Политически мениджмънт

Обща информация


 

» Кандидатстудентска кампания 2016/2017
» Такси за обучение

 

Програмата се предлага в следните форми:

 • редовна/задочна със срок на обучение 3 семестъра
 • редовна/задочна със срок на обучение 4 семестъра

Политическият мениджмънт е специфична интердисциплинарна програма, която дава възможност на университетското образование да се адаптира към развитието и функционирането на политическите институции в постмодерния свят. Тя съчетава знания и практически умения, които са необходими на широк кръг специалисти и политици, свързани с проблемите на управлението в политическата сфера. Магистърската програма предлага знания и умения в 4 основни направления: аналитични методи и техники, необходими за управленската политическа дейност; стратегическо планиране и управление на кампании; взимане на решения; комуникационен мениджмънт.

По време на обучението студентите трябва да придобият: задълбочено познаване на проблемите и практиките в областта на политическото управление на ниво политически институции, политически организации и партии, граждански обединения и групи за натиск; аналититчни умения за оценяване на тенденциите и развитието на функционирането на политиката и управлението на политическите процеси; способност за самостоятелно изследване на събитията и процесите в областта на политическия мениджмънт; способност за подготовка, писане и редактиране на писмени текстове в областта на политическия мениджмънт; добри комуникативни умения, умения за устно представяне и самопредставяне; умения за анализ на данни, работа в екип и проектна динамика.

Завършилите магистърска програма по политически мениджмънт могат да се реализират професионално в сферата на публичната политика: политически кабинети в Министерския съвет и висшата администрация. Те са подготвени за работа с политическия елит и за участие в него. В зависимост от собствените им предпочитания и чрез избора на отделни дисциплини те могат да формират съответните акценти в своето бъдещо професионално развитие: анализатори и есперти; организационни дейности и дейности насочени към публичното представяне на политическата активност.


Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 30.07.2015, А.Димитрова

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, Кампус "Изток"
​(+359 2) 870 11 93, p_science@phls.uni-sofia.bg


Учебен план

» Политолози  |  » Неполитолози  |  » Учебни програми на дисциплини

 

  РЕДОВНА форма
 

» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
​» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (летен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

  ЗАДОЧНА форма
 

» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (летен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

Политически мениджмънт за ПОЛИТОЛОЗИ

Срок на обучение: 3 семестъра

Учебният план съдържа 4 модула с избираеми дисциплини и 1 модул с избираеми форми на самостоятелна работа.

Избор на дисциплини: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини ИЛИ форми на самостоятелна работа избират. За целия срок на своето обучение трябва да имат минимум по 4 избираеми дисциплини от всеки модул (т.е. минимум 16 избираеми дисциплини).

Набиране на кредити: Минималната натовареност за един семестър от задължителни и избираеми дисциплини е 30 кр. Обучаващите се в тази програма се допускат до защита на магистърска теза, при условие че за целия срок на своето обучение са набрали минимум 75 кр., в т.ч.: 64 кр. от минимум избираеми дисциплини + 11 кр. от избираеми форми на самостоятелна работа ИЛИ от допълнително положени изпити по избираеми дисциплини в рамките на учебния план ИЛИ от комбинация от двете (самостоятелна работа + допълнително положени изпити от учебния план на програмата). Кредити от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на курс от програмата след представяне на академична справка за завършено образователно ниво. Подготовката на магистърска теза носи още 15 кр., които се признават след успешната й защита.

» начало

 

  РЕДОВНА форма
 

» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (летен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

  ЗАДОЧНА форма
 

» випуск 2016 (зимен прием)
» випуск 2015 (зимен прием)
» випуск 2014 (зимен прием)
» випуск 2013 (зимен прием)
» випуск 2012 (зимен прием)
» випуск 2011 (летен прием)
» випуск 2011 (зимен прием)

Политически мениджмънт ​за НЕПОЛИТОЛОЗИ

Срок на обучение: 4 семестъра

Учебният план съдържа 1 модул със задължителни дисциплини, 4 модула с избираеми дисциплини и 1 модул с избираеми форми на самостоятелна работа.

Избор на дисциплини: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини ИЛИ форми на самостоятелна работа избират. За целия срок на своето обучение трябва да имат минимум по 4 избираеми дисциплини от всеки модул (т.е. минимум 16 избираеми дисциплини).

