данчева Димитрова

   факултетен номер: 16251
   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Мрежи срещу мрежи: Моделът на EUROPOL и EUROJUS за ефективни съвместни действия и правоприлагане срещу организирана престъпност след 2007 г. в ЕС

   • научен ръководител: д-р Стойчо Стойчев

  • Вяра Петрова Кракарова

   факултетен номер: 16151
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Новата вълна на тероризъм през ХХІ в. Ислямският тероризъм (2000 - 2010 г.)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

 • Г

  • Габриела Руменова Тодорова

   факултетен номер: 151035
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Барселонски процес. Инструменти и механизми за развитие на евро-средиземноморското партньорство

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Габриела Светославова Корчева

   факултетен номер: 15185
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Енергийната политика на ЕС и интеконективността на Югоизточна Европа (след 2008 г.)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Галин Неделчев Дурев

   факултетен номер: 161020
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Концептуални изменения в политиката за сигурност на Руската Федерация след 2000 г.

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Галина Николаевна Буркова

   факултетен номер: 15173
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Руско-украинската криза 2014 г. и перспективите за сигурност в Черноморския регион

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Галя Валериева Йорданова

   факултетен номер: 16128
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейската политика за сигурност и отбрана след Лисабонския договор - развитие и перспективи

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Георги Борисов Методиев

   факултетен номер: 151005
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Успява ли Европейският съюз да реализира амбициите си в сферата на отбраната? Проблеми и предизвикателства при формирането на военен и цивилен капацитет в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана в периода 1999 - 2008 г.

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Георги Митков Минев

   факултетен номер: 15120
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Интеграция на Румъния към евроатлантическите структури (1990-2011 г.) - аспекти, проблеми, предизвикателства

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Георги Петров Христов

   факултетен номер: 151032
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политиката на САЩ за привличане на съюзници при подготовката на Втората война в Персийския залив (2002 - 2003 г.) - предпоставки, стратегия, резултати, последствие

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Георги Христов Стоичков

   факултетен номер: 15076
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Геополитическа анализ на проекта НАБУКО

   • научен ръководител: проф. Стефан Карастоянов

  • Георги Цветанов Стаменов

   факултетен номер: 151057
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Сепаратизмът в условията на “постнационална констелация” в Западна Европа в периода 2011-2016 г.

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Гергана Иванова Чойкова

   факултетен номер: 15081
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Перспективи и предизвикателства пред членството на Турция в Европейския съюз

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Гергана Сашова Станкова

   факултетен номер: 151033
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Енергийната политика на Русия като политически инструмент в отношенията й с Европейския съюз в периода 2000 - 2010 г.

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Гюлфие Адемова Арнаудова

   факултетен номер: 15188
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Терористичната организация ИДИЛ (2013-2014 г.) - фактори за поява и възход

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

 • Д

  • Даниел Едуард Рут

   факултетен номер: 151040
   завършил: м.09.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Косвените връзки между доктрината "Отговорността да защитаваш" (R2P) и смяната на режими: войната в Либия

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Дарина Красимирова Милушева

   факултетен номер: 151038
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Армията за освобождение на Косово и създаването на Косовската държава: племенен закон, корупция и организирана престъпност

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Деляна Петрова Велева

   факултетен номер: 151049
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Енергийната сигурност на Китай като фактор в китайската външна политика (2007-2014 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Деница Асенова Томова

   факултетен номер: 15157
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: ЕПСО и новите заплахи пред европейската сигурност. Тероризъм.

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Деница Велкова Димитрова

   факултетен номер: 16152
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Състояние, развитие и някои актуални проблеми на прехода в Албания и Македония (1991 - 2001 г.)

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Деница Георгиева Боева

   факултетен номер: 16136
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политиката на България за борба с трафика на хора: предизвикателства и решения (2002 - 2010 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Деница Емилова Райкова

   факултетен номер: 15178
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: "Мълчаливата война" на Бакар Обама - фактор за промяната на американския realpolitik (2009-2013 г.)

