Петнадесетата национална конференция по етика ”ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК”

КАТЕДРА „ЛОГИКА, ЕТИКА И ЕСТЕТИКА“ ПРИ ФФ на СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

СЕКЦИЯ „ЕТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

Петнадесетата национална конференция по етика ”ЕТИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕН РИСК” има за цел да събере широк кръг от различни и допълващи се специалисти – философи, етици, социолози, културолози, политолози, юристи, икономисти, инженери, програмисти, компютърни специалисти, деятели от социалната сфера и на неправителствените организации, които да обогатят чрез своята гледна точка и експертиза етическите измерения на новите технологични форми за въздействие, манипулация и контрол върху поведението, мисленето, ценностите, взаимоотношенията, чувствата и др. на човека и обществото, и свързаните с тях тенденции в социалните, политическите, икономическите, социално-психологическите, демографските и др. процеси.

 

Националното равнище на форума и организирането му от Института за развитието на обществата и знанието при Българската академия на науките  и Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ е гаранция, че конференцията има потенциала не само да свърже специалисти от различни области, но и да създаде трайна основа за тяхното последващо и системно сътрудничество.

 

Ще се дискутират болезнени морални проблеми, провокирани от развитието и приложението на съвременните информационни и компютърни технологии: интернет, виртуална комуникация, Big Data, изкуствен интелект, роботизация, автоматизация и др.

В етически план централни за дискусията ще са въпросите за общност и идентичност, оригиналност и автентичност, неприкосновеност и сигурност,  собственост и авторство, безопасност и конфиденциалност, вреда, щета и кражба, риск и отговорност и др. в контекста на кибертехнологиите, а основни тематични полета за тяхното обсъждане ще са:

  • Цифровият начин на живот и виртуализираният човек

-мрежов свят и плаваща идентичност

-хартиени и дигитални поколения

-onliners и интернавти

-размиване на границите и деструкция на телесността

 

  • Технологии, власт и политика

-тероризъм, киберконфликти и хибридни войни

- флейминг, тролове, инфлуенсъри и т.н.

 

  • Киберсигурност и киберпрестъпност 

- интелектуална собственост, плагиатство и авторски права във виртуалните мрежи (copyright - copyleft), dark web пространството

- даркнет пазари за наркотици, органи, снъф филми – кражба и търговия с лични данни и идентичност

- нелоялна конкуренция, фишинг, неправомерно следене

- порнография, педофилия, трафик на хора и др.

 

  • Агресия в интернет и онлайн безопасност

- хакерство, hate speech (реч на омразата), „омраза за забавление” и cyberbullying (онлайн тормоз), revenge porn

- геймърство, нетохолизъм  и тревожност без компютъра

- децата в мрежата и вредното съдържание в Интернет (образци, модели, „Момо“, „Син кит“, др.)

- влияние върху социалната психика, нагнетяване на ксенофобия, омраза, разделение и пр. в обществото

 

  • Mашинна и компютърна етика

- професионална етика на компютърните специалисти - „етически дизайн“ (ethical design) при конструирането на IT системи

- морални измерения на автономните системи и изкуствения интелект – проблеми при реализацията на сценариите за т.нар. силен и слаб изкуствен интелект (weak and strong AI); етически дилеми, провокирани от конструирането и легитимирането на изкуствения интелект като автономен морален агент ( “implicit” or “explicit” ethical agency of AI)

- етически предизвикателства, свързани с машинното обучение (machine learning) – опити за въвеждането на принципи от сферата на деонтичната логика за създаването на машинни модели, вземащи автономни етически решения: а) ILP (inductive logic programming), дедуктивни формализации, опосредстващи процеса на вземане на етически решения (SIROCCO) и др. б) разработване на техники в сферата на машинното обучение за създаването на автономи системи, които да функционират като медицински съветници (medical ethical advisory systems): MedEThEx, EthEL и др.

 

  • Етика, право и риск в нанотехнологиите

- нанотехнологии и колективна отговорност – изготвяне на общи етически правила или международни закони за тяхната разработка и употреба, отговорност на по-развитите страни да спомагат за преноса и доразвиването на тези технологии в останалите части на света, и пр.

- нанотехнологии и хуманно отношение към животните и околната среда - "отглеждането" на месо в лабораторни условия

- нанотехнологиите като заплаха за сигурността и неприкосновеността –незабележимо наблюдение, проследяване, нанооръжия, "smart bullets" и пр.

- производствен контрол върху нанотехнологиите – тракинг на крайните продукти, етически подбор на ресурсите, дизайна и пр.

- трудният избор между прогрес и безопасност – токсичност на наноматериалите, рискове за човешкото здраве и околната среда

 

  • Електронно здравеопазване и медицински технологии

-Етически проблеми, свързани с популяризацията на телемедицината и телездравето (telehealth) – нарушаване на доверието между лекар и пациент, непредвидени странични ефекти при опитите за подобряване на качеството на медицинските грижи, 

- употреба на лични данни и медицинска информация в контекста на диагностичните ИИ, гарантиране на сигурността на пациента при провеждането на медицински интервенции

 

  • Киберекология и виртуални реалности

- етически дилеми, провокирани при разработването на алгоритми (ethics of algorithms)

-трудности, свързани с формулирането на „карта на етика на алгоритмите” (map of ethics of algorithms)

- етически основания за различията между „традиционния” процес на вземане на решения и процеса на вземане на решения на базата на алгоритми (traditional decision-making and algorithmic decison-making)

- ролята на “algorithms with learning capacities” в сферата на машинната етика

- бъдещи етически предизвикателства, свързани с разрабтоването на алгоритми: а) проблеми, възникващи при делегирането на отговорност б) създаването на „неетически алгорими” (unethical algorithms) поради потенциални грешки в дизайна, оперирането и наличието на непредвидени странични ефекти и др.

- датаизъм, трансхуманизъм и постхуманизъм

 

  • Медийна екология и виртуални социални мрежи 

- Fake news, източници, контрол и качество на информацията

- визуална реторика  и виртуална комуникация

 

Тези и много други, производни на тях въпроси могат да са основен предмет на изследване, обяснение и трактовка чрез темите и анализите на докладите, с които вие, уважаеми колеги, можете да вземете участие в предстоящата ХV Национална конференция по етика.

 

Пълният текст на докладите ще бъде публикуван в списание „Етически изследвания“ .

Във връзка с намерението ни да кандидатстваме за финансиране на хартиен вариант на изданието ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ  в срок до  1 октомври 2019 г.

 

 

Технически изисквания за статиите:

до 10 стандартни страници (1800 знака), форматиране според изискванията на списание „Етически изследвания“ https://jesbg.com/ (Формат: .doc, .docx; Times New Roman 12, linespacing 1.5, цитирания, бележки, библиография - в края на доклада).

 

Важни срокове:

1) Заявки за участие – до 01.09.2019 г.

2) Информация за приетите заявки – 10.09.2019

3) Срок за изпращане на окончателните текстове на докладите – 01 октомври 2019

 

Организационен комитет:

Секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН,

Проф. Силвия Минева, катедра „Логгика, етика и естетика“, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

За контакт:

Доц. Емилия Маринова, д-р по философия

ema_marinova@abv.bg

Проф. Силвия Минева, д-р по философия

smineva@phls.uni-sofia.bg

 

За текуща информация следете сайта на секция „Етически изследвания“, ИИОЗ, БАН и на е-списание „Киберекология:

https://ethicsissk.wordpress.com/

http://cyberecology-bg.com/