Набиране на кредити: Минималната натовареност за един семестър от задължителни и избираеми дисциплини е 30 кр. Обучаващите се в тази програма се допускат до защита на магистърска теза, при условие че за целия срок на своето обучение са набрали минимум 105 кр., в т.ч.: 24 кр. от задължителтелни дисциплини + 64 кр. от минимум избираеми дисциплини + 17 кр. от избираеми форми на самостоятелна работа ИЛИ от допълнително положени изпити по избираеми дисциплини в рамките на учебния план ИЛИ от комбинация от двете (самостоятелна работа + допълнително положени изпити от учебния план на програмата). Кредити от изпити се признават след успешно положен изпит или при акредитация на курс от програмата след представяне на академична справка за завършено образователно ниво. Подготовката на магистърска теза носи още 15 кр., които се признават след успешната й защита.

» начало

 

Учебни програми на дисциплини

|  А  |  В  |  Д  |  Е  |  И  |  К  |  Л  |  М  |  О  |  П  |  Р  |  С  |  Т  |  У  |

А

В

Д

Е

И

К

Л

М

О

П

Р

С

Т

У

 » начало

Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 06.08.2015 г., А.Димитрова

Софийски университет "Св.Кл.Охридски", Философски факултет, Политология
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, Кампус "Изток"
​(+359 2) 870 11 93, p_science@phls.uni-sofia.bg


Текущи програми и изпити

» Редовна форма  |  » Задочна форма

 

  ЗИМЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ЛЕТЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ПОПРАВИТЕЛНА сесия
 

» График на изпитите

Редовна форма на обучение

» Академичен календар за учебната година

Времетраенето на един семестър е 15 учебни седмици. В рамките на семестъра занятията по съответните дисциплини се организират на модули, като в делничните дни занятията се организират от 17:30 ч., а в събота и неделя целодневно от 10:00 ч.

В програмата на занятията и в графика на изпитите са описани всички дисциплини, които са активни за съответния семестър и форма на обучение, като в програмата на занятията те са подредени хронологично, в зависимост от датата, на която започва първата лекция, а в графика на изпитите - по азбучен ред. Към всяка дисциплина са отбелязани групите студенти, за които тя е актуална (т.е. в съответния учебен план дисциплината е обявена, че излиза през текущия семестър). В рамките на семестъра студентите посещават занятия (и съответно се явяват на изпит) по тези дисциплини, които са актуални за техния учебен план и които са избрали, ако дисциплината е избираема.

» начало

 

  ЗИМЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ЛЕТЕН семестър
 

» Програма на занятията
» График на изпитите

  ПОПРАВИТЕЛНА сесия
 

» График на изпитите за 2015-2016

Задочна форма на обучение

» Академичен календар за учебната година

Лекциите в задочна форма на обучение (т.нар. "очни занятия") се организират два пъти в рамките на една учебна година - в края на зимния (т.е. в периода края на м.януари - началото на м.февруари) и в края на летния (т.е. в периода края на м.юни - началото на м.юли) семестър. Продължителността им е от две до три седмици, като занятията са целодневни, независимо дали става въпрос за делничен или почивенн ден.

В програмата на занятията и в графика на изпитите са описани всички дисциплини, които са активни за съответния семестър и форма на обучение, като в програмата на занятията те са подредени хронологично, в зависимост от датата, на която започва първата лекция, а в графика на изпитите - по азбучен ред. Към всяка дисциплина са отбелязани групите студенти, за които тя е актуална (т.е. в съответния учебен план дисциплината е обявена, че излиза през текущия семестър). В рамките на семестъра студентите посещават занятия (и съответно се явяват на изпит) по тези дисциплини, които са актуални за техния учебен план и които са избрали, ако дисциплината е избираема.

» начало

Публикувано: м.05.2013 | Последна редакция: 06.06.2016, А.Димитрова

​(+359 2) 870 11 93, p_science@phls.uni-sofia.bg


Защити

http://phls.uni-sofia.bg/article/162#tab579

Завършили студенти

 • А

  • Айлин Рафиева Ниязиева

   факултетен номер: 271047
   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Програмните документи на ГЕРБ и резултатите от управлението на кабинета Борисов (2009 - 2013 г.)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Александрина Стефанова Димитрова

   факултетен номер: 75117
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Протести и предсрочни парламентарни избори 2013 г. Анализ на протестите и контрапротестите срещу правителствата на Бойко Борисов и Пламен Орешарски от февруари до септември 2013 г.