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

  • Деница Тинкова Радоева

   факултетен номер: 15122
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейска политика за опазване на околната среда и приложението й в България (2007-2013 г.)

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Десислава Любомирова Боцева

   факултетен номер: 16140
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Насилие: женското участие в сепаратистката организация "Тигри за освобождение на Тамил Илам" в Шри Ланка за периода 1983 - 2009 г.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Десислава Симеонова Микова

   факултетен номер: 15161
   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Миграционните вълни от САХЕЛ - предизвикателство за сигурността на Европейския съюз 2011 - 2015 г.)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Деяна Робертова Кръстева

   факултетен номер: 16134
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Публичният образ на кюрдите в Турция. Между борбата за справедливост и тероризма (1984 - 2002 г.)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Диана Петрова Донкова

   факултетен номер: 15125
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Популизъм и антиимигрантски партии в Норвегия и Дания. Партията на прогреса в Норвегия и Датската народна партия в сравнителна перспектива (2000-2011 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Димитър Борисов Асенов

   факултетен номер: 151021
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Едмънд Бърк и неговата критика на обществения договор и правата на човека

   • научен ръководител: доц. Светослав Малинов

  • Донка Томанова Томанова

   факултетен номер: 15098
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Между войната и мира: етническият конфликт в Шри Ланка в периода 1983 - 2009 г.

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Дора Ярославова Стойнова

   факултетен номер: 15190
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Кибертероризмът като един от основните фактори на доктрината "Обама" (2009-2015 г.)

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

  • Драгомир Емилов Стоянов

   факултетен номер: 16106
   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: "Новите" - "стари" войни. Сравнителен анализ между съвременните и класическите теории за войната.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

 • Е

  • Евгений Красимиров Генчев

   факултетен номер: 15079
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Особености на политическата реклама и политическия PR по време на парламентарни избори `2009

   • научен ръководител: проф. Иванка Мавродиева

  • Евгения Георгиева Дъгарадина

   факултетен номер: 15160
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Нестабилността в Южното Средиземноморие (2011-2013 г.) и заплахите за сигурност на Европейския съюм: тероризъм и имиграционен натиск

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Евтим Димитров Евтимов

   факултетен номер: 16189
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Специфика и особености на регионалната политика на Столична община относно развитието и децентрализацията на районните администрации, изследвани в район "Триадица"

   • научен ръководител: проф. Стефан Карастоянов

  • Екатерина Георгиева Цветанова

   факултетен номер: 16177
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Участие на жени в терористични организации в Европа - "Фракция Червена армия", ЕТА и ИРА за периода от създаването им до края на Студената война

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Елеонора Богданова Хардалиева

   факултетен номер: 16127
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политиката на българската държава към българските етнически общности в чужбина (1989 - 2009 г.)

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Елин Аврамов Генов

   факултетен номер: 151016
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Оценка на развитието на съвременната външна политика на Република Турция след края на Студената война (1990 - 1999 г.)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Ема Емилова Нейкова

   факултетен номер: 16045
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Партийната система в България в началото на ХХІ в.: тенденции и перспективи на развитие

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Емил Карев Карев

   факултетен номер: 15116
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Организационни и политически измерения на бизнес-фирмената партия: Forza Italia и ГЕРБ като специфични случаи

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

 • З

  • Здравка Георгиева Моллова

   факултетен номер: 15073
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Радикалният ислям и чеченският тероризъм в края на ХХ - началото на ХХІ век

   • научен ръководител: доц. Дарина Григорова

 • И

  • Ива Иванова Петканова

   факултетен номер: 16240
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политики за противодействие на актуалните заплахи от въздушен тероризъм: основа за задълбочаване на международното сътрудничество в сферата на сигурността (2001-2015 г.)

