CEEPUS - network „Philosophy and Interdisciplinarity“ за академичната 2019/2020 г.

Конкурс за подбор на студенти/докторанти с цел обучение/изследователска дейност за мобилност по програма CEEPUS - network „Philosophy and Interdisciplinarity“ за ак. 2019/20г.

   

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на студенти/докторанти с цел обучение/изследователска дейност за мобилност по програма CEEPUS - network „Philosophy and Interdisciplinarity“ за академичната 2019/2020 г.

 

Информация за университетите, с които ФФ има сключени договори, брой места и продължителност, можете да намерите в приложен файл.

Студентите/докторантите, които желаят да участват, трябва да попълнят заявление , което е приложено в отделен файл.

Крайният срок за предаване на документите е 15.02.2019 г.

Документите се подават в 62 каб., 3-ти етаж, Южно крило, Ректорат при г-жа Надежда Жечкова на хартиен носител или по електронен път на адрес: n_jechkova@phls.uni-sofia.bg.

Информация за размера на грантовете за отделните държави може да бъде намерена на адрес: https://ceepus.info/#nbb.

Приложение:

Описание на програма CEEPUS - network „Philosophy and Interdisciplinarity“

Заявление по образец.

Договори на ФФ за мобилност на студенти и докторанти.

Критерии за допустимост и подбор на студенти.