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

  • Александър Иванов Драганов

   факултетен номер: 27080
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Зелените партии в подем: електорални измерения и ценностна подкрепа. Белгия, Франция и Германия като специфични случаи (2000 - 2010 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Александър Петров Карагеоргиев

   факултетен номер: 27120
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Образът на врага в българската политика. Анализ на технологиите за изграждане на негативен имидж на Лютви Местан

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Ана Петрова Андонова

   факултетен номер: 27114
   завършил: м.03.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Националната идентичност като фактор за политически трансформации и консолидация в Република Турция при управлението на Тургут Йозал до Реджеп Ердоган през 2015 г.

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Анастас Стефанов Стефанов

   факултетен номер: 271041
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Трансформация на партийната система през 2001 г. (от двуполюсния модел към новата партийна система)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Анастасия Мирославова Цолова

   факултетен номер: 271010
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Жорди Пужол и "fer pais" ("изграждане на страната"): съвременният каталунски национализъм

   • научен ръководител: доц. Светослав Малинов

  • Анатоли Емилов Кръстев

   факултетен номер: 75100
   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Сравнителен анализ на кампаниите на политическите сили на парламентарни избори `2013 в област Видин

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Ангел Станчев Ангелов

   факултетен номер: 75011
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Обещания и резултати в екологичната политика на България в периода 2001 - 2011 г.

   • научен ръководител: проф. Николай Найденов

  • Андрей Христов Вълчев

   факултетен номер: 75104
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политики за развитие на българското земеделие (2009 - 2012 г.). Предизвикателства и перспективи пред България.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Анелия Кирилова Ангелова

   факултетен номер: 75090
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: "Успешните формули" за участие на жените в управлението на България през периода 1989 - 2012 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Анна Андреева Ефтимова

   факултетен номер: 75134
   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Реторически технологии в политическия дискурс "власт - опозиция" (сравнителен анализ на парламентарната реторика на ГЕРБ и БСП в 41-вото и 42-рото Народно събрание)

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Анна Любомирова Шишова

   факултетен номер: 271050
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Сравнителен анализ на техниките за логическа манипулация, използвани в президентските кампании на Барак Обама и Владимир Путин (2011 - 2012 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Антоанета Найденова Чакандракова

   факултетен номер: 75084
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политически стратегии и тактики в кандидат-президентските телевизионни послания. Избори `2011.

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Антония Стефанова Петрова

   факултетен номер: 75122
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Партийните системи на Република България и Федерална република Германия. Сравнителен анализ (1990 - 2013 г.)

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

  • Ася Нинова Братанова

   факултетен номер: 751011
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ефектите на европеизацията: идеологическа трансформация на Германската социалдемократическа партия след Обединението

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

 • Б

  • Биляна Ангелова Кирова

   факултетен номер: 75130
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Езикът на политическата реклама на ПП ГЕРБ и БСП по време на предсрочните парламентарни избори (5 октомври 2014 г.) - сравнителен анализ

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Борислав Николаев Китанов

   факултетен номер: 27097
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Politainment: как симбиозата между политика и развлечение в медиите променя и обезличава Политическото. Случаят "България".

   • научен ръководител: д-р Иво Инджов

  • Боряна Стефанова Петкова

   факултетен номер: 75133
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Причини за негласуването на българските граждани в периода на предсрочните парламентарни избори 2013/2014 г.

   • научен ръководител: проф. Антоний Тодоров

  • Боян Вичев Великов

   факултетен номер: 75081
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Парламентарна реторика в 41-то Народно събрание

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

 • В

  • Венцислав Петров Алабачки

   факултетен номер: 271023
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Приложение на демоскопските изследвания в политическата реклама

   • научен ръководител: доц. Антоний Гълъбов

  • Виолета Русева Желева

   факултетен номер: 75102
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Особености на лидерския стил в ПП ГЕРБ и БСП в съвременния български социокултурен контекст

   • научен ръководител: доц. Соня Карабельова 

  • Владимир Димчев Кучев

   факултетен номер: 271039
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политиката на българския президент по отношения на парламентарните партии при конституирането на правителствата (1992 - 2012 г.)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

 • Г

  • Галин Неделчев Дурев

   факултетен номер: 751012
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Новата партийна система на Русия

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

  • Галина Маринова Димова

   факултетен номер: 75071
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Купуването на гласове по време на избори и анализ на законодателните опити за противодействие (местни избори `2007 - европейски и парламентарни избори `2009)

   • научен ръководител: проф. Петър-Емил Митев

  • Георги Здравков Грънчаров

   факултетен номер: 27083
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Медии и власт - комуникационни асиметрии при управлението на ГЕРБ (2009 - 2011 г.)