   • научен ръководител: д-р Стойчо Стойчев

  • Ива Красимирова Коцева

   факултетен номер: 16110
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Секти и човешка сигурност в България (1990 - 2000 г.)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Ива Ленкова Янчева

   факултетен номер: 16147
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Председателство на Чешката Република на Съвета на ЕС (01.01.2009 - 30.06.2009 г.)

   • научен ръководител: доц. Румяна Коларова

  • Ивайло Бориславов Саправлийски

   факултетен номер: 151036
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Унгарците в Трансилвания от национално малцинство към етнополитически фактор в края на ХХ и началото на ХХІ век

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Ивайло Валентинов Тасев

   факултетен номер: 16193
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Отношенията между Русия и Китай в рамката на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС)

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Ивайло Иванов Аврамов

   факултетен номер: 16125
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Чеченският тероризъм в контекста на вътрешната политика на Русия (1999 - 2009 г.)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Ивайло Петров Стрезев

   факултетен номер: 15103
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Регионалната политика на ЕС и стратегически цели за развитие на Република България в периода 2007 - 2013 г.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Иван Петков Филипов

   факултетен номер: 16130
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Инициативи за сигурност в Югоизточна Европа (1991 - 2001 г.)

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Иван Петров Казаков

   факултетен номер: 15138
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическите промени в България след 1989 г. и отражението им върху отношенията с Турция до 2007 г.

   • научен ръководител: проф. Евгения Калинова

  • Иван Стойчев Димитров

   факултетен номер: 151046
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Финансовият надзор като фактор за глобалната икономическа криза 2008-2014 г.: успешни и неуспешни модели (САЩ и страните от ЕС в сравнителна перспектива)

   • научен ръководител: д-р Стойчо Стойчев

  • Иван Тодоров Тодоров

   факултетен номер: 151039
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Терористична, паравоенна и криминална съпротива срещу следвоенното изграждане на Афганистан. Стратегия по противодействие (2001-2011 г.)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Иван Христов Мазнев

   факултетен номер: 151053
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Външнополитическата стратегия на администрацията “Обама” в Куба, като средство за гарантиране на националната сигурност на САЩ (2012-2016 г.)

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

  • Иван Христов Ников

   факултетен номер: 15148
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Анализ на икономическото сътрудничество между Европейския съюз и страните от Северна Африка. Приложение на теория на игрите

   • научен ръководител: д-р Димитър Бечев

  • Ивелина Илич Савова

   факултетен номер: 15083
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на парламентарната комисия по външна политика за формирането и провеждането на външната политика на Р България (2009-2016 г.)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Илия Илиев Начев

   факултетен номер: 15193
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политиките на ЕС и Русия в контекста на общото им съседско пространство (2008-2015 г.): фрагментиране и разделителни линии

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Ина Петрова Кирилова

   факултетен номер: 16172
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Промени в политиката на България към СССР / Русия - от сателитна към независима позиция

   • научен ръководител: доц. Искра Баева

  • Ирина Кирилова Любенова

   факултетен номер: 151017
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейска политика срещу изменение на климата: теории и политически практики

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Искра Недкова Нейкова

   факултетен номер: 16254
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Бюджетна политика на Европейския съюз в периода 2007-2013 г. - основни финансови рамки и отражението им в България

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

 • Й

  • Йосиф Богданов Иванов

   факултетен номер: 16041
   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Операции на НАТО по опазване, поддържане и налагане на мира: проблеми и предизвикателства

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

 • К

  • Камелия Маринова Кирилова

   факултетен номер: 16182
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Образът на България в американските периодични издания Foreign Affairs, The Economist и Foreign Policy в периода 2000-2011 г.

   • научен ръководител: проф. Евгения Калинова

  • Кирил Георгиев Ганев

   факултетен номер: 16242
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: НАТО като гарант за поддържането на архитектурата за сигурност в Близкия Изток (2008-2014 г.)

