Защитени магистърски тези на 29 юни 2018 г.

Име на студента

Тема на магистърската теза

Научен ръководител

Цветина Венциславова Стефанова

Българо-английската комуникация в бизнеса: предизвикателства и пътища за преодоляването им

проф. Таня Чавдарова

Габриела Василева Николова

Обратно включване на жените в пазара на труда след края на платеното майчинство в малкия и големия град: баланс между биографична ситуация и характеристики на географския и социално-икономически контекст

гл. ас. д-р Петя Славова

Росица Димитрова Антова

Оценка на ефективността на прилаганите процеси по управление на представянето в предприятия от пивоварния бранш

проф. Желю Владимиров

Верка Валентинова Стоилова

Мотиви за труд при Z поколение

проф. Цветан Давидков