   • научен ръководител: д-р Иво Инджов

  • Георги Иванов Иванов

   факултетен номер: 271022
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Зелените партии в България и Групата на Зелените в Европейския парламент: политически програми и идейни ценности (2007 - 2012 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Георги Лъчезаров Минев

   факултетен номер: 27099
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на коалиционните споразумения при формиране на правителство в България и Германия. Сравнителен анализ (2013 г.)

   • научен ръководител: доц. Борис Попиванов

  • Георги Младенов Цветков

   факултетен номер: 271024
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Българските въоръжени сили като инструмент за провеждане на националната политика с оглед на настъпилите изменения във въоръженото противопоставяне

   • научен ръководител: доц. Васил Пенев

  • Георги Пламенов Христов

   факултетен номер: 75080
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Еврото като интеграционен инструмент. Значението му за страните-членки от Източна Европа (2004 - 2011 г.).

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Гинка Христова Гинкова

   факултетен номер: 271004
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Феминизмът в ислямския свят: корени, развитие и тенденции. Сравнителен анализ между случаите в Турция и Иран.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

 • Д

  • Данаил Митков Стойчев

   факултетен номер: 271033
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Референдумът - фактор в развитието на демократични процеси (анализ на законодателната и политическа практика за провеждане на национални референдуми в България след 1989 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Даниел Михайлов Неделчев

   факултетен номер: 75135
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Информираният избор - химера или демократична ценност (на примера на парламентарни избори `2014 и местни избори `2015)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Даниел Светославов Петров

   факултетен номер: 271045
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Държавни регулации за управление на българската пенсионна система във възходящ и низходящ икономически цикъл

   • научен ръководител: проф. Александър Томов

  • Даниела Георгиева Якова

   факултетен номер: 75083
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Купуването на гласове: мащаб, техники и механизми за контрол (парламентарни, президентски и местни избори в България 2001 - 2009 г.)

   • научен ръководител: проф. Николай Найденов

  • Данко Йонков Данков

   факултетен номер: 75076
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: "Програма за развитие на селските райони на Република България" (2014-2020 г.): инструмент за формиране на устойчива и ефективна аграрна политика

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Даринка Илкова Илиева

   факултетен номер: 271030
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Президентската институция в Република България: приемственост и промяна. Сравнителен анализ на първата година от мандатите на четиримата пряко избрани президенти на Република България

   • научен ръководител: доц. Румяна Коларова

  • Дафинка Георгиева Прокопова

   факултетен номер: 271020
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Границите на Европейския съюз - от политика на разширяване към политика на добросъседство

   • научен ръководител: доц. Васил Пенев

  • Деница Атанасова Кундурджиева

   факултетен номер: 751002
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята и влиянието на медиите в предизборна кампания (специфика на влиянието при избори `2009 г.)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Десислава Георгиева Ницова

   факултетен номер: 75032
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Риторическо поведение преди и след кандидатпрезидентските кампании на Георги Първанов

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Десислава Любомирова Петрова

   факултетен номер: 75132
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Модели на културна политика в България 2010-2016 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Джевдет Джевдет Тахир

   факултетен номер: 75097
   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на ислямската религия в трансформацията на съвременния политически елит на Турция (2002 - 2014)

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Димитрина Никифорова Димитрова

   факултетен номер: 75086
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическите послания на българските президенти Петър Стоянов и Георги Първанов

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Димитринка Владимирова Никлина

   факултетен номер: 75128
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Личностни характеристики и ценностни ориентации в доминиращите лидерски стилове в контекста на съвременната българска политика

   • научен ръководител: доц. Соня Карабельова

  • Димитър Асенов Ганев

   факултетен номер: 271042
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Българският политически проект за демокрация обсъждан на Кръглата маса

   • научен ръководител: д-р Борис Попиванов

  • Димо Василев Борисов

   факултетен номер: 75082
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Отношенията "Турция - Европейския съюз" в периода 2005 - 2011 г. - предимства и недостатъци при евентуалното й членство

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

 • Е

  • Евелина Божидарова Мицева

   факултетен номер: 75036
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Държавна политика в телекомуникациите

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Евелина Йорданова Славкова

   факултетен номер: 27109
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Фактори за фрагментацията на българската партийна система 2013-2014 г. (сравнителен анализ между изборите за 42-ро и 43-то Народно събрание)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Елица Радкова Мурджанова

   факултетен номер: 75095
   завършил: м.03.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Правомощия и политики на френския парламент в рамките на Европейския съюз (1993 - 2013 г.)