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

  • Кирил Огнянов Ангелов

   факултетен номер: 16065
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Въздействие на геополитическите фактори върху формирането на отбранителната политика на Република България

   • научен ръководител: проф. Стефан Карастоянов

  • Клавдия Карим Дали

   факултетен номер: 16146
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Самоубийственият тероризъм като политическо оръжие в периода 2001-2011 г. (Ал Кайда, Хамас)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Костадин Тодоров Маринов

   факултетен номер: 15179
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Динамика на отношенията между страните-членки на БРИКС в периода 2010-2015 г.

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Костя Петров Костадинов

   факултетен номер: 16223
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Преходът в България под риск от криминализация

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Красимир Георгиев Кирев

   факултетен номер: 15164
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Евроскептицизмът и предизвикателствата пред европейската интеграция. Регионални специфики.

   • научен ръководител: д-р Димитър Бечев

  • Красимира Раденкова Зиновиева-Агайн

   факултетен номер: 16228
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Двустранните отношения между Русия и Сърбия - фактор за реализация на руските геостратегически интереси в Западните Балкани

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Кристиан Занков Занев

   факултетен номер: 16234
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на "Мюсюлманските братя" след революцията в Египет (2010-2014 г.) - между легитимното управление и тероризма

   • научен ръководител: ​доц. Любов Минчева

  • Кристин Силвиева Донкова

   факултетен номер: 16201
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: НАТО и Европейският съюз - сътрудничество в миротворческите операции на Западните Балкани (1991-2012 г.)

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Кристина Мирчева Гугова

   факултетен номер: 15169
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Планът "Мерида" като форма на регионално сътрудничество между САЩ и Мексико в борбата срещу наркотрафика (1985-2008 г.)

   • научен ръководител: ​д-р Искрен Иванов

  • Кристина Павлинова Велкова

   факултетен номер: 15191
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Преходът от еднополюсен към многополюсен свят - илюзия или реалност? Сравнителен анализ на геополитическото разпределение на водещите държави на световната политическа сцена

   • научен ръководител: проф. Александър Томов

  • Кристина Петрова Караджова

   факултетен номер: 16166
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Възходът и популизма в Полша и Унгария: кливиджи и електорални измерения (2001-2011 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Кристиян Данаилов Стоянов

   факултетен номер: 15124
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Балканите в глобалната политика на Съединените щати (в контекста на войната в Босна и Херцеговина 1991-1995 г.)

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Кристияна Георгиева Георгиева

   факултетен номер: 15149
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Кипърският проблем и процесът на присъединяване на Турцияу към ЕС

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

 • Л

  • Лидия Константинова Бечева

   факултетен номер: 16236
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Приоритети и рискове в "Стратегия за национална сигурност на Република България" (2011-2020 г.)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Лила Ангелова Георгиева

   факултетен номер: 151025
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Енергийната сигурност на ЕС и Русия

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

  • Лиляна Константинова Патронева-Ефтенова

   факултетен номер: 15032
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС след Договора от Лисабон: предизвикателства и перспективи за реализация на институционалните промени

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Любомира Лазарова Лазарова

   факултетен номер: 15102
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Между национализма и глобализацията. Анализ на възхода на Китай в края на ХХ и началото на ХХІ в. (външнополитически аспекти)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Лютви Хасан Ахмед

   факултетен номер: 16153
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Самоубийственият тероризъм на Хизбула в Турция

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

 • М

  • Магдалена Искренова Каснакова

   факултетен номер: 151028
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейската интеграция и проблемите на сигурността: автономия или атлантизъм (1991 - 1999 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Магдалена Константинова Гошева

   факултетен номер: 15168
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Руско-китайската външнополитическа линия спрямо САЩ в периода 2008-2013 г. Защо Китай и Русия не сключват антиамерикански алианс?