   • научен ръководител: д-р Борис Попиванов

 • З

  • Златина Константинова Патронева

   факултетен номер: 751006
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Функции и участие на Европейския парламент в законодателния процес на Европейския съюз след Лисабонския договор. Политическа роля и бюджетни правомощия.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Зорница Ангелова Бенева

   факултетен номер: 27124
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на политическата реклама в предизборната кампания - президентски избори `2011 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

 • И

  • Ивайло Тихомиров Петров

   факултетен номер: 27100
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Оставки на министър-председателите в българия преход (причини, цели, последици)

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Иван Александров Алексов

   факултетен номер: 75123
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Установяване на политическия плурализъм в условията на българския демократичен преход

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Иван Николаев Велков

   факултетен номер: 271062
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Демографската криза в България - отражение върху националната сигурност (дефиниране на проблема, възможни решения, действия)

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Ивелина Георгиева Капралова

   факултетен номер: 75078
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Новите финансови инструменти на Европейския съюз и тяхната роля за развитието на регионите в България

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Ивелина Петрова Петрова

   факултетен номер: 271064
   завършил: м.02.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Партия "Подемос" - роля и влияние на трансформацията в партийната система на Испания


   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Иво Андреев Стефанов

   факултетен номер: 271036
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Нови тенденции в развитието на политическите движения и партии в България (движенията НДСВ и ГЕРБ и традиционните партии на прехода - БСП, ДПС и СДС като класически организирани партии). Сравнителен анализ на примера на движенията и партиите.

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Искра Иванова Милева

   факултетен номер: 271046
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Противоречия при формулирането на политическите цели на стратегия за развитие на висшето образование в България

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

 • Й

  • Йоана Димитрова Тодорова

   факултетен номер: 27113
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Реторически практики за конфронтация и коалиционно управление (анализ на медийните изяви на партийните лидери преди и след конструирането на 43-то Народно събрание)

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Йоана Славчева Гиздова

   факултетен номер: 75065
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Радикални и фундаменталистки ислямски тенденции в българската мюсюлманска общност. Политически проекции.

   • научен ръководител: проф. Татяна Дронзина

  • Йован Климе Наумовски

   факултетен номер: 271028
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическите отношения между Република Македония и Европейския съюз: проблеми и перспективи за развитие

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Йордан Григоров Василев

   факултетен номер: 27095
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Дефектоскопия на българския конституционен ред след 1991 г.

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

 • К

  • Калинка Николаева Василева

   факултетен номер: 75137
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Употреби на ромската тема в политическия дискурс н апредизборна кампания за местни избори 2015 - контент анализ

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Камелия Георгиева Кирилова

   факултетен номер: 271002
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Фрагментация и волатилност в лявото пространство в периода 1990 - 2001 г.

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Катя Николаева Георгиева

   факултетен номер: 75089
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Радикално десните популистки партии в Белгия и Холандия. Европесимизмът като последица от европеизацията (2000 - 2012 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Красимир Стефанов Жеков

   факултетен номер: 75110
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Кариерно развитие на състава на младежките организации на българските политически партии в периода след 2001 г.

   • научен ръководител: д-р Борис Попиванов

  • Кристина Кънева Христова

   факултетен номер: 271034
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Модели на организационно структуриране на политическите партии в България (2001 - 2009 г.)

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

 • Л

  • Лора Съпчева Ерославова

   факултетен номер: 271032
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Избори за Европейски парламент `2009 - сравнителен анализ на предизборните кампании на парламентарно представените български партии в Европейския парламент (критерии: предизборни стратегии и кандидатски листи)

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Лъчезар Антонов Лисицов

   факултетен номер: 75072
   завършил: м.03.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическите партии в България между персонализацията и доминацията на партията на публичната власт (2001 - 2009 г.)