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

  • Марина Веселинова Моллова

   факултетен номер: 16122
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Хизб ут-Тахрир ал-Ислами - мирна партия, отричаща насилието, или заплаха за сигурността в Централна Азия в периода 1991 - 2010 г.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Мария Събчева Христова

   факултетен номер: 15107
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Защита правата на човека в Европейския съюз: политики, механизми, документи (от Маастрихт до Лисабон)

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Марк Крумбак Андерсън

   факултетен номер: 15171
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Либия и Сирия: двете страни на отговорността да защитаваш

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Мая Димитрова Василева

   факултетен номер: 15101
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Интеграционен капацитет и стратегии за разширяване на Европейския съюз

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Милена Асенова Зафирова

   факултетен номер: 16186
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Фрагментация или консолидация на партийната система. Анализ на резултатите от местните избори 2007 и 2011 г.

   • научен ръководител: гл.ас. Димитър Димитров

  • Милена Василийевна Пищухина

   факултетен номер: 161000
   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ядреният тероризъм като нова заплаха за сигурността: възможности за използване от страна на международни терористични мрежи и шансове за превенция на риска

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Милена Димитрова Иванова

   факултетен номер: 16155
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Изграждането на стратегическа противоракетна отбрана в Европа в отношенията "НАТО - Русия" (2004 - 2010 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Милена Димитрова Кавазова

   факултетен номер: 15200
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политиката на администрацията Обама към кюрдските общности като основна предпоставка за напражението между САЩ и Турция

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

  • Милена Пламенова Белянска

   факултетен номер: 151037
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Конфликтът между Израел и Палестина. Фактори и перспективи за мир (1994-2011 г.)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Милена Славчева Орозова

   факултетен номер: 16093
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Класифицираната информация в медиите - рискове за сигурността при използването й за политически скандали

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Мирела Цветанова Цветанова

   факултетен номер: 151050
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Правни и политически последици от проведения през 2014 г. референдум за независимост в Шотландия

   • научен ръководител: доц. Даниел Смилов

  • Младен Гошов Александров

   факултетен номер: 15166
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Международната сигурност и транснационалните отношения в спорта - баланс между олимпийската идея и стратегическите интереси през 21 век

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

 • Н

  • Наталия Бориславова Илиева-Метева

   факултетен номер: 161014
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Гръцката стратегия за регионална политика на Балканите: 90-те години на ХХ век

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Невена Олегова Любенова

   факултетен номер: 15123
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Демографски тенденции в Европа в началото на 21 век: заплахи и стратегии на сигурността в Европейския съюз

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Неделина Стефанова Трайкова

   факултетен номер: 151043
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Глобалната финансова криза от 2008-2011 г. и националната държава: проблемът за новата регулация на банковия сектор

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Недред Ахмед Саргън

   факултетен номер: 16178
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Основни насоки на българо-турските отношения след 2001 г.

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Никол Павлова Георгиева

   факултетен номер: 161023
   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Регулация на проституцията в Европейския съюз след последното разширяване

   • научен ръководител: д-р Стойчо Стойчев

  • Николай Енев Димитров

   факултетен номер: 15154
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Роля и значение на Ангорския договор от 1925 г. в съвременните българо-турски отношения

   • научен ръководител: доц. Даниел Смилов

  • Нина Димитрова Бялкова

   факултетен номер: 161006
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Съвременната външна политика на Република Албания (1992 - 2009 г.). Характеристики на националната стратегия

   • научен ръководител: д-р Ангел Ангелов

 • О

  • Овсанна Агоп Черкишян

   факултетен номер: 15175
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Динамика на регионалната политика на ИР Иран в периода 2005-2014 г.

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Огнян Георгиев Георгиев

   факултетен номер: 15028
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Отношения между Русия и страните от Централна Европа (2000 - 2009 г.). Проблеми и перспективи.

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

 • П

  • Павел Николов Петров

   факултетен номер: 15106
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Мултикултурализмът като модел за разрешаване и превенция на конфликти - политически анализ на конфликта в Квебек (Канада)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Павлина Илкова Байчева

   факултетен номер: 15155
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на Европейския съюз в стабилизирането на политическото и икономическото състояние в Магребския регион

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Пепа Петрова Ходжева

   факултетен номер: 16197
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Сирийската криза и възможни рефлексии върху българската национална сигурност (2011-2013 г.)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Петър Николаев Дилчев

   факултетен номер: 15135
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Пистижим ли е мирът между Израел и Палестина? Възможни решения и основни пречки (от провала в "Осло" - 1993 г., до новата власт в Израел - 2009 г.)

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Петя Антова Танева

   факултетен номер: 15163
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Религиозният кливидж в Турция и отражението му върху партийната система (2002-2014 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Петя Бориславова Антова

   факултетен номер: 151042
   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Междуетническият преговорен процес на Кипър след 2004 г. и политиката на Гърция и Турция

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Петя Ганева Минева

   факултетен номер: 161021
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Съвременни предизвикателства пред египетско-израелските отношения: проблемът с ивицата Газа и Хамас

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Петя Стефанова Кирилова

   факултетен номер: 16168
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на Русия в Нагорно-карабахския конфликт в периода 1990-1998 г.

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Петя Цветанова Петрова

   факултетен номер: 16118
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Доктрината "Труман", планът "Маршал" и Кубинската криза - най-острият конфликт по време на Студената война

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Пламен Михайлов Блесков

   факултетен номер: 15170
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Евроскептицизмът през 21 век - проблеми и перспективи. Формирането му в различните части на Европа - прилики и разлики

   • научен ръководител:

  • Пламен Пламенов Вичев

   факултетен номер: 161017
   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Аспекти и проблеми пред сигурността на Европейския съюз в Черноморския регион през ХХІ век

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

 • Р

  • Радослав Красимиров Фидотов

   факултетен номер: 161011
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Самоубийствените атентати в Афганистан в периода 2001-2007 г.: причини, актьори, атакувани обекти

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Радослава Славчева Стоянова

   факултетен номер: 16123
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Реформирането на българските въоръжени сили след включването на България в НАТО (2004 - 2008 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Радостина Пламенова Христова

   факултетен номер: 15121
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Геополитически измерения на Руско-Украинската газова криза (2009-2010 г.) в контекста на европейската енергийна сигурност

   • научен ръководител: доц. Мартин Русев

  • Райна Борисова Писанчева

   факултетен номер: 16174
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Военни операции и граждански мисии на ЕС в Западните Балкани (2003 - 2010 г.)

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Ракшан Ахмед Моллова

   факултетен номер: 161004
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Изборите за Европейски парламент в Република България през 2007 г. (сравнителен анализ между кампаниите за Европейски парламент в България и в Чехия)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Ралица Георгиева Иванова

   факултетен номер: 16100
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Китайската инвазия в Тибет (1949 - 1954 г.): причини, преговори и сключване на мирно споразумение

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Ралица Любомирова Симеонова

   факултетен номер: 151030
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Институционализация на партийните системи в България и Румъния: електорални измерения (1990 - 2010 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Ралица Сергеева Василева

   факултетен номер: 16248
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Регионът на Задполярния кръг като фактор за реализирането на Руската външнополитическа доктрина (2014-2015 г.)

   • научен ръководител:​ д-р Искрен Иванов

  • Рени Симеонова Михайлова-Димитрова

   факултетен номер: 16213
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ядрената и космическа програми на Северна Корея - политически коз, икономическо бреме или реален риск за световната сигурност

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Румян Сергеев Русинов

   факултетен номер: 15127
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Държавната политика по ромския въпрос и ромското участие в обществено-политическия живот на България през периода 1997-2007 г.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Румяна Христова Кръстева

   факултетен номер: 16210
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Актуално състояние на преговорите на Турция за присъединяване към Европейския съюз в периода 2010-2013 г. Промяна на нагласите на държавите-членки.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

 • С

  • Сайед Хосейн Мусави

   факултетен номер: 15069
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Конвергенция и толерантност между народите и етническите групи в съвременен Иран

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Светлозар Цветанов Вешков

   факултетен номер: 15115
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Евроскептицизмът като фактор за електорална мобилизация на европейските радикално десни популистки партии (1999 - 2009 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Светослав Стефанов Станчев