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

 • М

  • Магдалена Емилова Найденова

   факултетен номер: 27079
   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Кризите и коалицията на БСП, НДСВ и ДПС - политиките на конфронтация и защита в рамките на тройната коалиция (кризите и политическото говорене отразени във вестниците "24 часа" и "Труд" в периода м.май - м.октомври 2008 г.)

   • научен ръководител: проф. Иванка Мавродиева

  • Мая Петрова Филипова

   факултетен номер: 75085
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейската народна партия като фактор за консолидацията и европеизацията на десницата в Европа

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Милена Кирилова Миланова

   факултетен номер: 27110
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Журналисти стават пиари и политици - израз на силата или безсилието на "четвъртата власт"? Случаят "България".

   • научен ръководител: д-р Иво Инджов

  • Мирослав Михайлов Костадинов

   факултетен номер: 271029
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Особености на стратегическите партийни елити в България след 2001 г.

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Михаела Емануилова Манолова

   факултетен номер: 271058
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: България между Европейския съюз и Русия. Енергийни стратегии и политики на правителствата на ГЕРБ и БСП (2009 - 2014 г.)

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Момчил Стефанов Димитров

   факултетен номер: 271037
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Организационно развитие и вътрешнопартийна демокрация в БСП след 1989 г.

   • научен ръководител: проф. Георги Карасимеонов

 • Н

  • Никола Деьов Тодев

   факултетен номер: 27111
   завършил: м.03.2017 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Конституционното устройство на Република България. Преходът след 1989 г. в нашата страна.

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Николета Николаева Стойчева

   факултетен номер: 271019
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Избори за членове на Европейския парламент през 2007 г. - сравнителен анализ на кампаниите на БСП, НДСВ, ДПС, ГЕРБ и "Атака"

   • научен ръководител: доц. Светла Страшимирова

  • Николче Траян Арнаудов

   факултетен номер: 271027
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Институционалната реформа на Европейския съюз след Договора от Лисабон

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Нина Стойчева Николова

   факултетен номер: 75103
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Избори `2013: Предизборните платформи на партиите в контекста на исканията на протестиращите

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева 

 • П

  • Павлин Янчев Николов

   факултетен номер: 27089
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Фактори, определящи началото на процеса на трансформация на българския политически елит (1989 - 1991 г.)

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Петър Иванов Георгиев

   факултетен номер: 751009
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Националната система и политика за управление на бедствия, аварии и кризи - основен елемент на националната сигурност на Република България

   • научен ръководител: д-р Деница Хинкова

  • Петя Живкова Колева

   факултетен номер: 271038
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Проблеми и необходимост от регламентирането на лобизма в България

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Пламен Владимиров Владимиров

   факултетен номер: 271044
   завършил: м.03.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Ролята на РСФСР за разпадането на съветската държавност (1990 - 1991 г.)

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Пролетина Георгиева Съботинова

   факултетен номер: 27119
   завършил: м.07.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическата нестабилност в България в периода 2012-2015 г. като индикатор за системна криза в политическия елит на страната

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

 • Р

  • Радомир Христов Дуков

   факултетен номер: 75136
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическото влияние върху дейността на Корпоративна Търговска Банка (1998-2014 г.)

   • научен ръководител: проф. Николай Найденов

  • Радослав Пламенов Георгиев

   факултетен номер: 75124
   завършил: м.07.2014 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Многогодишната финансова рамка като инструмент за финансиране на общата селскостопанска политика на Европейския съюз и влиянието й върху България: сравнителен анализ на периода 2007 - 2013 и 2014 - 2020 г.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Радостина Валентинова Пехливанова

   факултетен номер: 271043
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Формиране на ДПС като партия и неговата роля в политическата система (1990 - 1997 г.)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

 • С

  • Светослава Емилова Кръстева

   факултетен номер: 75063
   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Устойчивост на електоралното поведение по време на местни избори. Сравнителен анализ на вота за кандидат-кметове на стари и нови партии на местни избори `2003 г. и местни избори `2007 г. във всики общини в България

   • научен ръководител: проф. Петър-Емил Митев

  • Сибина Владиславова Кръстева

   факултетен номер: 751001
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Основни негативни практики и тенденции на медийната среда в България след 1989 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Силвия Валентинова Вълчева

   факултетен номер: 271031
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Голямата  коалиция в Германия (2005 - 2009 г.): между политическия компромис и партийното съревнование. Ефекти върху партийната система.