   факултетен номер: 151020
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Влияние на президентската институция върху качеството на демокрацията в България

   • научен ръководител: доц. Румяна Коларова

  • Сийя Тодорова Николаева

   факултетен номер: 16171
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Външнополитическите приоритети на България в годините на преход: адаптиране на дипломатическата служба

   • научен ръководител: проф. Евгения Калинова

  • Силвана Димитрова Христоскова

   факултетен номер: 15114
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Популисткият дискурс на "Атака": между социалния популизъм и радикалния национализъм

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Силвия Стефанова Димитрова

   факултетен номер: 15174
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Тероризмът в Европа (2013-2016) - прояви, механизми за противодействие и засилване на международното сътрудничество

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Симеон Василев Ангелов

   факултетен номер: 15145
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейски и български практики при управлението на кризи, породени от асиметрични заплахи - предизвикателства и тенденции в развитието на сектора след 2001 г.

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Славея Христова Чолакова

   факултетен номер: 15131
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Албанските партии в Македония: стратегически приоритети и междупартийна конкуренция (2001-2011 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Снежана Владимирова Кръстева

   факултетен номер: 15117
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Специфика на политическото говорене на българския управляващ елит в условията на социално-икономическа криза (Случаят ГЕРБ)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Станислав Стоянов Васев

   факултетен номер: 15033
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Държавната политика при бедствия след 2011 г. в контекста на хуманитарната сигурност: уязвимост, адаптация и капацитет за възстановяване (resilience)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Станислава Трендафилова Атанасова

   факултетен номер: 16066
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Българските въоръжени сили в НАТО. Проблемът с изграждането на експедиционни сили в Българската армия (2004 - 2009 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Стела Василева Нашкова

   факултетен номер: 16108
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейска политика за сигурност и отбрана след договора от Лисабон. Актуални тенденции и перспективи за развитие.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Стефан Руменов Нинов

   факултетен номер: 15181
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Турция като фактор в евро-атлантическата сигурност през периода 2013-2015 г.

   • научен ръководител:​ д-р Искрен Иванов

  • Стефка Дамянова Тонкова

   факултетен номер: 161013
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Русия и Косово: ролята на Руската федерация в конфликта в Косово (1998 - 2008 г.)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Стойко Христов Манджуков

   факултетен номер: 16139
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Тероризъм - дефиниции и модерни тенденции

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Стоян Валериев Джапанов

   факултетен номер: 15204
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Американски стратегии за гарантиране на киберсигурността (2009-2016 г.)

   • научен ръководител: д-р Искрен Иванов

 • Т

  • Таня Георгиева Узунова

   факултетен номер: 161007
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Балканите като гостоприемник на ислямски тероризъм: фактори, мрежи, геополитика (1990 - 2010 г.)

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Таня Иванова Ангелова

   факултетен номер: 151026
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Конфликтни аспекти на гръцко-турските отношения (1974 - 1990 г.)

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Теодора Маринова Макавеева

   факултетен номер: 16156
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политиката на Република Турция за "нулеви проблеми" със съседните страни и Кипърския въпрос (2002-2011 г.)

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Теодора Тодорова Петрова

   факултетен номер: 16233
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Доктрината на НАТО за борба с кибертероризма (2007-2014 г.)

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Тихомир Николов Ценкуловски

   факултетен номер: 15071
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Бенгалският залив - проблеми на регионалната сигурност в Югоизточна Азия в началото на ХХІ в.

   • научен ръководител: проф. Христина Мирчева

  • Тодор Димитров Георгиев

   факултетен номер: 16099
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Геополитически проблеми на интегрирането на Турция в европейските структури

   • научен ръководител: проф. Стефан Карастоянов

 • Ф

  • Фахри Фахри Идриз

   факултетен номер: 16162
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Междуетнически отношения и мир в област Кърджали през 2000-2010 г.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

 • Х

  • Хайри Ахмед Емин

   факултетен номер: 16157
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Акценти, приоритети и перспективи в политиката на Европейския съюз към Западните Балкани от началото на ХХІ век

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Христо Диянов Господинов

   факултетен номер: 15196
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Отношението на българските парламентарно представени политически партии към войната на НАТО срещу СР Югославия

   • научен ръководител: проф. Евгения Калинова

  • Христо Йорданов Кузов

   факултетен номер: 161016
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Самоубийственият тероризъм в Северен Кавказ - фактор за политическа нестабилност след края на Втората чеченска война

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Христо Николов Стойнов

   факултетен номер: 15134
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Външнополитическата доктрина на президента Буш: проблеми при формулирането и реализацията

   • научен ръководител: гл.ас. Борис Костов

  • Христо Паулинов Чорбаджийски

   факултетен номер: 15146
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Финансовата нестабилност като заплаха за суверенитета на една държава. Казус: Република Гърция (2008-2013 г.)

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

 • Ц

  • Цветанка Владимирова Дишлийска

   факултетен номер: 16145
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Стабилност и сигурност в Югоизточна Европа: етнически конфликти и международен тероризъм след 2001 г.

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Цветелина Бориславова Маркова

   факултетен номер: 16235
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политика на поставяне на условия, процесите на демократизация и присъединяването към ЕС на Западните Балкани

   • научен ръководител: доц. Румяна Коларова

  • Цветелина Василева Лилова

   факултетен номер: 16124
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Статутът на президента и промените на конституцията на Руската федерация

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Цветелина Емилова Динева

   факултетен номер: 16183
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Място и значение на Западните Балкани в регионалната политика на Русия - от изтласкване към завръщане

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

  • Цветелина Любенова Костова

   факултетен номер: 15201
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Армено-турските отношения 2003-2015 г. и ролята на външните фактори

   • научен ръководител: ас. Борис Костов

  • Цветомира Петрова Димитрова

   факултетен номер: 15137
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейската интеграция на Черна гора след 2006 г.: основен приоритет в общественото развитие и външната политика

   • научен ръководител: проф. Антон Първанов

 • Я

  • Явор Димитров Любенов

   факултетен номер: 15147
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Водният сектор в политиката за сигурност на България - възможности и предизвикателства от членството в ЕС (2007-2015 г.)

   • научен ръководител: ас. Борис Костов

  • Яна Александрова Атанасова

   факултетен номер: 15187
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Влияние на радикалния ислям върху гражданската война в Сирия (2011-2015 г.) - от протест срещу автократичния режим към джихадизъм

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Яна Бойкова Цветкова

   факултетен номер: 15153
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Революцията в Египет в контекста на Арабската пролет 2011 г. Причини, движещи сили, перспективи.

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Яна Емилова Колегова

   факултетен номер: 15133
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Кибертероризмът - основна заплаха за сигурността на 21 век

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Яна Пеева Рашева

   факултетен номер: 16173
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Вътрешнополитически измерения на дебата за "българската следа" в атентата срещу папа Йоан Павел ІІ (1981 - 2010 г.). "Българската следа" в атентата в контекста на бълбгария преход.

   • научен ръководител: проф. Евгения Калинова

  • Яна Сашова Димитрова

   факултетен номер: 151022
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: "Провалените държави" (1955 - 2003 г.) - заплаха за мира и глобалната сигурност

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

  • Ярослав Колев Тодоров

   факултетен номер: 16220
   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Следвоенна Босна и Херцеговина: фактори на вътрешна нестабилност и регионална сигурност

   • научен ръководител: доц. Любов Минчева

Контакти


доц. д-р Любов Григорова Минчева
ръководител програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.5, к...., (+359 2) 8005111 в....
hristovami@phls.uni-sofia.bg


Антоанета Димитрова Димитрова
администратор програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.323, (+359 2) 800 51 41
Приемно време: вторник и сряда от 13:00 до 17:00 ч.

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg


Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 10.01.2018 г., А.Димитрова