   • научен ръководител: д-р Милен Любенов

  • Стефан Георгиев Георгиев

   факултетен номер: 27093
   завършил: м.03.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Организационният мениджмънт като фактор при ефективното функциониране на политическите партии. Анализ на организационната ефективност на Българската социалистическа партия в периода 2002 - 2012 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Стефан Любомиров Ковачев

   факултетен номер: 27077
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Рекрутиране на българския политически елит в периода на прехода

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Стоян Иванов Георгиев

   факултетен номер: 271017
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Възможни насоки на промени в българския политически елит след приемането на България в Европейския съюз

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Стоянка Иванова Балова

   факултетен номер: 75129
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическият език на социалдемократите в България - кривото огледало на лявата идея (2001 - 2014 г.)

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

 • Т

  • Таня Петкова Илиева

   факултетен номер: 271057
   завършил: м.03.2015 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Употреба на формите на пряка демокрация в условията на предидзборна кампания: референдумът 27 януари 2013 г.

   • научен ръководител: доц. Антоний Гълъбов

  • Теодора Любомирова Каролеева

   факултетен номер: 75056
   завършил: м.03.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политически PR в ситуация на криза (скандалът в МВР по време на Румен Петков)

   • научен ръководител: проф. Иванка Мавродиева

  • Теодора Росенова Крумова

   факултетен номер: 751015
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Република Сърбия и Република Босна и Херцеговина по пътя на европейската интеграция (1991 - 2016 г.)

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

  • Тома Любомиров Биков

   факултетен номер: 75061
   завършил: м.07.2016 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Служебните правителства в България като инструмент за решаване на политически кризи (1994-2014 г.)

   • научен ръководител: доц. Румяна Коларова

 • Х

  • Хараламбос Кириаку Аристотелус

   факултетен номер: 751010
   завършил: м.09.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Кипърският въпрос - решението. Двузоново-двуобщностна федерация - единственото съществуващо ефективно решение за повторното обединяване на народ и държава, институции и икономика

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

  • Христина Спасова Колева

   факултетен номер: 27085
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Хуан Карлос - положителният лидер по време на прехода към демократична монархия в Испания

   • научен ръководител: доц. Александър Маринов

  • Христо Димчев Кацаров

   факултетен номер: 271048
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическа стратегия на правителствата на Федерална република Германия и Франция за преодоляване кризата на еврото в периода 2012 - 2013 г.

   • научен ръководител: проф. Александър Томов

 • Ц

  • Цветан Ангелов Стойков

   факултетен номер: 75069
   завършил: м.03.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Политическият език на национализма в България (партия "Атака")

   • научен ръководител: проф. Донка Александрова

  • Цветелина Валериева Еленкова

   факултетен номер: 271018
   завършил: м.07.2009 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Специфики на популизма в България в началото на ХХІ в.

   • научен ръководител: доц. Васил Пенев

  • Цонка Александрова Лалева

   факултетен номер: 751005
   завършил: м.07.2012 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Европейското членство на България - сравнителен анализ на преговорните стратегии на българските правителства за периода 2001 - 2010 г.

   • научен ръководител: доц. Татяна Буруджиева

 • Я

  • Явор Бойков Пангелов

   факултетен номер: 271035
   завършил: м.07.2011 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Исторически условия и съвременни фактори за промените на политическите режими в Северна Африка през 2011 г. (Тунис, Египет, Либия)

   • научен ръководител: доц. Мария Пиргова

  • Явор Георгиев Кирилов

   факултетен номер: 271049
   завършил: м.07.2013 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Взаимоотношенията на българските президенти и министър-председателите (1991 - 2013 г.)

   • научен ръководител: доц. Горан Горанов

  • Ян Антонов Янев

   факултетен номер: 271008
   завършил: м.07.2010 г.
   защита на магистърска теза

   • тема: Предизборната кампания на НДСВ през 2005 г. Път към позиционирането на партията в българското политическо пространство.

   • научен ръководител: д-р Иван Начев

Контакти


доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева
ръководител програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.327, (+359 2) 8005111 в.281

burudzhiev@phls.uni-sofia.bg


Антоанета Димитрова Димитрова
координатор програма

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.3, к.323, (+359 2) 8005111 в.241, 889849683
Приемно време: вторник и сряда от 15:00 до 18:00 ч.

dimitrovab@phls.uni-sofia.bg


Публикувано: м.05.2013 г. | Последна редакция: 02.04.2015 г., А.Димитрова